arwa.cz
Obsah

Pochopení různých typů pracovních smluv

Obsah

Pracovní smlouvy jsou důležité dokumenty, které upravují vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Je důležité porozumět různým typům smluv, které jsou k dispozici, a vědět, co jednotlivé typy smluv obnášejí, abyste se mohli informovaně rozhodnout, která smlouva je pro vás nejvhodnější. V tomto příspěvku na blogu vám poskytneme přehled různých typů pracovních smluv a jejich klíčových vlastností.

Co to je pracovní smlouva?

Proč existuje pracovní smlouva? Každá práce, kterou zaměstnanec pro svého zaměstnavatele vykonává, musí být podložena pracovní smlouvou nebo dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedené práce (přesněji jednou ze smluv uzavřených mimo hlavní pracovní poměr). Pracovní poměr vzniká podpisem pracovní smlouvy. Jeden originál zůstává zaměstnanci, druhý vede zaměstnavatel v osobním spisu zaměstnance. Práce konaná bez podpisu pracovní smlouvy nebo dohody je nelegální prací.

Požadavky na pracovní smlouvu

Pojďme nyní na chvíli do zákoníku práce a povíme si o obsahu pracovní smlouvy. Pracovní smlouva musí splňovat určité formální a obsahové náležitosti stanovené zákoníkem práce, zákonem č. 262/2006 Sb. Musí být písemná, vytištěná a podepsaná oběma stranami, tzn. podepsané zaměstnancem a zaměstnavatelem, nejpozději v den nástupu zaměstnance do práce. Je zvykem podepsat pracovní smlouvu pár dnů před nástupem do práce, aby měl zaměstnanec jistotu, že o práci nepřijde. Zaměstnavatel se dopustí správního deliktu, pokud nejpozději v první den práce zaměstnance písemně neuzavřel pracovní smlouvu. Inspektorát práce může uložit pokutu až 10 milionů korun.

Pracovní smlouva musí obsahovat 3 údaje:

Druh práce

Druh práce, kterou bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Zaměstnanec by si měl zkontrolovat, zda druh práce není příliš nekonkrétní; v takovém případě by mu zaměstnavatel mohl zadávat velmi široký okruh úkolů.

Místo výkonu práce

Běžně se stanovuje obec nebo-li město jako místo výkonu práce. Naopak zaměstnanci pracující jen z domova mívají jako místo výkonu práce přesnou adresu. Oproti zaměstnancům, kteří cestují po celé České republice a domluvili se tak se zaměstnavatelem, mohou mít místem výkonu Českou republiku. Místo výkonu je důležité pro určení nároku na cestovní náhrady. Pokud vás zaměstnavatel vyšle mimo sjednané místo výkonu práce, vzniká vám nárok na cestovní náhrady.

Den nástupu do zaměstnání

Váš pracovní poměr začíná dnem nástupu na svou první směnu. To je obvykle první den v měsíci. Pokud nastoupíte do práce 1. dne v měsíci, který připadá na svátek, sobotu nebo neděli, nemusíte po projednání se zaměstnavatelem do práce (nemáte rozvrženou pracovní dobu), ale váš pracovní poměr začíná dnem 1. dne v měsíci. Veškeré základní informace včetně dne nástupu se řeší přímo na prvním pohovoru, případně vám jej vždy oznámí daný zaměstnavatel v nejkratším možném termínu.

Další podstatné informace ohledně pracovní smlouvy

Připadá vám, že něco chybí v pracovní smlouvě popsané výše? Máte zcela pravdu! Zatím jsme uvedli body, které nařizuje zákoník práce. Ale nikdo z nás by takovou smlouvu nepodepsal, proto je smlouva doplněna o další náležitosti, které si popíšeme níže v tomto článku, tak pokračujte ve čtení!

Do pracovních smluv se standardně přidávají tyto informace:

Identifikace zaměstnavatele

Obchodní jméno společnosti; hlavní kancelář; identifikace; jméno a příjmení a funkce osoby zastupující společnost pro účely pracovní smlouvy.

Identifikace zaměstnance

Jméno a příjmení; adresa trvalého bydliště; datum narození. Nedoporučujeme poskytovat mobilní nebo e-mailové informace. V případě změny by bylo nutné vytvořit dodatek pracovní smlouvy.

Zkušební doba a délka zkušební doby

Doba, na kterou se pracovní poměr uzavírá, tedy zda jde o pracovní poměr na neurčitou dobu nebo pracovní poměr na dobu určitou.

Pracovní doba

Například 40 hodin týdně pro zaměstnance pracující 5 dní v týdnu po 8 hodinách. Pracovní dobu lze rozvrhnout pravidelně i nepravidelně. Vše záleží na domluvě s vaším zaměstnavatelem.

Mzda nebo plat a datum výplaty

 • Mzda je odměna za odvedenou práci daná mzdovým výměrem. Prémie náleží zaměstnancům státu, obcí nebo společenských organizací.
 • Mzda či plat lze určit tzv. platovými tabulkami, nejsou tedy pevně stanoveny v pracovní smlouvě.
 • Odměnu uvedenou v pracovní smlouvě lze změnit pouze dodatkem k pracovní smlouvě, na kterém se obě strany dohodnou.
 • Odměnu uvedenou v tabulce odměn může zaměstnavatel jednostranně změnit, aniž byste se změnou museli jako zaměstnanec souhlasit.

Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance. K základnímu výčtu povinností zaměstnance lze přidat mlčenlivost.

Benefity včetně nároku na dovolenou. Tato část nemusí být ve smlouvě obsažena, protože v případě změny benefitů by zaměstnavatel potřeboval písemný souhlas zaměstnance (zaměstnanec i zaměstnavatel by museli podepsat přílohu pracovní smlouvy).

Pracovní smlouva na dobu určitou

Smlouva na dobu určitou je smlouva, v níž se zaměstnanec zavazuje pracovat po určitou dobu, obvykle několik měsíců nebo rok, po jejímž uplynutí smlouva končí. Tento typ smlouvy nabízí zaměstnancům stabilitu, protože jim zaručuje zaměstnání na určitou dobu. Neposkytuje jim však žádnou jistotu zaměstnání, protože doba trvání smlouvy může být kdykoli prodloužena nebo ukončena.

Pracovní smlouva na dobu neurčitou

Pracovní smlouva na dobu neurčitou je dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve které není předem stanoveno datum ukončení. Tento typ smlouvy poskytuje větší jistotu zaměstnání než smlouva na dobu určitou, protože nemá stanovené datum ukončení platnosti. Většina pracovních míst na plný úvazek využívá tento typ smlouvy, protože oběma stranám umožňuje v případě potřeby smlouvu ukončit, aniž by musely procházet zdlouhavými právními procesy. Zaměstnavatelé, kteří používají tento typ dohody, však musí dodržovat místní pracovní právo týkající se výpovědi nebo výpovědní lhůty před ukončením pracovního poměru pracovníka.

Pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr (HPP)

Pracovní smlouva na HPP je hlavní pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, v němž jsou stanoveny podmínky zaměstnání. Pracovní smlouva stanoví práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance a je právně závazná. Je důležité si uvědomit, že pracovní smlouva může být písemná nebo ústní a že ji lze kdykoliv v průběhu zaměstnání aktualizovat nebo měnit. Pracovní smlouva je zásadní dokument, který by měly obě strany před podpisem prostudovat a porozumět mu.

Pracovní smlouva na dohodu o provedení práce (DPP)

DPP je v českém pracovním právu zvláštní forma základního pracovněprávního vztahu – vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který není pracovním poměrem! Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnancům setrvávajícím v pracovním poměru, pracovněprávní vztahy mimo pracovní poměr by proto měly být využívány například jen pro občasné zaměstnance na kratší pracovní dobu. Obdobným pracovněprávním vztahem je i pracovní smlouva, která je vhodnější na pracovní neschopnost či dovolenou. Naopak, např. smlouva o konkrétním díle je zcela jiná, protože se nejedná o pracovní poměr s konkrétním obsahem, ale o klasickou občanskoprávní smlouvu mezi příkazcem (de facto objednatelem/odběratelem) a zhotovitelem (de facto podnikatelem/). obchodník), tedy ne vztah zaměstnavatelé a zaměstnanci, ale dodavatelé a odběratelé.

Pracovní smlouva na částečný úvazek

Pracovní smlouva na částečný úvazek je v podstatě stejná jako jakákoliv jiná pracovní smlouva s tím rozdílem, že stanoví, že zaměstnanec bude pracovat pouze na částečný úvazek místo plného úvazku týdně nebo měsíčně v závislosti na tom, jak často s ním zaměstnavatel (zaměstnavatelé) uzavírá pracovní smlouvy. Smlouvy na částečný úvazek jsou obvykle mnohem kratší než jiné typy, protože zahrnují celkově méně práce; stále však poskytují jistotu zaměstnání, pokud by se něco stalo a některá ze stran potřebovala dodatečnou ochranu před soudním řízením atd.. Stejně jako u jakéhokoliv jiného smluvního ujednání je důležité, aby si obě strany zapojené do těchto dohod před jejich podpisem cokoliv pečlivě přečetly, aby každý přesně pochopil, jaká práva má každá ze stran, když spolu takové dohody uzavírají!& ; Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou na kratší pracovní době s tím, že mzda bude vzhledem k tomuto rozvržení nižší. O kratší pracovní dobu nejčastěji žádají lidé pečující o malé dítě, těhotné zaměstnankyně nebo pečující o nemocného blízkého. Nejedná-li se o vážné provozní důvody, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět.

Například zaměstnanec pracuje 4 hodiny denně, 5 dní v týdnu. Pracovní podmínky jsou stejné jako při plném pracovním úvazku: zaměstnanec má nárok na poměrnou část dovolené a firemní benefity, v případě pracovní neschopnosti se na něj vztahují obdobná pravidla jako na ostatní zaměstnance.

Spolupráce s personální agenturou

Hledáte přímou cestu ke stálému zaměstnání? Nebojte se kontaktovat personální agenturu! My jakožto personální agentura ARWA vám pomůžeme s celým procesem a najdeme vám práci vašich snů! Nemusíte se bát, že se nevyznáte v pracovních smlouvách a musíte se poprat s celým papírováním. Podporujeme vás v dalším kariérním kroku na cestě ke stálé pozici. Zcela individuálně. Naprosto účelově. Vše je to naprosto snadné! Nechte si poradit – potřebujeme pouze vaši online žádost. Naučíme vás rozpoznat vaši kvalifikaci, představy a touhy. Nabízíme vám pouze stálou pozici u atraktivních zaměstnavatelů přesně na míru vašemu profilu.

Výhody s ARWA Personaldienstleistungen s.r.o.:

 • Podporujeme vás při prvním startu kariéry nebo při opětovném vstupu.
 • Získáte: Garanci platu, atraktivní plat.
 • Stanete se součástí našeho holistického, komplexního systému podpory.

Na základě pozice vašeho osobního kariérního poradce pro vás najdeme přesně tu pravou pracovní nabídku. Doprovázíme vás celým procesem umístění a jsme na vaší straně jako kompetentní partner s radami a opatřeními.

Naše služby na cestě ke stálému zaměstnání:

 • Spojujeme kvalifikované pracovníky s naším know-how.
 • Najdeme zaměstnavatele dle vašeho výběru pro vaši budoucnost.
 • V síti ARWA máte neomezený přístup k perspektivním odborným a manažerským pozicím.
 • Síť ARWA zahrnuje četné zákaznické společnosti z celé České republiky.
 • Poskytujeme vám neomezený přístup k bezvadným volným místům dříve než kdokoliv jiný.
 • Kompletní servis: Doprovázíme vás celým procesem umístění a stojíme po vašem boku jako kompetentní partner.

Nebojte se kontaktovat personální agenturu!

Pochopení různých typů pracovních smluv vám pomůže zajistit, abyste se při zvažování svého dalšího kariérního postupu rozhodovali na základě informací. Od smluv na dobu určitou až po smlouvy na částečný úvazek – existuje mnoho různých možností v závislosti na vašich individuálních potřebách a cílech při hledání pracovních příležitostí, které přesahují pouhé každoměsíční vyplácení mzdy! Doufáme, že vám tento přehled poskytl užitečné informace o tom, jaký druh smluvních ujednání může být vhodný pro vaši situaci, abyste se mohli rozhodnout vyzbrojeni všemi dostupnými znalostmi! Nevíte si i přes to rady a nevíte, kde začít? Kontaktujte nás!

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis je základním kamenem každého úspěšného hledání práce. Je to první příležitost, jak udělat dojem na potenciálního zaměstnavatele a zdůraznit vaše dovednosti a zkušenosti.

SLEDUJTE HNED

Pochopení různých typů pracovních smluv