arwa.cz
Obsah

Jak odejít z práce ze dne na den?

Jak odejít z práce ze dne na den
Obsah

Většina z nás si přeje pracovat v harmonickém pracovním prostředí a být spokojeni se svou prací. Nicméně, občas se může stát, že se objeví situace, kdy je potřeba okamžitě opustit pracovní místo a dát výpověď.

Kdy je to vlastně možné a jaké jsou důsledky takového kroku? V tomto článku se podíváme na různé faktory, které ovlivňují možnost okamžitého odchodu z práce a co byste měli mít na paměti, než se rozhodnete pro tento krok. Dále se zaměříme na to, jak se vyhnout negativním důsledkům a jak správně postupovat při dávání hodinové výpovědi.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem – kdy a proč?

Někdy se může stát, že zaměstnanec musí ze své stávající práce odejít co nejdříve a nemůže si dovolit dodržet standardní výpovědní lhůtu. V takových případech existují situace, kdy je zaměstnanec oprávněn okamžitě ukončit svůj pracovní poměr. Z jakých důvodů je to možné?

Prvním důvodem, kdy může zaměstnanec okamžitě odejít z práce, je vážné ohrožení jeho zdraví a nemožnost vykonávat vhodnou práci. Zákon stanovuje, že pokud je zaměstnanec ohrožen výkonem práce svého zdraví, je mu umožněno ukončit pracovní poměr okamžitě na základě lékařského posudku. Lékařský posudek musí být vydán zařízením závodní preventivní péče nebo příslušným správním úřadem. Pokud zaměstnavatel neumožní zaměstnanci v této situaci vykonávat jinou práci, která by neohrozila jeho zdraví, do 15 dnů ode dne předložení lékařského posudku, je zaměstnanec oprávněn odejít z práce okamžitě.

Druhým důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru je nevyplacení mzdy nebo platu. Pokud zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu, plat nebo náhradu mzdy nebo platu, nebo jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti, zaměstnanec je oprávněn okamžitě ukončit svůj pracovní poměr.

Rozdíl mezi výpovědí a okamžitou výpovědí

Výpověď a okamžitá výpověď jsou dva způsoby ukončení pracovního poměru. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma typy ukončení je důvod, který vás k ukončení vedl.

Okamžitá výpověď je nutná, pokud vás k ukončení zaměstnání nutí zdravotní důvody, nebo pokud zaměstnavatel neplatí sjednanou mzdu nebo plat. V takovém případě musíte důvod řádně doložit a podat výpověď písemně. Zaměstnanec má na podání okamžité výpovědi lhůtu nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu pro ukončení pracovního poměru.

Pokud však zaměstnanec sám chce ukončit pracovní poměr a našel si novou práci, musí podat běžnou výpověď ze zaměstnaneckého poměru. V tomto případě na důvodech nezáleží a zaměstnavateli je není třeba sdělovat. Nicméně musíte dodržet zákonnou výpovědní lhůtu trvající dva měsíce. Můžete také podat výpověď dohodou, kdy se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou na datu ukončení pracovního poměru, v takovém případě může být výpovědní lhůta zkrácena dle dohody.

Pro okamžitou výpověď je také nutné dodržet písemnou formu

Podání okamžité výpovědi je nutné provést zaměstnancem písemně a neprodleně, s vymezením skutkového důvodu, aby nebylo možné ho zaměnit s jiným. Zaměstnanec má na podání této výpovědi lhůtu do dvou měsíců od doby, kdy se dozvěděl o důvodu, a nejpozději do jednoho roku od vzniku důvodu.

Zrušení pracovního poměru okamžitou výpovědí je velmi prudkým krokem a mělo by k němu docházet pouze v nejzávažnějších případech, kdy jsou naplněny zákonné podmínky pro její podání. Zaměstnavatel může v takovém případě zaměstnance propustit okamžitě bez nároku na odstupné. Na druhé straně však zaměstnanec může požadovat náhradu škody, pokud byla okamžitá výpověď neoprávněná.

Je tedy důležité si uvědomit vážnost okamžité výpovědi a postupovat s velkou obezřetností. Zaměstnavatelé i zaměstnanci by měli být obeznámeni s právními aspekty této výpovědi a měli by si důkladně zvážit všechny okolnosti před podáním okamžité výpovědi.

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis, často známý jako CV (z latinského “curriculum vitae”), je klíčový dokument v profesním světě. Tento písemný přehled vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a

SLEDUJTE HNED

Jak odejít z práce ze dne na den?