arwa.cz

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Právní úprava agenturního zaměstnávání Agenturní zaměstnávání je upraveno v ust. § 307a a násl. zákoníku práce a též v § 14 a § 66 zákona o zaměstnanosti. Agenturní zaměstnávání je dle ust. § 307a závislou prací: Za závislou práci podle § 2 se považují také případy, kdy zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen „agentura práce“) dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.

 

1. Přenechání zaměstnance

Společnost ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. jako korporace, poskytující služby v oblasti zajišťující zaměstnance pro podnikatele (dále jen ARWA) přenechává uživateli s odkazem na příslušné ustanovení Zákoníku práce § 307a a násl. včetně předpisů souvisejících, v oblasti agenturního zaměstnávání ,na základě těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) a ustanovení Smlouvy o dočasném přidělení zaměstnance na přechodnou dobu ke korporaci – uživateli na základě podmínek uzavřené smlouvy. ARWA je v právním postavení zaměstnavatele zaměstnanců, jenž nemají vůči uživateli žádný smluvní vztah. ARWA plní veškeré povinnosti, jenž vyplývají z příslušných předpisů upravující postavení zaměstnavatelů, hlavně jako plátce zdravotního a sociálního pojištění a plátce daně ze závislé činnosti. Veškeré další podmínky, nad rámec zákonných povinností, společnosti ARWA jakož i jiné a případně nové dispozice musí být dohodnuty výlučně s společnosti ARWA, přičemž ARWA v širokém rozsahu zohledňuje zvláštní poměry provozu a přání uživatele. Uživatel se zavazuje ještě před zaměstnáním agenturního zaměstnance provést kontrolu, zda tento zaměstnanec nebyl v posledních šesti měsících před přenecháním uživateli jím samotným, nebo jiným podnikem z uživatelova koncernu z pracovního poměru uvolněn. Zjistí-li, že tomu tak je, musí uživatel tuto skutečnost o předešlém pracovním poměru společnosti ARWA neprodleně oznámit a zaměstnance vrátit zpět. Je na smluvních stranách, jak vyřeší z toho plynouc důsledky (Equal Treatment), zda ve shodě upraví vzájemné smluvní vztahy , nebo od přenechání zaměstnance ustoupí.

 

2. Vyúčtování / splatnost

Zaměstnanci předkládají uživateli doklady o svém výkonu práce, které uživatel musí neprodleně zkontrolovat, zavést do systému a podpisem a razítkem společnosti potvrdit. Nesrovnalosti v rozsahu činnosti je třeba na doklad o výkonu práce ještě před podpisem poznamenat. Jedna kopie zůstává u uživatele pro případnou kontrolu.

Pokud by uživatel doklad o výkonu práce nepotvrdil, je ARWA oprávněna účtovat denní výkon pracovní doby podle údajů zaměstnance. Uživatel může v odůvodněném případě doložit kratší dobu výkonu práce. Ustanovení k době zaměstnání tím zůstávají nedotčeny.

Odměna náležející společnosti ARWA je splatná k datu uvedeném na vyúčtovacím dokladu. Uživatel se dostane do prodlení, pokud není vyúčtovaná částka připsána na obchodní účet společnosti ARWA do data splatnosti faktury. K tomu není potřeba předchozí výzva. V případě prodlení s úhradou dlužné částky uživatelem náleží společnosti ARWA úroky z prodlení ve výši stanovené právními předpisy České republiky.

Pokud je uživatel zcela nebo jen částečně v prodlení s úhradou odměny, má společnost ARWA právo vyfakturovat všechny výkony práce, které již uživatel potvrdil v dokladech o činnosti. Společnosti ARWA při prodlení uživatele s úhradou svých pohledávek přísluší právo jednostranně odstoupit od smlouvy a své zaměstnance neprodleně odvolat. Zápočet proti případným proti pohledávkám nebo uplatnění zadržovacího práva jsou nepřípustné, leda že by byly písemně uznány ze strany společnosti ARWA nebo pravomocně stanoveny orgánem veřejné moci. Zaměstnanci přenechání společností ARWA nejsou k inkasu pohledávek společnosti ARWA oprávněni. Dohodnutá hodinová, popř. vyúčtovací sazba se při zavedení, resp. zvýšení zákonných minimálních mezd a při zvýšení hodinových mezd platných pro přenechávané zaměstnance přizpůsobí a to s vlivem na vzájemnou hodinovou sazbu účtovanou společností ARWA uživateli. Úprava zúčtovacích hodinových sazeb se provede o stejnou procentní sazbu, o kterou se zvýší mzda, kterou vyplácí svým přenechávaným zaměstnancům společnost ARWA, a sice již za to zúčtovací období, za které jsou výše jmenovaná zvýšení mezd pro společnost ARWA závazná. Bližší stanovení odměn a způsobu vyúčtování a placení je uvedeno ve smlouvě uzavřené mezi společností ARWA a uživatelem.

 

3. Ručení / záruky

Společnost ARWA obecně ručí za to, že zaměstnanec je schopný vykonávat požadované práce. Vpředu uvedené se netýká specifických a speciálních schopností na zaměstnance, které nesouvisí s obvyklými zvyklostmi. ARWA není povinována kontrolou obsahové správnosti různých oprávnění a vysvědčení nebo jiných dokladů. Nad rámec výběru zaměstnance nenese ARWA žádnou odpovědnost za případné zaměstnancem vykonané práce či způsobené škody, které jím při výkonu práce nebo při své činnosti v podniku uživatele byly způsobeny. Zaměstnanec pracuje v podniku uživatele podle pokynů a pod dohledem uživatele a je do té míry jeho nadřízeným a kontrolorem při výkonu práce. Uživatel bere na vědomí, že společnost ARWA není odpovědná vůči veškerým případným nárokům třetích osob, které by mohly v souvislosti s prováděním práce a výkonu činností prováděných u uživatele vznešeny. To neplatí, pokud by se jednalo o nároky vzniklé na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání společnosti ARWA. Uživatel bere na vědomí, že společnost ARWA není odpovědná za porušení povinností a všech nároků či pohledávek, které by mohly vzniknout porušením následujících povinností:

 

  • chybné přiřazení příslušnosti k oboru
  • nasazení v jiném podniku
  • neprovedení kontroly a zaměstnávání zaměstnance podle odst. 1 těchto VOP
  • při aplikovatelnosti hodinové mzdy uvedení špatné srovnávací mzdy nebo zanedbání povinnosti sdělit změny srovnávací mzdy
  • při aplikovatelnosti hodinové mzdy chybějící nebo chybně sdělené od odlišných podnikových dohodách
  • při porušení povinnosti uživatele informovat o případných kontrolních či sdělovacích povinnostech podle odst. 1 VOP

 

4. Právo udělovat pokyny / reklamace / náhrady

Uživatel je oprávněn udělovat zaměstnanci pokyny ohledně konkrétního provedení práce a provedení práce kontrolovat. Práce musí být uživatelem vysvětlena ještě před jejím započetím. Zaměstnanci společnosti ARWA mohou být pověřováni výlučně pracemi vzájemně dohodnutými ve smlouvě, či její příloze a zásadně v podniku pro přenechávané zaměstnance určeném. Jakákoliv změna vyžaduje předchozí souhlas společnosti ARWA. Zaškolení, dohled/kontrola na provádění práce podle smlouvy a proškolení, zejména v otázkách bezpečnosti práce u přenechávaných pracovníků přísluší podle VOP výhradně uživateli . Uživatel je povinen neprodleně ze své strany prověřit

způsobilost jemu přenechávaných zaměstnanců pro sjednané druhy práce a případné reklamace neprodleně písemně sdělit společnosti ARWA. Pokud zaměstnanec svou činnost u uživatele nezahájí, nebo v ní po nějakém čase nepokračuje, nebo uživatel zjistí, že zaměstnanec dohodnutý požadovaný profil nesplňuje a nahlásí to v průběhu prvních čtyřech pracovních hodinách prvního dne nasazení společnosti ARWA, může ARWA takového pracovníka vyměnit za jiného vhodnějšího zaměstnance. Nemůže-li, nebo nechce-li ARWA takové možnosti vyhovět, může ARWA tento jednotlivý poměr přenechání s okamžitou účinností ukončit. V takovém případě ARWA nemá povinnost k přenechání.

 

5. Přesčasy / příplatky

Je na uživateli, aby zajistil příslušný úřední souhlas v případě potřeby přesčasové práce či práce v neděli. Kromě toho dá společnosti ARWA na vědomí mimořádné důvody, které k tomu vedou. Za tuto práci se budou účtovat následující příplatky a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce:

 

  • 10 % – práce v noci (22.00 – 06.00 hod.)
  • 25 % – práce přesčas
  • 10 % – práce v sobotu a v neděli
  • 100% – práce ve svátek

 

Při změně předpisů upravujcích tuto oblast, budou upraveny i tyto příplatky.

 

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ARWA jednoznačně vyžaduje u uživatelů veškeré a přísné dodržování všech pracovních předpisů upravující bezpečnost a ochranu zdraví. Podle této dohody podléhá činnost zaměstnance pracujícího pro podnik uživatele platným veřejně-právním předpisům o ochraně zdraví při práci z toho plynoucí povinnosti zaměstnavatele náleží uživateli. Uživatel musí zajistit, aby zaměstnanci ARWA byli pověřováni pouze takovými činnostmi a zaměstnáváni na takových pracovištích, které byly podrobeny posouzení z hlediska ohrožení a zátěže podle příslušných ustanovení zákona o ochraně zdraví při práci. Uživatel musí zajišťovat a průběžně kontrolovat, že se dodržují veškeré, pro dané pracoviště platné předpisy z oblasti úrazové prevence a ochrany zdraví při práci. Dále musí společnosti ARWA, resp. jí zplnomocněným osobám, umožnit v pracovní době přenechaných zaměstnanců přístup na jejich pracoviště z důvodu plnění jejich povinností zaměstnavatele. Smluvní strany se dohodly zejména na následujících zásadách ochrany zdraví při práci:

 

a) Osobní ochranné pomůcky (OOP):
Zaměstnanci jsou vybaveni bezpečnostní obuví a pracovním oděvem. Ostatní potřebné nebo účelné OOP musí poskytnout uživatel. Pokud by to nebylo možné, musí být ARWA ještě před započetím práce o tom spravena, aby takovéto zaměstnance mohla příslušně vybavit.

 

b) První pomoc:
Zařízení a opatření první pomoci poskytuje uživatel.

 

c) Pracovně-lékařská prevence:
Uživatel se zavazuje společnost ARWA informovat o tom, zda je pracoviště zdravotně ohrožující a proto jsou potřeba preventivní prohlídky. Potřebné prohlídky zajistí ARWA po dohodě může preventivní prohlídky zajistit i uživatel. V takovémto případě je pak povinen předat kopie lékařských potvrzení o provedených preventivních prohlídkách společnosti ARWA.

 

d) Bezpečnostně-technické zaškolení na pracovišti:
Uživatel je povinen ještě před započetím práce zaměstnance poučit o zvláštním nebezpečí na daném pracovišti a o veškerých opatřeních k jeho odvrácení. O poučení vede uživatel evidenci.

 

e) Hlášení úrazu:
Pracovní úrazy musí být neprodleně ohlášeny společnosti ARWA s ní společně vyšetřeny. Uživatel zaručuje pověřeným bezpečnostním technikům a bezpečnostním silám, nebo pověřencům společnosti ARWA volný přístup na všechna místa nasazení zaměstnanců. Jednu kopii ohlášení úrazu zašle uživatel neprodleně příslušné profesní odborové organizaci. Vlastní oznámení o úrazu podle příslušných pracovních předpisů provede pak ARWA.

 

7. Převzetí zaměstnanců společnosti ARWA
Při převzetí zaměstnance společnosti ARWA (zprostředkování) účtuje ARWA uživateli zprostředkovatelskou provizi podle následujících pravidel:

 

a)
O zprostředkování se jedná i tehdy, když uživatel, nebo s ním právně či hospodářsky spojený podnik, v průběhu šesti měsíců po ukončení přenechání se zaměstnancem společnosti ARWA vstoupí do pracovního poměru na dobu určitou či neurčitou. Uživateli je v tomto posledním případě vyhrazen důkaz, že k ukončení pracovního poměru nedošlo na základě předchozího přenechání.

 

b)
O zprostředkování se právě tak jednoznačně jedná i tehdy, když uživatel, nebo s ním právně či hospodářsky spojený podnik, přímo po vytvoření kontaktu k uchazeči společností ARWA bez předchozího skutečného přenechání uživateli, vstoupí s ním do pracovního poměru na dobu určitou či neurčitou.

 

c)
Určujícím okamžikem založení pracovního poměru mezi uživatelem a zaměstnancem není okamžik skutečného zahájení práce, nýbrž okamžik ukončení pracovní smlouvy.

 

d)
Uživatel je povinen společnosti ARWA sdělit, zda a kdy byl pracovní poměr uzavřen. Když v případném sporu předloží ARWA věrohodné indicie, na jejichž základě se lze domnívat, že pracovní poměr mezi uživatelem a zaměstnancem vznikl, nese uživatel důkazní břemeno, aby prokázal, že pracovní poměr nevznikl.

 

e)
Provize se nemusí platit v případě, že ARWA ze své strany pracovní poměr se zaměstnancem ukončila výpovědí, leda že by zaměstnanec svým chováním k výpovědi dal důvod.

 

Ve všech výše jmenovaných případech musí uživatel zaplatit společnosti ARWA zprostředkovatelskou provizi. Výše provize je odstupňovaná a vyměřuje se zásadně z hrubé mzdy dohodnuté mezi uživatelem a zaměstnancem, nejméně však z hrubé mzdy, která byla dohodnuta mezi společností ARWA a zaměstnancem v pracovní smlouvě. Uživatel je povinen společnosti ARWA předložit kopii pracovní smlouvy s jejím bývalým zaměstnancem.

Zprostředkovatelská provize v případě přímého převzetí zaměstnance bez předchozího skutečného přenechání 2,5 násobek hrubé mzdy. V případě převzetí zaměstnance v průběhu přenechání je to v období prvních třech měsíců po přenechání 2 násobek hrubé mzdy, převzetí v období šesti měsíců po přenechání 1,5 násobek hrubé mzdy, převzetí v období devíti měsíců po přenechání 1 násobek hrubé mzdy a v případě převzetí v období dvanácti měsíců po přenechání 0,5 násobek hrubé mzdy.

Zprostředkovatelská provize se rozumí bez DPH. Provize spolu s příslušnou DPH je splatná společnosti ARWA na základě společností vystavené faktury do data splatnosti uvedené na faktuře.

 

8. Výpověď

Smlouva může být kromě z předpokládaných důvodů uvedených ve smlouvě ještě vypovězena z důvodů podle obecných ustanovení občanského zákoníku (z důležitých důvodů). Důvody pro okamžitou mimořádnou výpověď mohou být především:

Prodlení se zaplacením odměny na základě faktury vystavené společností ARWA i přes urgenci o více než jeden měsíc
opakované porušování kontrolní povinnosti podle odst. 1 této smlouvy
při aplikovatelnosti hodinové mzdy chybné zařazení do oboru uživatelem
při aplikovatelnosti hodinové mzdy uvedení chybné srovnatelné mzdy nebo opomenutí sdělení o změnách srovnatelné mzdy
Kromě toho přísluší oběma smluvním stranám mimořádné právo výpovědi s jednoměsíční lhůtou ke konci měsíce, pokud by se měl zákoník práce a předpisy upravující agenturní zaměstnávání zásadním způsobem změnit.

 

9. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky ARWA pro uživatele jsou zazné a jsou součástí uzavřené smlouvy.

Právní vztahy se řídí právními předpisy České republiky. K případným soudním sporům je věcně a místně příslušný Okresní soud v Karlových Varech, případně Krajský soud v Plzni.

Smlouvy mezi společností ARWA a uživateli musí být uzavírány písemnou formou. Stejně tak musí být v písemné formě všechny dodatky k výše uvedeným smlouvám. Vedlejší ústní ujednání se nepřipouští.

Pokud by byla jednotlivá ustanovení smlouvy neúčinná, zůstává účinnost ostatních ustanovení smlouvy nedotčena.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě s uživatelem. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek

Smluvní strany berou na vědomí základní zákonné úpravy agenturního zaměstnávání:

 

§ 307a

Za závislou práci podle § 2 se považují také případy, kdy zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen „agentura práce“) dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.

 

§ 307b

Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož

 

a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo

 

b) konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

 

§ 308

Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a bydliště dočasně přiděleného zaměstnance,

 

b) druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce,

 

c) určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele,

 

d) místo výkonu práce,

 

e) den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele,

 

f) informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe (dále jen „srovnatelný zaměstnanec“),

 

g) podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno není však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele,

 

h) číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání.

 

2. Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce musí být uzavřena písemně.

 

§ 309

Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, uživatel. Uživatel však nesmí vůči zaměstnanci agentury práce právně jednat jménem agentury práce.
Agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele na základě písemného pokynu, který obsahuje zejména

a) název a sídlo uživatele,

 

b) místo výkonu práce u uživatele,

 

c) dobu trvání dočasného přidělení,,

 

d) určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji,

 

e) podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce [§ 308 odst. 1 písm. g)],

 

f) informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele.

 

3. Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno před uplynutím této doby končí dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem, popřípadě jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce.

 

4. Jestliže agentura práce, která zaměstnance dočasně přidělila k výkonu práce u uživatele, uhradila zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním u uživatele, má právo na náhradu této škody vůči tomuto uživateli, pokud se s uživatelem nedohodne jinak.

 

5. Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla.

 

6. Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou.

 

7. Mají-li být mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce přijata opatření k vyšší ochraně majetku uživatele, nesmí být tato opatření pro zaměstnance agentury práce méně výhodná než je tomu podle § 252 až 256.

 

8. Rozsah agenturního zaměstnávání je možné omezit jen v kolektivní smlouvě uzavřené u uživatele.

 

§ 66
Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b) se rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního právního předpisu.42) Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zaměstnanecká karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání.