arwa.cz
Obsah

Druhy pracovních poměrů v České Republice

Obsah

Rozhodli jste se najít si vysněnou práci v České republice. Skvělé! Než však začnete hledat, měli byste si určit požadovaný typ zaměstnání. Je tak snadné ztratit se ve všech českých specifikách: dohoda o provedení práce, dohoda o provedení činnosti, časové limity, odvádění pojistného, prodloužení smlouvy. Vypadá to jako složitá záležitost, ale ve skutečnosti je systém mnohem jednodušší, než se zdá. Český systém typů zaměstnání je uspořádán tak, aby si každý mohl vybrat druh pracovního poměru, který nejlépe vyhovuje aktuální životní situaci uchazeče.

Připravili jsme pro Vás přehled hlavních druhů pracovních poměrů v České republice:

HPP – hlavní pracovní poměr, který dělíme na zaměstnání na dobu určitou nebo neurčitou

DPP – dohoda o provedení práce

DPČ – dohoda o provedení činnosti

– Dočasné přidělení zaměstnance (agenturní zaměstnávání)

– můžeme uchazeči nabídnout HPP nebo

DPČ

Každý druh pracovního poměru se liší v závislosti na počtu pracovních hodin, zkušební době a délce zaměstnání. Navíc existují rozdíly v odvodu zdravotního a sociálního pojistného u jednotlivých typů smluv. Před výběrem požadovaného typu zaměstnání je důležité definovat účel konkrétního pracovního poměru. Zda se bude jednat o letní přivýdělek / dlouhodobou kariéru ve firmě / doplňkovou práci k hlavnímu pracovnímu poměru apod. Jakmile si tato kritéria projdete a rozhodnete se, bude snadné zvolit správný typ zaměstnání.

Podívejme se na to podrobněji:

1. Zaměstnání na dobu určitou - hlavní pracovní poměr

– Legislativní úprava: tento druh pracovního poměru se řídí §39 zákoníku práce.

– Pro koho je výhodný: pro zaměstnání na dobu určitou je typické, že je předem sjednána doba jeho trvání. Tento typ zaměstnání je pro Vás výhodný, pokud například plánujete pracovat ve firmě pouze na dobu určitou nebo pokud se v krátké době přestěhujete do jiné země. Tímto způsobem znáte konkrétní délku svého zaměstnání a můžete si naplánovat budoucí aktivity.

– Omezení: zaměstnání na dobu určitou má omezení v době trvání pracovního poměru. Tato doba nesmí přesáhnout délku 3 let u jednoho zaměstnavatele. Přičemž trvání takového typu zaměstnání může být opakováno maximálně dvakrát. To znamená, že uchazeč a zaměstnavatel mohou uzavřít tento druh pracovního poměru maximálně na 9 let (3 roky x 3).

– Specifika: pokud se jedná například o sezonní práce (sběr jahod, obsluha lyžařských areálů apod.), tak zaměstnavatel upravuje délku zaměstnání podle vlastních pravidel. Pokud má zaměstnavatel smlouvu s odborovou organizaci, tak vlastní pravidla firmy musí být odsouhlasena odbory.

– Výjimky: pokud by stejná firma uzavřela nebo prodloužila zaměstnání na dobu delší než 3 roky nebo opakovala tento pracovní poměr víc než dvakrát a zároveň zaměstnanec písemně oznámil firmě, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnávala, tak platí zákonná fikce, že tento pracovní poměr byl uzavřený na dobu neurčitou. Kromě toho, jestli zaměstnavatel má vážné provozní důvody, tak lze pracovní poměr na dobu určitou uzavřít i na delší dobu s možnosti neomezeného opakování. V tomto případě zaměstnavatel musí písemně oznámit odborové organizaci seznam těchto důvodů, okruh příslušných zaměstnanců a novou dobu trvání smlouvy.

2. Zaměstnání na dobu neurčitou

– Legislativní úprava: tento druh pracovního poměru se řídí §39, §52, §67 zákoníku práce.

– Pro koho je výhodný: je to klasický pracovní poměr. Pokud je Vaším cílem vybudovat si ve firmě dlouhodobou smysluplnou kariéru nebo si jen chcete být jisti svou profesní budoucností, měli byste si rozhodně vybrat tento typ zaměstnání.

– Specifika: Pokud máte sjednaný pracovní poměr na dobu neurčitou, tak platí pravidlo, že zaměstnavatel může ho ukončit, jenom pokud má zákonem vymezený důvod. Obecně, existují 2 způsoby ukončení pracovního poměru – dohoda o rozvázání pracovního poměru a výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Na obsahu dohody se předem domluví zaměstnavatel se zaměstnancem, tudíž obě strany musí jí podepsat. Pokud z nějakého důvodu nesouhlasíte s obsahem a podmínkami dohody, tak nemusíte ji podepisovat.

Pokud zaměstnanec podá výpověď, tak nemusí přitom uvádět žádný důvod ukončení pracovního poměru. Ale nárok na odstupné jemu v této situaci nenaleží.&&& ;;; Pokud výpověď podá zaměstnavatel ze zákonem stanovených důvodu, tak zaměstnanec má nárok na odstupné, výše kterého je závislá na délce odpracované doby a důvodu ukončení pracovního poměru. Například, pokud je důvodem ukončení pracovní úraz nebo nemoc s povolání, tak máte nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrné mzdy.

3. HPP – hlavní pracovní poměr

– Legislativní úprava: tento druh pracovního poměru se řídí celým zákoníkem práce (kromě 3. částí).

– Pro koho je výhodný: pokud nejste zaměřeni na podnikání, chcete vybudovat dlouhodobou firemní kariéru a mít plný nárok na dovolenou a benefity, tak tento druh pracovního poměru je určený pro Vás.

– Specifika: Pokud se rozhodnete uzavřít hlavní pracovní poměr, tak zaměstnavatel musí Vám poskytnout písemnou smlouvu, která má obsahovat minimálně 3 náležitosti:

 • druh práce zaměstnance
 • místo výkonu práce
 • den nástupu zaměstnance do práce

Zkušební doba. Zaměstnanec může (ale nemusí) stanovit zkušební dobu pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Délka této zkušební doby je rovněž vymezená v zákoně – maximálně 3 měsíce. U vedoucích pracovníků – maximálně 6 měsíců. Zkušební doba musí být uvedena v písemné smlouvě, nejpozději v den nástupu do práce.

Týdenní pracovní doba u osob zaměstnaných na hlavní pracovní poměr je ve většině případů 40 hodin. Po domluvě se zaměstnavatelem může být sjednaná i kratší pracovní doba – například 30 hodin týdně.

Pojištění. Z hrubé měsíční mzdy zaměstnance se odvádí zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnavatel odvádí 25 % na sociální pojištění a 9 % na zdravotní pojištění. Zaměstnanec hradí 6,5 % na sociální pojištění a 4,5 % na zdravotní pojištění.

Dovolená. Zaměstnanec dostává nárok na čerpání placené dovolené a nemocenských dávek. Dovolena se stanovuje podle počtu odpracovaných hodin. Osoby, zaměstnané na hlavní pracovní poměr s týdenní pracovní dobou 40 hodin, mají nárok na 160 hodin dovolené (4 týdny x 40 hodin). Pokud jste zaměstnání například na 30 hodin týdně, tak počet hodin dovolené se úměrně krátí.

Výpovědní lhůta. Jak již bylo zmíněno v odstavci o zaměstnání na dobu neurčitou, jsou 2 způsoby ukončení pracovního poměru – výpověď a dohoda o rozvázání pracovního poměru. Pokud zaměstnanec nebo zaměstnavatel dávají výpověď, tak v tomto případě činí výpovědní lhůta minimálně 2 měsíce, přičemž tato doba může být prodloužená jenom prostřednictvím písemné smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V případě ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou lze se domluvit na jakémkoli datu ukončení zaměstnání.

4. DPP – dohoda o provedení práce

– Legislativní úprava: §75 zákoníku práce, zákon o veřejném zdravotním pojištění.

– Pro koho je výhodná: dohoda o provedení práce je pro Vás ideální variantou, pokud jste student / důchodce / osoba na rodičovské dovolené. Nejčastěji je uzavírána pro brigády a sezónní práce.&&&& ;;;;

– Omezení. Existuje časový limit – na DPP můžete odpracovat maximálně 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Jestli pracovník uzavřel několik dohod o provedení práce s jedním zaměstnavatelem, tak rozsah hodin se sčítá.

– Specifika. DPP má několik specifik týkajících se daní, odvodu pojištění a několik dalších.

Daně. Z hrubého měsíčního příjmu pracovníka se klasický strhává 15% daň. Co se týče přiznání této daně, tak mohou nastat 3 situace:

 • Pracovník nevydělal u jednoho zaměstnavatele víc než 10 tisíc a zároveň nepodepsal prohlášení k dani. V tomto případě zaměstnavatel strhne 15% daň a zaměstnanec nemusí ji nikde uvádět. Sražená daň může být zaměstnanci vrácená, pokud v daném roce měl nízké příjmy a zahrnul sraženou daň do daňového přiznání.
 • Pracovník vydělal u jednoho zaměstnavatele víc než 10 tisíc a zároveň podepsal prohlášení k dani. Bude stržená klasická 15% daň, ale v tomto případě základ daně bude snížený o klasické slevy dané zákonem – na poplatníka, dítě atd.
 • Pracovník vydělá u jednoho zaměstnavatele víc než 10 tisíc a zároveň nepodepsal prohlášení k dani. V tomto případě zaměstnavatel strhne 15% daň, ale zaměstnance nemá nárok na krácení daňového základu prostřednictvím daňových slev.

Pojištění. Ani zaměstnavatel ani zaměstnanec neodvádí zdravotní a sociální pojištění do částky 10000 korun hrubé měsíční mzdy. Nicméně tohle pravidlo platí jenom pokud zdravotní pojištění za Vás odvádí stát – tzn., že jste státním pojištěncem. Do této kategorie patří studenti, důchodci, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené atd. Pokud nejste státním pojištěncem, musíte sami hradit zdravotní pojištění.

Výpovědní lhůta. Pokud zaměstnanec a zaměstnavatel se domluví, tak dohodu lze zrušit kdykoliv, k libovolnému datu. Jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec mohou kdykoliv podat výpověď bez uvedení důvodu. V tomto případě výpovědní lhůta bude činit jenom 15 dní.

Dovolená. Pokud pracujete prostřednictvím dohody o provedení práce, tak nárok na dovolenou máte jenom v tom případě, pokud to bude přímo uvedeno v pracovní smlouvě. Tudíž, musíte se o tom domluvit se zaměstnavatelem.

5. DPČ – dohoda o provedení činnosti

– Legislativní úprava: §76 zákoníku práce

– Pro koho je výhodná: DPČ se často používá v případě zástupů. Rovněž tuto dohodu většinou uzavírají osoby, které mají zájem o kratší pracovní úvazek.

– Omezení: limity se týkají pouze počtu odpracovaných hodin, který nesmí přesahovat polovinu týdenní klasické pracovní doby u jednoho zaměstnavatele. To znamená, že pracovat můžete maximálně 20 hodin týdně. Tento limit se počítá za cele období, na které je dohoda uzavřena, ale maximálně za 52 týdnů.

– Specifika: Hlavní specifika se týkají většinou odvodu zdravotního a sociálního pojištění.

Pojištěni. Zaměstnavatel odvádí zdravotní a sociální pojištění stejně jako u hlavního pracovního poměru. Zde ale existují výjimky, pokud hrubý měsíční příjem zaměstnance je nižší než 3500 korun.

 • Sociální pojištění. Pokud hrubý měsíční příjem zaměstnance je nižší než 3500 korun a zároveň tato částka je uvedena ve smlouvě, tak v tomto případě jde o zaměstnání malého rozsahu. Sociální pojištění se přitom vůbec neodvádí.
 • Zdravotní pojištění. Pokud jste státním pojištěncem a Váš hrubý měsíční příjem je nižší než 3500 korun, tak ani Vy, ani zaměstnavatel neodvádí zdravotní pojištění. Pokud ale nejste státním pojištěncem, musíte si platit zdravotní pojištění sami.

Daně. Pravidla jsou podobná jako u dohody o provedení práce, jenom že u dohody o provedení činnosti limit není 10000, ale 3500 korun. Opět závisí na tom, zda zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmu nebo nikoliv.

Smlouva. DPČ musí být sjednaná písemně a má obsahovat rozsah pracovní doby, druh práce, a dobu, na kterou se uzavírá.

Dovolená. Dohoda o provedení činnosti je charakteristická tím, že zaměstnanec má nárok na dovolenou a odstupné pouze pokud je to přímo uvedeno v pracovní smlouvě. Jde o stejný princip jako u dohody o provedení práce.

6. Dočasné přidělení zaměstnance (agenturní zaměstnávání)

– Legislativní úprava: §307a – §309a zákoníku práce.

– Pro koho je výhodný: dočasné přidělení zaměstnance často využívají firmy, jelikož agentura usnadňuje náborový proces a rychle vybírá vhodné kandidáty pro určenou pracovní pozici. Agenturní zaměstnávání je ideální variantou pro většinu zaměstnanců, jelikož agentura pomáhá uchazečům zorientovat se na trhu práce, určit svoji profesní úroveň a připravit se na pracovní pohovor.

– Omezení. Podle zákonu agentura nemůže přidělit zaměstnance do stejné firmy na delší doby než 12 po sobě jdoucích měsíců. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce za osobu, která je na mateřské nebo rodičovské dovolené. Kromě toho, agentura může uzavřít s Vámi jenom klasickou pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení činnosti, nikoliv dohodu o provedení práce! Pokud bude uzavřená DPP, tak uchazeč musí stát zaměstnancem daného zaměstnavatele, nikoliv agentury práce.

– Specifika. Agentura hraje roli zprostředkovatele mezi firmami a uchazeči o zaměstnání. Uzavíráte smlouvu přímo s agenturou, která Vás poté přiděluje do konkrétní firmy na předem domluvenou pracovní pozici. Tudíž nemáte uzavřenou smlouvu / dohodu přímo s firmou, ale pouze s agenturou. Pracovní agentura Vám rovněž vyplácí mzdu. Mezi agenturou práce a firmou se uzavírá písemná dohoda o dočasném přidělení zaměstnance, která musí obsahovat následující náležitosti:

 • název a sídlo zaměstnavatele
 • druh a místo výkonu práce
 • doba trvání pracovního poměru
 • pracovní a mzdové podmínky srovnatelného zaměstnance
 • vedoucí pracovník pro přiděleného zaměstnance

Provize. Podle zákona agentura nesmí strhávat ze mzdy zaměstnance žádné odměny, provize atd. Navíc, mzdové a pracovní podmínky dočasně přiděleného (agenturního) zaměstnance nesmí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance.

Pojistné. Pravidla odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění jsou úplně stejná jako u zaměstnanců s klasickou pracovní smlouvou nebo dohodou o provedení činnosti.

Opatření. Zkontrolujte, zda pracovní agentura má povolení ke své činnosti a pojištění pro případ úpadku. Tyto údaje jsou veřejně přístupné v seznamu pracovních agentur, který provozuje Generální ředitelství úřadu práce ČR. To je důležité vlastnit, pokud agentura práce přiděluje zaměstnance k Uživatelům – zákazníkům.

Na závěr Vám doporučujeme průběžně sledovat aktuální novely zákoníku práce, jelikož pracovní a mzdové podmínky se v průběhu roku mohou měnit.

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis je základním kamenem každého úspěšného hledání práce. Je to první příležitost, jak udělat dojem na potenciálního zaměstnavatele a zdůraznit vaše dovednosti a zkušenosti.

SLEDUJTE HNED

Druhy pracovních poměrů v České Republice