arwa.cz

Náš kodex

Zavazujeme se dodržovat ustanovení Etického kodexu při výkonu následujících činností ve vztahu k účastníkům personální služby, zejména při:

 1. Vyhledávání, výběru a evidenci vhodných osob, jejichž vzdělání, osobní a profesní předpoklady vyhovují požadavkům Uživatele či Uchazeče na obsazení volného pracovního místa,
 2. Pomoci a zprostředkování zaměstnání fyzických osob formou přímého zaměstnávání, zprostředkování trvalého, dočasného pracovního poměru či poměru obdobného, formou přidělení k výkonu práce nebo jinou obdobnou a vhodnou formou,
 3. Provádění a poskytování poradenství a konzultační činnosti týkající se místního trhu práce,
 4. Poskytování právní a jiné ochrany oprávněných zájmů jednotlivých zastoupených stran,zejména v pracovně-právní oblasti.

Agenturou práce se rozumí agentura práce s platným povolením činnost. Uchazečem se rozumí fyzická osoba mající záměr využívat služeb agentury práce. Zaměstnancem se rozumí fyzická osoba, která s agenturu práce uzavřela pracovně-právní vztah za účelem přidělení k Uživateli. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smluvní vztah s Agenturou práce za účelem využití některé personální služby.

Zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Uživatelům

 1. Poskytované informace musí být úplné, pravdivé, přesné, platné a aktuální.
 2. Agentura práce se zavazuje Uživatelem sdělené údaje a jiné důvěrné informace zajistit proti zneužití či zveřejnění, které by bylo v rozporu s pokyny nebo zájmy Uživatele.
 3. Agentura práce je povinna dodržovat podmínky stanovené Dohodou o dočasném přidělování Zaměstnanců agentury práce k Uživateli.
 4. Agentura práce není oprávněna sdělovat Uživateli jakékoliv informace, které by mohly vést k porušení zákazu diskriminace.
 5. Agentura práce může požadovat po Uživateli pojištění výrobních a dopravních prostředků, které svěřuje Zaměstnanci Poskytovatele k výkonu práce, protože tím zvyšuje ochranu Zaměstnance.
 6. Agentura práce je povinna chránit oprávněné zájmy všech svých Zaměstnanců.
 7. Agentura práce je povinna vykonávat službu v souladu s platnými zákonnými předpisy.

Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání.

 1. Poskytované informace musí být úplné, pravdivé, přesné, platné a aktuální.
 2. Agentura práce se zavazuje sdělené osobní údaje Uchazeče a jiné důvěrné informace zajistit proti zneužití či zveřejnění, které by bylo v rozporu s platnými právními předpisy ČR na ochranu osobních údajů.
 3. Úhrada poplatků Uchazečem za služby či zprostředkování práce je nepřípustná.
 4. Ve všech vztazích poskytování personální služby je zakázána jakákoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství,politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti ve stranách, hnutích, organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického a sociálního původu, majetku, rodu,zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině,s výjimkou stanoví-li tak právní předpis nebo je-li pro to věcný důvod, spočívající v povaze práce nebo pro výkon práce nezbytný.
 5. Agentura práce je povinna sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svými aktivitami a provozní činností.
 6. Agentura práce je povinna dbát na prevenci vzniku pracovních úrazů Zaměstnanců u Uživatele, který je za ni primárně zodpovědný, a poskytnout svým Zaměstnancům pomoc při řešení situace vzniklého pracovního úrazu.