arwa.cz

Ochrana osobních údajů

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů chceme uživatelům a návštěvníkům naší webové stránky podat vysvětlení ohledně zpracovávání, účelu a rozsahu osobních údajů.

Používání internetové stránky společnosti ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. je možné zásadně bez zadání jakýchkoliv osobních údajů. Pokud chce dotyčná osoba prostřednictvím naší internetové stránky využít zvláštní servisní nabídky naší společnosti, může se stát zpracování osobních údajů nutným. Pokud pro zpracování osobních údajů neexistují zákonné podklady, tak si k tomu zásadně vyžádáme souhlas dotyčné osoby. Zpracování těchto údajů probíhá v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“ z angl. General Data Protection Regulation, německy „DSGVO“) a německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) výlučně ke splnění smluvních účelů, na základě udělených souhlasů nebo na zákonném podkladě. Kromě toho informujeme dotyčné osoby (subjekty údajů) o právech, která jim přísluší. Proto Vás prosíme, abyste následující informace o zacházení s osobními údaji vzali na vědomí.

Jsme zodpovědní za ochranu osobních údajů a zrealizovali jsme proto početné technické a organizační opatření k zajištění co možná nejdokonalejší ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této internetové stránky. Přesto mohou přenosy dat prostřednictvím internetu v zásadě vykazovat bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemůže být zaručena.

Uznání prohlášení o ochraně osobních údajů

Uznání tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je nutným předpokladem pro používání naší internetové prezentace. Používáním internetové prezentace nebo zasláním svých údajů vyjadřuje uživatel svůj souhlas s ukládáním údajů.

Informace o ochraně osobních údajů a souhlas s rozšířeným zpracováním údajů pro uchazeče o zaměstnání

podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“ z angl. General Data Protection Regulation)

Prohlášení o zpracování osobních údajů

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Následující údaje slouží jako informace o zpracovávání osobních údajů uchazečů o zaměstnání.

Firma: ARWA Personaldienstleistungen s.r.o,

Dr. Davida Bechera 2037/23,

360 01 Karlovy Vary

E-mail: karlovyvary@arwa.cz

IČ: 005514681

DIČ: CZ 005514681

Pověřenec pro záležitosti ochrany osobních údajů:

Petr Tvaruzek- Jednatel

E-mail: karlovyvary@arwa.cz

Používané označení „uchazeč“ zahrnuje uchazeče ženského a mužského pohlaví.

Používá se výhradně z důvodů snadnější čitelnosti.

Účel zpracovávání osobních údajů, nezbytnost, právní podklad

V rámci Vaší žádosti o zaměstnání dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, které jste nám sdělil(a),

  • abychom Vám mohli nabídnout vhodnou činnost,
  • abychom zjistili Vaši způsobilost pro činnosti, které poptává zákazník resp. které plánujeme

my,

  • aby mohlo být rozhodnuto o založení zaměstnaneckého poměru nebo
  • abychom Vás mohli navrhnout a představit našemu zákazníkovi za účelem obsazení

vhodného pracovního místa.

Hlavní činností společnosti ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. je tedy zprostředkování zaměstnávání a dočasné přidělování tzv. agenturních zaměstnanců k výkonu práce u uživatelů, ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. dale poskytuje poradenské, konzultační a školicí služby, vykonává reklamní a marketingovou činnost.

V rámci provozování agentury práce nedochází ke zpracování zvláštních kategorií údajů (např. o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání). V rámci vedení personální agendy může docházet ke zpracování osobních údajů o zdravotním stavu (údaje o zdravotní způsobilosti či jejím omezení, údaje v evidenci pracovních úrazů či nemocí z povolání), případně členství v odborech.

Zjišťování a zpracování údajů týkajících se Vaší osoby je potřebné k tomu, aby mohla být realizována Vaše žádost o zaměstnání. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Když nám udělíte souhlas (viz níže), stává se právním podkladem čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Automatizovaný proces rozhodování se nekoná. Pokud budete zaměstnán(a), platí informace o ochraně osobních údajů pro zaměstnance, které obdržíte v rámci uzavírání pracovního poměru.

Kategorie příjemců: Příjemci Vašich osobních údajů jsou jednak naši zákazníci, kteří nám sdělují příslušné požadavky na pracovníka, kterého potřebují, nebo naši zákazníci, u nichž tyto požadavky předpokládáme. Pokud to v konkrétním případě postačuje, tak údaje o Vaší osobě sdělujeme zákazníkovi nejprve bez uvedení Vašeho jména.

Naši zákazníci se nacházejí zpravidla v české republice, proto nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země. Údaje o Vaší osobě mohou dále obdržet interní oddělení, která jsou pověřena prováděním příslušných potřebných podnikových procesů (např. personální správa, účtárna, controlling, daňová kancelář, kreditní ústavy, poskytovatelé služeb na úseku IT).

Údaje mohou být konečně předány i externím subjektům (podnikům poskytujícím služby). Těmi mohou být na jedné straně dodavatelé, kteří budou na základě pověření v souladu s čl. 12 á 28 GDPR zapojeni do odvíjení zpracování osobních údajů, nebo další externí subjekty, jako je např. daňová kancelář nebo kreditní ústavy (vyplácení platu, faktury dodavatelů, poskytovatelé platebních služeb), ke splnění výše uvedených účelů. Také předávání dat státním institucím a úřadům, které mají právo vyžadovat informace, se děje pouze v rámci zákonných informačních povinností nebo když je společnost ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. povinna udělit informace na základě soudního rozhodnutí.

Doba ukládání dat: Údaje z Vaší žádosti o zaměstnání se vymazávají zpravidla po uplynutí po uplynutí dvanácti měsíců, pokud neexistuje souhlas s jejich delším zpracováváním. Vaše osobní údaje ukládáme jinak pouze ke splnění povinností uchovávání dat. Osobní údaje zaměstnanců musí být uchovávány pro úřední účely a kontroly. Z uvedených důvodů zpracovávány a uloženy jsou po dobu pěti let od udělení souhlasu se zápisem do evidence uchazečů o zaměstnání, nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.

Po uplynutí této doby budou osobní údaje nenávratně zničeny. Obchodní podklady, zejména účetní doklady, se uchovávají po dobu 10 let ve papírové formě. Ostatní podklady (pokud nejsou účetními doklady) a ostatní podklady (pokud mají význam pro zdaňování) se uchovávají po dobu 5 let, významné podklady relevantní pro záležitosti sociálního pojištění do uplynutí kalendářního roku následujícího po poslední kontrole (viz sociálního zákoníku).

Informace o právech subjektů údajů (dotyčných osob): Když Vaše osobní údaje zjišťujeme a zpracováváme, přísluší Vám jakožto subjektu údajů m. j. následující práva:

Právo na udělení informace: (čl. 15 GDPR) Subjekt údajů (dotyčná osoba) má právo získat od správce potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou zpracovávány či nikoliv, a pokud je tomu tak, má právo získat informace ohledně těchto osobních údajů a právo na další informace ohledně zpracovávání údajů.

Právo na opravu: (čl. 16 GDPR) Subjekt údajů (dotyčná osoba) má právo požadovat od správce, aby bez zbytečného odkladu opravil, příp. doplnil jeho příslušné nesprávné osobní údaje.

Právo na vymazání: (čl. 17 GDPR) Subjekt údajů (dotyčná osoba) má právo požadovat od správce, aby bez zbytečného odkladu zajistil vymazání příslušných osobních údajů, a správce je povinen je bez zbytečného odkladu vymazat, pokud tyto údaje již nejsou potřebné, pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá nebo vznese námitku proti tomuto zpracování údajů, pokud byly osobní údaje zpracovávány neoprávněně nebo pokud existuje jiný důvod pro jejich vymazání ve smyslu čl. 17 GDPR a správce není oprávněn vymazání nepovolit.

Právo na omezení zpracování: (čl. 18 GDPR) Subjekt údajů (dotyčná osoba) má právo od správce požadovat, aby omezil zpracovávání, když je dán jeden z předpokladů uvedených v čl. 18 GDPR, když třeba subjekt údajů popírá správnost osobních údajů nebo když je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů.

Právo na vznesení námitky: (čl. 21 GDPR) Pokud se zpracování údajů opírá o náš oprávněný zájem nebo se jedná o přímý marketing, má subjekt údajů (dotyčná osoba) právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů uvedených v čl. 21 GDPR. Správce osobní údaje pak dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů: (čl. 20 GDPR) Subjekt údajů (dotyčná osoba) má v rámci čl. 20 GDPR právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

Právo na stížnost: (čl. 77 GDPR) Aniž jsou dotčena jakákoliv jiná práva, má každý subjekt údajů (dotyčná osoba) právo podat stížnost u dozorčího úřadu podle čl. 77 GDPR.

Žádosti o informace a jiné záležitosti týkající se „ochrany osobních údajů“ směřujte příslušnému pověřenci pro záležitosti ochrany osobních údajů společnosti ARWA Personaldienstleistungen s.r.o: karlovyvary@arwa.cz.

Souhlas s rozšířeným zpracováním osobních údajů:

Prosíme o následující souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší žádosti o zaměstnání, abychom mohli dosáhnout toho nejlepšího výsledku našich snah.

  • Souhlasím s tím, že společnost ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. bude moje kompletní podklady patřící do žádosti o zaměstnání a osobní údaje v nich obsažené a dále údaje sdělené v dalším průběhu procesu ucházení se o zaměstnání trvale ukládat v databázi personálních dat pro potřeby jejich přenechání firmě zákazníka nebo pro zprostředkování zaměstnaneckých poměrů. Společnost ARWA mě smí v budoucnu kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky v případě podobných nabídek práce.
  • Společnost ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nechť je ihned oprávněná předávat tyto údaje o mně svým zákazníkům, aby tito zákazníci mohli prověřit, zda si přejí zaměstnat mou osobu.

Tyto údaje budou u nás – pokud již nebyl souhlas odvolán dříve – vymazány nejpozději po uplynutí 5. roku po udělení souhlasu v případě, že nedošlo k zaměstnaneckému poměru se společností ARWA Personaldienstleistungen s.r.o.. Jinak platí lhůty pro vymazání vyplývající z pracovní smlouvy.

Tento souhlas mohu vůči společnosti ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. kdykoliv jednotlivě nebo společně odvolat. Odvoláním zůstává nedotčeno právo společnosti ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. na zpracování údajů o mně tak, jak je zákonem předepsáno, nebo jejich zpracovávání do té míry, která je potřebná k realizaci zaměstnání, o které se ucházím. Toto může obsahovat předání jednotlivých potřebných údajů o mně zákazníkům společnosti ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. (viz výše).

Pokud poskytnete svůj souhlas, stává se právním podkladem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.