arwa.cz
Obsah

Glosář

Obsah

Glosář

Dočasné zaměstnání

Dočasné zaměstnání popisuje vztah mezi zaměstnanci, společnostmi, poskytovateli personálních služeb a zákaznickými provozy. Lidový jazyk také rád popisuje dočasné zaměstnání jako dočasnou práci.

K leasingu zaměstnanců dochází, když zaměstnavatel (věřitel) nechá třetí osobu (pronajímatele) se zaměstnanci (dočasnými zaměstnanci) vykonávat práci v rámci své ekonomické činnosti. Leasing zaměstnanců zákazníkům probíhá dočasně a není časově limitován.

Pracovní nabídky

Pracovní nabídky jsou pracovní inzeráty společností na interních pracovních portálech nebo na portálech třetích stran. Mnoho zaměstnavatelů se snaží umístit pracovní nabídky u známých poskytovatelů, aby dosáhli vysokého dosahu, protože uchazeči o zaměstnání hledají pracovní nabídky na nejrůznějších pracovních portálech.

Na pracovním portálu společnosti ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. najdete přibližně 1 000 aktuálních pracovních nabídek. Nabídky se týkají zákazníků z celé České republiky a umožňují rychlý vyhledávací proces pro uchazeče ze všech oblastí. Na pracovním portálu ARWA najdete pracovní nabídky v průmyslové, obchodní, lékařské, technické a vzdělávací oblasti.

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí bezpečná pracovní místa na národní, regionální nebo místní úrovni. Uchazeči si mohou také vybrat plný nebo částečný úvazek. Regionální pracovní nabídky najdete na www.arwa.cz

Pracovní místa

Najděte si vhodné zaměstnání ve svém regionu!

Pracovní místa jsou místa, která definuje zaměstnavatel s konkrétními úkoly a činnostmi. Společnosti před každým zveřejněním nabídky práce co nejpřesněji popisují pracovní místa, aby jasně popsali oblast odpovědnosti z hlediska obsahu i disciplíny.

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí širokou škálu pracovních míst pro komerční zaměstnance až po specialisty a vedoucí pracovníky na celostátní úrovni, a to jak v rámci dočasného zaměstnání, tak v rámci umístění personálu.

Pojem „zaměstnanec“ použitý v tomto glosáři i jiná jména osob jsou nezávislá na pohlaví. Používají se pouze z důvodu čitelnosti.

Co znamená hledání zaměstnání?

Hledání zaměstnání popisuje proces hledání zaměstnání se zaměřením na zaměstnání.

Hledání práce

Hledáš práci? ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. vám nabízí mnoho volných pracovních pozic po celém Německu a České republice. Proces vyhledávání je ve společnosti ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. přímý. Jednoduše použijte „aplikaci jedním kliknutím“ společnosti. ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. denně aktualizuje pracovní nabídky na vlastních webových stránkách společnosti. Zde najdete pracovní nabídky z komerčního sektoru (výroba, sklad, logistika), obchodního sektoru (marketing, účetnictví, dispozice), zdravotnického sektoru (zdravotní sestra, geriatrická sestra, lékař), technického sektoru (technik, designér, kreslíř) ) nebo dokonce vzdělávací oblast (pedagogové, učitelé, vedoucí seminářů).

Pracovní umístění

Agentura práce popisuje činnost, jak poskytovat služby pro uchazeče o zaměstnání, aby je mohli zaměstnat. Služba zprostředkování zaměstnání je pro uchazeče o zaměstnání zdarma. Agentury práce jsou zobrazovány veřejnými agenturami, jako je Federální agentura práce nebo regionální úřady práce. Za účelem podpory integrace uchazečů o zaměstnání mohou veřejné orgány pověřit zprostředkováním také třetí strany. ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. je schválený poskytovatel podle zákona o podpoře práce, a proto má licenci nabízet tuto službu na trhu práce.

Práce

Pojem „práce“ definuje činnost, kterou osoba vykonává výdělečně. Práce obvykle provádí zaměstnanec na základě smluvního vztahu. Zaměstnavatelé definují úlohy s úkoly pro zaměstnance, na oplátku jsou zaměstnanci za výkon své práce odměňováni.

ARWA – kompletní servis

Rozsah služeb pro zaměstnance ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. je definován v „ARWA Full Service“. To zahrnuje jak dozorčí činnosti, tak služby zaměřené na zaměstnance, jako je poskytování ubytování nebo dopravní služby. Rozsah služeb se neustále rozšiřuje způsobem vstřícným k zaměstnancům, aby se zvýšila spokojenost našich zaměstnanců.

Vyučení

Vyučení slouží k teoretickému a praktickému přenosu dovedností a znalostí. V průběhu učení získává účastník nejen nové know-how, ale také metodické a didaktické přístupy k práci. Vyučení probíhá ve spolupráci se státními školami a soukromými společnostmi. Proces teoretického učení přebírá nastavení školy a přenos praktického pracovního obsahu převezme soukromá společnost. Na konci učňovské přípravy je pro účastníka vždy závěrečná zkouška. Úspěšné završení potvrzuje úspěchy a kvalifikaci v příslušném povolání.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky, zkráceně VOP, obsahují všechna smluvní ustanovení poskytovatele. Pro standardizaci jsou jasně zobrazeny předformulované smluvní podmínky poskytovatele.

Všeobecné obchodní podmínky obsahují:

Platební podmínky / sleva, pokud existuje

Dodávka

Odpovědnost

Výhrada vlastnictví

Záruka

Odstoupení od smlouvy / právo na odstoupení

Použití VOP slouží mimo jiné ke zjednodušení obchodních procesů. Uplatňováním podmínek není nutné sjednávat jednotlivé smluvní body, protože ty jsou již těmito upraveny.

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé jsou obchodníci nebo osoby samostatně výdělečně činné, kteří zaměstnávají zaměstnance. Jako základ pro zaměstnávání zaměstnanců zpravidla slouží pracovní smlouva, kterou podepisují zaměstnavatel a zaměstnanec. Pojem „zaměstnavatel“ nelze srovnávat s označením podnikatele, protože to má také ekonomický a obchodní právní význam.

Povinnosti zaměstnavatele

Povinnosti zaměstnavatelů vyplývají jak z obecných právních předpisů pro zaměstnavatele, tak z pracovní smlouvy se zaměstnancem.

Mezi povinnosti zaměstnavatele patří:

Pracovní poměr zaměstnance v souladu s činností sjednanou v pracovní smlouvě.

Výplata dohodnuté mzdy zaměstnanci

Dodržování všech zákonných požadavků

Povinnost péče vůči zaměstnancům

Platba daní a příspěvků na sociální zabezpečení

Soulad s ochranou osobních údajů

Riziko zaměstnavatele

Pokud je zaměstnanec odhlášen ze zákaznické společnosti, musí se poskytovatel personálních služeb postarat o následnou objednávku zaměstnance. Pokud zaměstnanec není nasazen, vstupuje do hry takzvané riziko zaměstnavatele. I zde je zaměstnavatel povinen nadále platit zaměstnanci.

Povinnosti zaměstnanců

Povinnosti zaměstnance jsou upraveny ve stávající pracovní smlouvě se zaměstnavatelem. Zaměstnanec tedy musí vykonávat sjednané činnosti na dohodnutém pracovišti a ve smluvně sjednané pracovní době.

Ochrana práce a zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se používá k zajištění zdraví zaměstnanců na pracovišti. Cílem opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví je dlouhodobé zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a jejich opětovné přizpůsobení. Pokud mají být zaměstnanci nasazení na práce, které by mohly ohrozit zdraví zaměstnance, je nutná lékařská prohlídka. Před náborem se provádí bezpečnostní instruktáž. Bezpečnostní instruktáž musí být opakována při změně zaměstnání, po pracovním úrazu, nejméně však jednou ročně.

Pracovní podmínky

Vytváření atraktivních pracovních podmínek je důležité pro spokojenost zaměstnanců a důležitý předpoklad pro vysokou produktivitu. Pracovní podmínky jsou právní a faktické okolnosti, za kterých zaměstnanci vykonávají svou práci. Pracovní podmínky ve společnostech obvykle řídí podniková rada nebo vedení.

Nezaměstnanost

Nezaměstnaností se rozumí nedostatek výdělečné činnosti mezi občany. Z ekonomického hlediska to ovlivňuje výrobní faktor práce, který se na trhu práce formuje prostřednictvím nabídky práce a poptávky po pracovní síle.

Pracovní trh

Zajištění pracovních míst a snížení nezaměstnanosti, jsou klíčovými úkoly vlády. Ministerstvo práce a sociálních věcí se těmito úkoly zabývá podrobněji. To zahrnuje dotace od soukromých společností i veřejných rozpočtů, aby se výrobní faktor práce přizpůsobil národnímu ekonomickému trendu.

Zákoník práce

Pracovní právo zahrnuje všechny zákony, vyhlášky a další závazná ustanovení o výdělečné činnosti.

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je soukromoprávní smlouvou, která upravuje pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Následující obsah musí být upraven v pracovní smlouvě:

Informace o smluvních stranách

Informace o začátku, délce a konci pracovního poměru

Zkušební době

Informace o výkonu práce

Odměňování

Vedlejší povinnosti

Závěrečná ustanovení

Pracovní úraz

Na pracovní úraz se vztahuje zákonné úrazové pojištění, pokud má dotyčná osoba úraz v pracovní době nebo na cestě do práce.

Účet pracovní doby

Účet pracovní doby se ve společnostech často používá jako synonymum pro účet typu flextime nebo časový účet řízený společností. Slouží jako nástroj pro správu času k výpočtu rozložení pracovní doby na dny, týdny nebo roky. Tímto způsobem lze časové kredity jednotlivých zaměstnanců využít jako náhradu za volný čas nebo formou výplaty.

-nebo-

Účet pracovní doby je nastaven tak, aby kompenzoval odchylky mezi běžnou pracovní dobou měsíce a skutečnou pracovní dobou měsíce. Plus hodiny a minus hodiny jsou převedeny na účet pracovní doby.

Výkon

Ekonomický cyklus má čtyři fáze. Jednou z nich je rozmach, známý také jako expanzivní fáze. V ekonomickém cyklu se tato fáze označuje jako růst ekonomického výkonu, který také souvisí s růstem hodnot na burze.

Právo na informace dočasného pracovníka

V případě najímání mohou dočasní zaměstnanci od svého nájemce požadovat informace o základních pracovních podmínkách, včetně mezd, které platí v nájemním podnikání pro srovnatelného zaměstnance nájemce.

Povolání

Podle definice je povolání trvalou činností, která obvykle vyžaduje učení. Odbornou činnost lze vykonávat jako zaměstnanec nebo formou samostatné výdělečné činnosti.

Pracovní vztahy lze mapovat v různých modelech pracovní doby, například na plný nebo částečný úvazek.

Odborné vzdělání

Odborné vzdělání, popisuje cestu, kterou se ubírají zaměstnanci v zaměstnání, kteří se obvykle vyučí v uznávané profesi (tříleté učňovské období). Odborné vzdělání je tedy výcvik v uznávané profesi, který je dokončen hlavně v duálním systému (cvičná společnost a odborná škola).

Pracovní smlouva na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby bez nutnosti výpovědi.

Kandidatura

Žádostí je nabídka od uchazeče o zaměstnání zaměstnavateli v ekonomice nebo ve veřejné službě za účelem vytvoření pracovního nebo učňovského vztahu.

Průmyslové příplatky

Pokud dočasný pracovník pracuje nepřetržitě ve stejné zákaznické společnosti v určitých definovaných odvětvích, dostává takzvaný průmyslový bonus. Jedná se o procentní příplatek k jeho skutečné hodinové mzdě, který má umožnit postupné přiblížení mezd ke mzdě srovnatelných klíčových zaměstnanců. Průmyslový příplatek je splatný poprvé po čtyřech nebo šesti týdnech.

Pracovní zkušenost

Odborná praxe se obvykle získává rozsáhlou předchozí odbornou praxí, obvykle několikaletou. To nezahrnuje stáž nebo činnost v nespecializované oblasti. Hluboké znalosti jsou obecně nezbytnou podmínkou.

Úřad práce – České republiky

Úřad práce, poskytuje služby pro trh práce, zejména v oblasti umisťování a podpory zaměstnání. Jako správní orgán pro případ nezaměstnanosti reguluje dávky finanční kompenzace, např. dávky v nezaměstnanosti.

Zaměstnanost

Pojem zaměstnání má různé významy. V nejširším smyslu to znamená, že někdo něco řeší. Zaměstnanost je v zákoně o sociálním zabezpečení chápána jako činnost v kontextu závislé práce.

Začátek kariéry

Někdo, kdo je na začátku své profesionální kariéry.

Příležitost

Šance je příznivá příležitost, nebo štěstí, ale také vyhlídka na úspěch u někoho, nebo dosažení něčeho konkrétního.

Přehled služeb

Přehled služeb je seznam všech služeb. Služba je nehmotným statkem.

Služby

Služby definujeme jako flexibilní struktury v naší společnosti se širokou škálou kreativní volnosti.

Poměr tří stran

Personální zajištění provádí agentura dočasného zaměstnání, která se v krátkosti nazývá věřitel. Společnost, která najímá zaměstnance, se níže označuje jako nájemce, zatímco najatí zaměstnanci se označují jako dočasní zaměstnanci.

Jak ukazuje tento stručný popis, dočasná práce je trojúhelníkový vztah mezi věřitelem, nájemcem a dočasným pracovníkem.

Zde se uzavírá pracovní smlouva mezi věřitelem a dočasným pracovníkem, přičemž mezi dočasným pracovníkem a nájemcem v zásadě neexistují žádné smluvní vazby.

Zvláštností je, že dočasní pracovníci jsou obvykle půjčováni společnostem, které mají krátkodobý nedostatek zaměstnanců. Jakmile úkol u této společnosti skončí, je zaměstnanec zapůjčen jiné společnosti.

Disponent

odpovídá za alokaci zdrojů a zboží a alokaci financí nebo personálu v organizaci. Jeho funkce se nazývá dispozice. Monitoruje – na komerční úrovni – výkon služeb organizace a v případě potřeby stanoví přípustná data.

Ochrana údajů – základní nařízení (GDPR)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je nařízením Evropské unie, s nímž jsou pravidla pro zpracování osobních údajů většinou zpracovatelů údajů, soukromých i veřejných, standardizována v celé EU. Poskytuje současné odpovědi na postupující digitalizaci ekonomiky a společnosti a posiluje základní právo na informační sebeurčení prostřednictvím větší transparentnosti a větší účasti občanů, pokud jde o jejich údaje. Nařízení zároveň vytváří budoucí právní rámec pro společnosti zpracovávající údaje.

GDPR chrání soukromí uživatelů velkými daty, sledováním a profilováním webu a definuje „právo být zapomenut“ a přenositelnost dat. Pokud již například nechcete využívat služby sociální sítě, původní účel sběru dat již neplatí. Vaše údaje pak již nemusí být používány, ale jsou stále k dispozici, aby bylo možné vyšetřit otázky, např. O zákonnosti zpracování údajů.

Rovněž zvyšuje povinnosti společností v oblasti transparentnosti vůči svým zákazníkům a rozšiřuje práva dotčených osob, například právo na informace.

Protože: Ti, kterých se to týká, potřebují vědět, co se s jejich údaji stane a za jakým účelem se údaje zpracovávají. GDPR předepisuje jednoduchá a srozumitelná prohlášení o ochraně údajů. Plomby a osvědčení o ochraně údajů mohou také zajistit větší transparentnost. To vše zajišťuje větší kontrolu a transparentnost při zpracování dat.

Dočasná práce

Zákon o dočasném zaměstnání stanoví horní hranici doby trvání dočasné práce. Dočasný pracovník může obecně pracovat na stejném pracovišti maximálně 18 měsíců.

Nasazení skluzu

Pracovní smlouva v zásadě určuje zákonné předpisy zaměstnance. V případě agentur dočasného zaměstnání je k dispozici také průvodní poznámka. Platí výslovně pro práci v konkrétní společnosti a doplňuje pracovní smlouvu.

Individuální dočasná pracovní smlouva

Smlouva na dobu určitou je základem spolupráce se zákaznickou společností.

Celoevropský nábor

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sektoru kvalifikovaných pracovních sil, a zejména v segmentu s vyšší kvalifikací, vyžaduje použití konkrétních strategií pro nábor zaměstnanců. Zhoršená situace na trhu práce znamená, že v celé Evropě existují úzká místa. Díky tomu je pro společnost prozíravá dispozice a plánování kapacit o to důležitější. Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci chtějí být získáni a společnosti se nyní ucházejí o uchazeče.

Personální konzultanti analyzují proveditelnost vhodných opatření před a během náborových procesů. Přesná definice profilu úlohy se ukazuje jako základ úspěšných metod vyhledávání.

Slabé místo

Kvalifikovaný personál je jedním z nejdůležitějších zdrojů ve společnosti. K dosažení podnikových cílů musí být k dispozici potřebné personální kapacity. Dobře promyšlené plánování personálních požadavků zajišťuje, že personální kapacity jsou v době plánování

k dispozici ve správném počtu a kvalitě. Je-li možné určit budoucí požadavky na personální obsazení, je možné zabránit nadměrnému a nízkému krytí přijetím protiopatření v počáteční fázi. Úspěch opatření v oblasti náboru a personálního marketingu k přilákání zaměstnanců závisí do značné míry na tom, jak se bude vyvíjet situace na trhu práce, a kvalifikační požadavky – pomáhají aktuální předpovědi o vývoji trhu práce a kvalifikovaných pracovníků v České republice.

Nájemce

Nájemce je ten, kdo si něco, nebo někoho, najme. V pracovním právu se termín „nájemce“ vztahuje na společnost, která „najímá“ pracovníka z agentury dočasného zaměstnání, např. Na obsazení špičkových objednávek a pozic, které je obtížné krátkodobě nebo dlouhodobě obsadit. Nájemce platí agentuře dočasného zaměstnání dohodnutou hodinovou sazbu za odpracované hodiny, která slouží k pokrytí všech závazků vůči najatému zaměstnanci a vlastních nákladů. Agentura dočasného zaměstnání je zaměstnavatel, a vyplácí mzdy včetně sociálních dávek.

Stejná odměna

S principem stejné odměny, který vstoupil v platnost v dubnu 2017 a je upraven v § 8 zákona o dočasném zaměstnání (AÜG), byl učiněn další krok směrem k rovnosti. Od 10. měsíce nasazení musí být zaměstnanci vyplácena odměna srovnatelná s odměnou stálého zaměstnance v dané společnosti.

Rovné zacházení ⇾ viz princip požadavku rovnosti / rovného zacházení

Výměna zkušeností

Vzájemné sdílení zkušeností nebo znalostí, které někdo získal opakovanou praxí v určité oblasti práce.

Požadavek na povolení

Dočasné zaměstnání podléhá povolení v České republice. Povolení uděluje úřad práce České republiky. Zaměstnanci nesmí být najímáni bez povolení.

Operační oblast

Oblasti použití pro dočasné zaměstnance jsou různé. Kovový a elektrotechnický průmysl je stále hlavní oblastí použití s ​​30 procenty, těsně následovanou logistikou, dopravou

s 20 procenty. Mnoho dočasných pracovníků také pracuje v oblasti služeb.

Výkon práce

Zaměstnanec nevykonává svou práci pro zaměstnavatele (věřitele), ale ve společnosti nájemce.

Volná místa

Volnými místy na trhu práce jsou ta pracovní místa a stálá místa, která nahlásili zaměstnavatelé agentuře práce a mají být obsazena.

Řidičská služba

Naším požadavkem je spolehlivost díky mobilitě. Proto nabízíme našim zaměstnancům mobilitu prostřednictvím naší vlastní kyvadlové dopravy. Přináší a vyzvedne zaměstnance

na kteroukoli směnu a jakoukoli zákaznickou společnost – v pravý čas.

Trvalé zaměstnání

Dočasní zaměstnanci jsou trvale zaměstnáni v leasingové společnosti. Zvláštností zde je, že zaměstnanci nepracují pro věřitele, ale ve společnosti zákazníka. Pracovní smlouva je mezi dočasným pracovníkem a poskytovatelem personálních služeb jako zaměstnavatelem.

Ukazatel rozvoje

Hlavní ukazatele jsou údaje, které poskytují vodítka pro budoucí ekonomický rozvoj společnosti. Mohou být užitečné pro předběžný odhad budoucího vývoje globální ekonomiky, ekonomiky nebo jednotlivých společností. Dočasná práce je mimo jiné označována za hlavní indikátor ekonomiky, protože počty pracovních míst a rozmístění jsou často používány poskytovateli personálních služeb jako měřená hodnota.

Právní ochrana před propuštěním

Ochranou před výpovědí se rozumí právní předpisy, které mají vliv na ukončení smlouvy. Zaměstnanci jsou tak chráněni před sociálně neopodstatněným nebo, pokud jsou zváženy zájmy obou stran, před neoprávněným tvrdým propuštěním.

Odbory

Odborový svaz je sdružení zastupující zájmy zaměstnanců za účelem zastupování jejich ekonomických, sociálních a kulturních zájmů.

Zásada rovnosti / zásada rovného zacházení

Věřitel je povinen poskytnout dočasnému pracovníkov,i po dobu leasingu nájemci, základní pracovní podmínky platné v podnikání nájemce, pro srovnatelného zaměstnance nájemce, včetně mezd (zásada rovnosti).

Pomocné činnosti

Pomocný pracovník, dočasný pracovník, nekvalifikovaný pracovník, asistent, pomocník nebo údržbář je pracovní pozice pro pracovníka bez (podle odvětví) odborného vzdělání, který vykonává pomocné práce. Představuje nejnižší profesní třídu po odborné kvalifikaci.

Lidské zdroje

Lidské zdroje jsou všechny potenciály lidského výkonu dostupné ve společnosti, jako jsou znalosti, dovednosti a motivace.

Práce

Rozumí se tím dočasná, spíše krátkodobá činnost bez zvláštního dokladu o kvalifikaci nebo příležitostná činnost lidí za účelem výdělku.

Hledání práce

Hledání placeného zaměstnání.

Inzeráty od vyhledávacích společností najdete na online burzách pracovních míst, v novinách nebo odborných časopisech.

Pracovní portál

Portálem práce nebo výměnou pracovních příležitostí se rozumí přítomnost na internetu nebo web, jehož cílem je vypsat dostupná pracovní místa jako inzeráty pracovních nabídek. Zainteresované osoby mají možnost kontaktovat nabízející společnosti a podat žádost.

Pracovní umístění

Zprostředkování krátkodobých pracovních poměrů na dobu určitou.

Pracovní místa v oblasti lidských zdrojů

Lidské zdroje se zabývají cíleným nasazením kvalifikovaných zaměstnanců ve společnosti. Lidské zdroje jsou navíc odpovědné za personální plánování, personální kontrolu a za zpracování, jako je mzdová agenda.

Nabídka práce

Návrh na přijetí určité práce za poplatek.

Trh práce

Inzeráty pracovních míst od různých společností jsou zveřejňovány na burze práce. Burzy pracovních příležitostí najdete jako samostatnou sekci v tištěných médiích a na internetu jako online burzy pracovních příležitostí a na veletrzích kontaktních údajů společnosti.

Roční zvláštní platby

Roční zvláštní platby jsou roční platby ve formě prázdninových a vánočních bonusů. Po šestém nepřerušovaném měsíci zaměstnání má dočasný pracovník nárok na roční zvláštní platby. Částka závisí na délce služby.

Centrum práce

Úřady práce jsou instituce, které pečují o příjemce podpory v nezaměstnanosti II („Hartz IV“). Finančně zajišťují živobytí uchazečů o zaměstnání prostřednictvím základního zabezpečení.

Kurzarbeit

Kurzarbeit v pracovním poměru se rozumí dočasné zkrácení běžné pracovní doby ve společnosti v důsledku výrazné ztráty práce. Krátkodobou prací mohou být ovlivněni všichni nebo jen někteří zaměstnanci ve společnosti.

Konkretizace

Zákazník i poskytovatel personálních služeb musí výslovně určit dočasné zaměstnání jako takové ve smlouvě, která má být uzavřena (zveřejnění), a pojmenovat zaměstnance, kteří mají být převedeni před zahájením dočasného zaměstnání, s odkazem na tuto smlouvu (specifikace).

Krizový štáb

Celá opatření přijatá k řešení politických, ekonomických nebo podobných krizí a konfliktů.

Zejména v podnikovém managementu se krizí rozumí hrozba pro další existenci společnosti nebo důležité obchodní oblasti. Zatímco krizová prevence se zabývá potenciálními krizemi, je úkolem krizového řízení bojovat, omezovat a zvládat nahodilé situace a materiální škody, které mohou vzniknout během a po vzniku krize.

Kariéra

Úspěšný postup v oboru!

www.arwa.cz

Ekonomika

Pojem „hospodářský cyklus“ pochází z oblasti ekonomiky. Ekonomika ukazuje vývoj ekonomické situace v zemi a popisuje výkyvy v ekonomickém vývoji nebo ekonomickém růstu.

Krize

Krize obecně označuje vrchol nebo bod obratu v nebezpečném vývoji konfliktů v přírodním nebo sociálním systému, kterému předcházela masivní a problematická dysfunkce po určitou dobu a která trvá spíše kratší než delší dobu (např. finanční krize 2008).

Zákaznická společnost

Společnosti ze všech průmyslových odvětví mohou dočasnou práci využít k vyrovnání se s nízkými počty personálu a k úspěšnému využívání fází růstu. Zákaznická společnost integruje dočasného pracovníka do své činnosti a má oprávnění vydávat pokyny dočasnému pracovníkovi. Vyplácí odměnu agentuře dočasného zaměstnání za hodiny odpracované zaměstnancem.

Výpovědní lhůty

Zákonná výpovědní lhůta během sjednané zkušební doby není. Ukončení mohou kdykoli učinit osoby oprávněné k podpisu.

Po uplynutí zkušební doby lze pracovní poměr ze strany zaměstnance ukončit dvouměsíční výpovědní lhůtou ode dne podání výpovědi zaměstnavateli.

Aby bylo ukončení pracovního poměru zaměstnancem nebo zaměstnavatelem účinné, musí být písemné.

Dočasná práce

Dočasná agenturní práce se mimo jiné označuje jako dočasná práce. ⇾ Dočasné zaměstnání.

Dočasní pracovníci

Dočasný pracovní poměr existuje, když je zaměstnanec (dočasný pracovník) dočasně najat (zapůjčen) zaměstnavatelem (věřitelem) zákaznické společnosti (nájemci) k výkonu práce.

Dlouhodobá nezaměstnanost

Dlouhodobě nezaměstnaní jsou lidé, kteří jsou nezaměstnaní rok nebo déle.

Mzdy

Odměna, známá také jako mzda, je protihodnota poskytnutá zaměstnavatelem na základě pracovní smlouvy za práci vykonanou zaměstnancem.

Dolní mezní limit

Zákonná mzda, která nesmí být podhodnocena.

Byty zaměstnanců

Zaměstnanecké byty využívají zaměstnanci, které zaměstnavatel pošle na jiné místo

na konkrétní projekt a na omezenou dobu.

Master Vendor

Hlavní prodejci mají obecně právo jmenovat první osobu a jsou centrální kontaktní osobou pro zákazníka v rámci místního nebo interního personálního managementu nebo výhradního dodavatele na základě rámcové dohody.

Marketing

Základní myšlenkou marketingu je důsledné sladění celé společnosti s potřebami trhu.

Správa na místě

Místní správu lze přeložit jako „správu na místě“. Poskytovatel personálních služeb je přítomen přímo v závodě zákazníka, aby se postaral o externí zaměstnance. Zákazníci mají vysokou poptávku po dočasných (najatých) pracovnících.

Outplacement

Outplacement je služba financovaná společností pro odcházející zaměstnance. Cílem je nabídnout zaměstnancům profesionální přeorientování s odbornou pomocí poskytovatele personálních služeb a převést je na nové zaměstnání. Outplacement je speciální forma personálního poradenství, která v ideálním případě vede k umístění personálu.

Outsourcing

Pojem outsourcing popisuje podnikovou strategii, ve které se jednotlivé služby, podoblasti nebo obchodní procesy společnosti přesouvají k dodavatelům nebo jiným poskytovatelům služeb a společnost je již neposkytuje ani nepřijímá.

Personál

Zaměstnanci jsou zaměstnanci zaměstnavatelů, kteří v rámci institucionálně zabezpečeného systému vykonávají práci za odměnu.

Personální služby

Služby v oblasti řízení lidských zdrojů pokrývají široké spektrum: Společnosti v tomto sektoru – jako ARWA – získávají a umisťují pracovníky, poskytují podporu potřebám projektů, nabízejí outsourcingové služby, přebírají kompletní plánování nasazení personálu a personální kontrolu nad svými zákazníky – a odcházejícími zaměstnanci.

Leasing pracovníků (dočasná práce) je ekonomicky nejdůležitější činností v rámci personálních služeb.

Personální leasing

Personální leasing je další termín pro ⇾ agenturní práci.

Nábor

Také: Nábor je dílčí funkcí řízení lidských zdrojů, jejímž úkolem je získávat pracovní sílu požadovanou společností z hlediska kvality, množství, času a prostoru.

Personální požadavek

Personální požadavek je, když společnost požádá poskytovatele personálních služeb o pracovníky.

HR poradenství

Personální poradenství radí společnostem při hledání a výběru specialistů a vedoucích pracovníků.

Nábor

Personální agentura sdružuje uchazeče ze všech profesí společně se zaměstnavateli. Náboráři (nazývaní také lovci nebo náboráři) získávají volná místa ve společnostech.

Kvalifikace

Rekvalifikací se rozumí všechna opatření na trhu práce a v oblasti lidských zdrojů, pomocí nichž si každý může rozšířit své znalosti a dovednosti nebo je přizpůsobit novému technickému vývoji.

Volné místo

Oznámení společnosti, že je konkrétní pracovní místo neobsazeno, s výzvou k podání žádosti. Rozlišuje se mezi interním pracovním inzerátem (zpráva od zaměstnavatele interním zaměstnancům) a / nebo zainteresovanými třetími stranami (externí inzerát). Inzerát na zaměstnání obvykle obsahuje krátký profil požadavků na držitele zaměstnání a krátký popis práce.

Kyvadlový autobus

Na člověka se zaměřujeme. Skutečným znakem dobré dočasné práce je pohodlná kyvadlová doprava, která je určena těm zaměstnancům, kteří nemají auto a / nebo nemají připojení k síti veřejné dopravy.

ARWA také zajišťuje, že vás může vyzvednout z domova a odvézt zpět domů pomocí vlastního kyvadlového autobusu společnosti. https://arwa.de/de/fuer-bewerber/arwa-full-service/

Bezpečnost

Dočasní pracovníci jsou často vystaveni vyššímu riziku úrazu než stálí zaměstnanci, protože nejsou obeznámeni se zdroji nebezpečí a bezpečnostními normami v zákaznické společnosti jako stálí zaměstnanci. Poskytovatelé personálních služeb a operace se zákazníky úzce spolupracují na bezpečnostních otázkách. Proto je téma projednáno a zdokumentováno se zákazníkem při přijetí objednávky. Zaměstnanec obdrží podrobné vícedílné bezpečnostní pokyny. První pracovní den je dočasný pracovník doprovázen do společnosti úředníkem, který je za něj odpovědný.

Na zaměstnance se vztahuje zákonný poskytovatel úrazového pojištění.

Sociální média

Celá řada digitálních technologií a médií, jako jsou weblogy, wiki, sociální sítě atd., jejichž prostřednictvím uživatelé vzájemně komunikují za účelem výměny obsahu, zkušeností a informací a shromažďování znalostí.

Změna zaměstnání

Inzeráty pracovních míst od různých společností jsou zveřejňovány na burze pracovních příležitostí (známé také jako burza práce nebo trh práce). Burzy pracovních příležitostí lze nalézt jako samostatnou sekci v tištěných médiích, tak na internetu jako online burzy pracovních příležitostí, a na veletrzích kontaktních údajů společnosti. V dnešní řeči je termín výměna pracovních míst obvykle spojen s online platformou, která zobrazuje širokou škálu pracovních inzerátů.

Stálá pracovní síla

Mezi stálé pracovní síly patří zaměstnanci společnosti, kteří jsou na rozdíl od mezní pracovní síly identifikovatelní podle vnitřního stavu, relativně vysokých platů a nízkého rizika zaměstnanosti.

Zaměstnanost podléhající příspěvkům na sociální zabezpečení

Zaměstnanost podléhající sociálnímu pojištění se dělí na zdravotní, důchodové, nezaměstnanosti a dlouhodobé pojištění.

V zásadě lze předpokládat, že zaměstnanci, pracovníci nebo stážisté jsou ze zákona pojištěni v zdravotním, důchodovém, nezaměstnaném a dlouhodobém pojištění.

Zaměstnanost osvobozená od sociálního pojištění

Nejdůležitější zásadou při zkoumání svobody od sociálního pojištění je: Každý pracovní poměr je předmětem sociálního pojištění!

Pokud však neexistují určité podmínky, které umožňují zaměstnání bez příspěvků na sociální zabezpečení.

Práce na částečný úvazek

Práce na částečný úvazek je, když zaměstnanci pravidelně pracují kratší dobu než srovnatelní zaměstnanci na plný úvazek.

Práce na částečný úvazek vychází z odpovídající dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V zásadě zde platí stejná pracovněprávní ustanovení jako v pracovním poměru na plný úvazek. Zaměstnanci na částečný úvazek mají obecně nárok na stejné výhody jako zaměstnanci na plný úvazek nesmí se s nimi zacházet odlišně.

Nárok na dovolenou

Podle Zákoníku práce mají zaměstnanci nárok na dovolenou 20 dní za rok. Nárok vzniká po odpracování dvakrát 21 dní.

Prevence nehod

Během své práce musí být zaměstnanci chráněni před typickými pracovními riziky a škodlivými stresy. Zajištění jejich bezpečnosti je odpovědností zaměstnavatele.

To zahrnuje asociaci pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů radí a sleduje soulad s těmito předpisy současně.

Dočasné zaměstnání ⇾ viz také dočasné zaměstnání

Dočasné zaměstnání nastává, když zaměstnavatel (leasingová společnost) převede zaměstnance (dočasné zaměstnance) na třetí stranu (nájemce), aby mohli vykonávat svou práci v rámci jejich ekonomické činnosti.

Převzetí

Přechod zaměstnance z agentury dočasného zaměstnání na zákazníka probíhá v zásadě jako běžná změna zaměstnavatele. Dočasný pracovník musí ukončit svou pracovní smlouvu s agentúrou dočasného zaměstnání a může začít u svého nového zaměstnavatele po uplynutí výpovědní doby.

Půjčovatel

Věřitel je poskytovatelem personálních služeb a zaměstnavatelem dočasného pracovníka.

Nábor ⇾ viz také nábor personálu

Zprostředkovatel

Zprostředkovatel, také známý jako lovec headhunterů, je někdo, kdo umístí vhodný personál u zaměstnavatelů a kdo obvykle dostane od zaměstnavatele provizi. Získává volná pracovní místa, připravuje obraz povolání, porovnává jej se stávajícími zájemci, v případě potřeby provádí tzv. profilování a snaží se vést zájemce a zaměstnavatele k uzavření smlouvy o pracovním poměru.

Míra fakturace

Hodiny odpracované dočasným pracovníkem jsou účtovány zákazníkovi. Při stanovení hodinové sazby se berou v úvahu různé faktory, například provozní náklady nebo příspěvky na sociální zabezpečení, které se mají platit.

Práce na plný úvazek

Zaměstnanec, který pracuje na plný úvazek, má týdenní pracovní dobu, která je definována jako plný úvazek.

Růst ekonomiky

Růst popisuje zvýšení ekonomické výkonnosti ekonomiky. Ekonomický růst se obvykle udává jako procentuální změna v průběhu času z měsíčních, čtvrtletních nebo ročních rychlostí růstu.

Další vzdělávání

Zaměstnanci získávají další kvalifikace prostřednictvím odborného školení a dalšího vzdělávání, což zase zvyšuje jejich šance na trhu práce. Zde další školení může přinést zcela novou práci. A mimochodem, vaše sebevědomí je také posíleno.

Individuální další vzdělávání však do společnosti přináší také know-how, podporuje inovační sílu, produktivitu a ochotu i pracovní spokojenost pracovníků. To má pozitivní dopad na produktivitu. Vnější vnímání lze zlepšit také dalším vzděláváním zaměstnanců, a proto se odborné školení rozhodně vyplatí.

Reklama

Pod reklamou se rozumí šíření informací společnostmi k veřejnosti nebo vybraným cílovým skupinám za účelem propagace produktů a služeb nebo zachování image společností, produktů a služeb.

Reklama by měla zároveň motivovat zákazníka ke koupi produktu nebo k bližšímu prohlédnutí produktu. Cíle je dosaženo, když si zákazník produkt koupil.

Cílem reklamy však může být také zprostředkování hodnot členům cílové skupiny (socializace).

Nehoda dojíždění

Dojíždění za práci se považuje za pracovní úraz. Cesta tam a zpět je pojištěna, pokud má cesta právně významnou souvislost s pojištěnou činností. Pojištěna je pouze přímá trasa mezi domovem a pracovištěm. Pojištění však není vyloučeno, pokud se odchýlí přímá cesta, protože dítě žijící ve vlastní domácnosti je svěřeno do péče někomu jinému z důvodu své vlastní nebo manželovy profesionální činnosti nebo pojištěná osoba sdílí vozidlo s jinými zaměstnanými nebo pojištěnými osobami do a z použitého Díla.

Právo na poučení

Právo na poučení (právo na usměrnění) je právo zaměstnavatele vydávat pokyny zaměstnanci na základě pracovní smlouvy.

To znamená: Zaměstnanec je povinen vykonávat práci u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy. Pokyny zaměstnavatele, jako jednostranná prohlášení o záměru, která vyžadují přijetí, mají právní povahu.

Pracovní smlouvy

Díky pracovní smlouvě zadávají společnosti kompletní krok externě. Subdodavatel poté převezme plnění „práce“ a za poskytnutou službu obdrží pevnou částku. Podmínky, za kterých subdodavatel najímá pracovníky a kolik hodin musí pracovat, jsou na uvážení subdodavatele.

Konkurenceschopnost

Konkurenceschopnost je třeba chápat jako potenciál společnosti, s níž lze dosáhnout, udržet nebo rozšířit ziskovou pozici v průmyslovém odvětví (nebo tržním segmentu). To vyžaduje uznání příležitostí a rizik konkurenčního prostředí a jejich využití pro vás.

Součástí konkurenční strategie je vybudování potenciálu ve společnosti a dosažení konkurenčních výhod jeho využitím.

Návrat do práce

Návrat do práce je návrat do zaměstnání po profesionální přestávce. Důvodem oddechového času může být nemoc, období výchovy nebo rodičovské dovolené nebo období nezaměstnanosti. www.arwa.cz

Zaměstnanci času

Dočasní zaměstnanci mají obvykle uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Agentura dočasného zaměstnání nechává dočasného pracovníka pracovat pro společnosti, které mají aktuální personální potřeby. Dočasný pracovník nedělá svou práci pro svého zaměstnavatele, ale pro společnost, která ho najme. Proto se mluví o dočasné agenturní práci nebo dočasném zaměstnání.

Dočasná práce

Dočasná práce často slouží jako mostní můstek pro lidi, kteří mají potíže s nalezením cesty do profesionálního světa. V důsledku změny přiřazení u různých zákazníků mohou dočasní pracovníci získat zkušenosti s projektem, vrátit se do pracovního života po rodinné fázi nebo začít ve zcela novém pracovním prostředí. Dočasná práce se společností ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. znamená: Najdete si správné zaměstnání a získáte spravedlivé mzdy s možností převzetí příslušnou zákaznickou společností.

Agentura dočasného zaměstnání

Agentury dočasného zaměstnání nasazují dočasné pracovníky tam, kde jsou potřeba, a pomáhají klientským společnostem zůstat flexibilní. Agentura dočasného zaměstnávání vyžaduje povolení pro dočasné zaměstnance od Federální agentury práce, je zaměstnavatelem dočasného pracovníka se všemi právy a povinnostmi a vyplácí mzdu dočasnému pracovníkovi.

Osvědčení

Společnost ARWA Personaldienstleistungen GmbH je certifikována v souladu s normou DIN EN ISO 9001: 2015 pro oblasti dočasného zaměstnání, outsourcingu, náboru, řízení na jednom místě / v podniku a schválené agentury v souladu se zákonem o podpoře zaměstnanosti.

Tato norma je celosvětově uznávanou normou, která definuje požadavky na efektivní řízení kvality ve společnosti.

Doplňkové služby

Za účelem zvýšení atraktivity společnosti pro uchazeče o zaměstnání nabízejí společnosti tzv. Doplňkové služby, jako např.:

Dovolená a vánoční bonusy

Další vzdělávání

Zaměstnavatelem financovaný důchod

Sdílení bonusu / zisku

Další výhody

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis, často známý jako CV (z latinského “curriculum vitae”), je klíčový dokument v profesním světě. Tento písemný přehled vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a

SLEDUJTE HNED

Glosář