arwa.cz

Hutnictví a slévárenství

Hutnictví a slévárenství

Hutnictví a slévárenství

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru hutnictví a slévárenství. Hutnictví a slévárenství jsou odvětví, která hrají klíčovou roli ve výrobě kovů a jejich zpracování. Tento sektor je stěžejním prvkem v průmyslové výrobě a technologickém pokroku. Pokud máte zájem o kariéru v oblasti hutnictví a slévárenství, naše stránka vám poskytne užitečné informace o různých povoláních a jejich požadavcích. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních v sektoru hutnictví a slévárenství, abyste mohli naplno rozvinout svůj potenciál a dosáhnout úspěchu ve své profesní dráze.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minuty čtení

Hutní inženýr

Úvod do profese
Hutní inženýr je odborník specializující se na technologie a procesy spojené s hutním průmyslem. Jeho/ne jejich hlavním úkolem je řízení, monitorování a optimalizace výrobních procesů v hutních závodech. Tato profese je klíčová pro zajištění kvality výroby kovů a jejich zpracování.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Silné znalosti v oblasti hutnictví, kovových materiálů, chemie, a fyziky. Porozumění různým procesům a technologiím v hutním průmyslu.
 • Schopnost řešit technické problémy: Analytické a problémové řešení schopnosti, které umožní identifikovat a vyřešit případné problémy ve výrobních procesech.
 • Kvalita a kontrola: Důraz na kvalitu výroby a schopnost provádět kontrolu procesů a produktů, aby se zajistila jejich shoda s předepsanými standardy.
 • Organizační dovednosti: Schopnost efektivně plánovat a řídit výrobní procesy, koordinovat s ostatními členy týmu a zajistit dodržování časových limitů.
 • Bezpečnost práce: Znalost a uplatňování bezpečnostních postupů v hutním průmyslu a dodržování předepsaných norm a směrnic.

Zkušenosti

 • Zkušenosti v hutním průmyslu a prací s výrobními zařízeními, jako jsou pece, lisovací stroje, odlévací stroje, válcovací linky atd.
 • Dovednosti v nastavování, údržbě a opravách hutnických zařízení.
 • Znalost různých hutnických technologií, včetně tavby, rafinace, lití, tváření a zpracování kovů.
 • Schopnost interpretovat technickou dokumentaci a kresby, a pracovat s výpočetními programy používanými v hutním průmyslu.
 • Zkušenosti s řízením projektů, optimalizací výrobních procesů a zlepšováním výkonnosti.

Pracovní doba
Pracovní doba hutního inženýra závisí na provozních potřebách hutního závodu. Obvykle může být pracovní doba rozdělena do směn, včetně nočních směn, a může zahrnovat práci i o víkendech a svátcích. Specifické podmínky směnnosti a pracovní doby budou upřesněny zaměstnavatelem nebo v souladu s provozními požadavky daného hutního závodu.

Hutník neželezných kovů

Úvod do profese
Hutník neželezných kovů je odborník specializující se na zpracování a výrobu neželezných kovů, jako jsou hliník, měď, zinek nebo olovo. Tato profese hraje důležitou roli v metalurgickém průmyslu a zajišťuje správné zpracování a využití neželezných kovů pro různé aplikace.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Silné znalosti v oblasti metalurgie a fyziky neželezných kovů. Porozumění vlastnostem a chování neželezných kovů během výrobních procesů.
 • Manuální zručnost: Schopnost pracovat s hutními zařízeními, jako jsou pece, tavící a odlévací stroje, a zvládat techniky a postupy zpracování neželezných kovů.
 • Bezpečnost práce: Znalost a uplatňování bezpečnostních postupů při práci s hutními materiály a přístroji. Dodržování předepsaných norm a směrnic.
 • Kvalita a kontrola: Důraz na kvalitu výroby a schopnost provádět kontrolu procesů a produktů, aby se zajistila jejich shoda s předepsanými standardy.
 • Týmová spolupráce: Schopnost pracovat v týmu a efektivně komunikovat s ostatními pracovníky v hutnickém provozu.

Zkušenosti

 • Zkušenosti v hutnickém průmyslu a prací s neželeznými kovy, jejich zpracováním a výrobou.
 • Dovednosti v odlévání, tváření, lisování a dalších technikách zpracování neželezných kovů.
 • Znalost různých hutnických procesů, včetně tavby, rafinace, lití a tváření neželezných kovů.
 • Schopnost číst technické výkresy, provádět měření a kvalitativní kontrolu výrobků.
 • Zkušenosti s údržbou a opravami hutnických zařízení.

Pracovní doba
Pracovní doba hutníka neželezných kovů závisí na provozních potřebách daného hutnického závodu. Obvykle může být rozdělena do směn, včetně nočních směn, a může zahrnovat práci i o víkendech a svátcích. Specifické podmínky směnnosti a pracovní doby budou upřesněny zaměstnavatelem nebo v souladu s provozními požadavky daného hutnického závodu.

Hutník železných kovů

Úvod do profese
Hutník železných kovů je odborník specializující se na zpracování a výrobu železných kovů, jako je železo a ocel. Tato profese hraje klíčovou roli v metalurgickém průmyslu a zajišťuje správné zpracování a využití železných kovů pro různé aplikace, včetně stavebnictví, strojírenství a automobilového průmyslu.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Silné znalosti v oblasti metalurgie a fyziky železných kovů. Porozumění vlastnostem a chování železných kovů během výrobních procesů.
 • Manuální zručnost: Schopnost pracovat s hutními zařízeními, jako jsou pece, tavící a odlévací stroje, a zvládat techniky a postupy zpracování železných kovů.
 • Bezpečnost práce: Znalost a dodržování bezpečnostních postupů při práci s hutními materiály a přístroji. Dodržování předepsaných norm a směrnic pro ochranu zdraví a bezpečnosti.
 • Kvalita a kontrola: Důraz na kvalitu výroby a schopnost provádět kontrolu procesů a produktů, aby se zajistila jejich shoda s předepsanými standardy.
 • Týmová spolupráce: Schopnost pracovat v týmu a efektivně komunikovat s ostatními pracovníky v hutnickém provozu.

Zkušenosti

 • Zkušenosti v hutnickém průmyslu a prací s železnými kovy, jejich zpracováním a výrobou.
 • Dovednosti v odlévání, tváření, válcování a dalších technikách zpracování železných kovů.
 • Znalost různých hutnických procesů, včetně tavby, rafinace, odlévání a tváření železných kovů.
 • Schopnost číst technické výkresy, provádět měření a kvalitativní kontrolu výrobků.
 • Zkušenosti s údržbou a opravami hutnických zařízení.

Pracovní doba
Pracovní doba hutníka železných kovů závisí na provozu a potřebách daného podniku. Obvykle může být rozdělena do směn, včetně nočních směn, a může zahrnovat práci i o víkendech a svátcích. Specifické podmínky směnnosti a pracovní doby budou upřesněny zaměstnavatelem nebo v souladu s provozními požadavky hutnického závodu.

Metalograf

Úvod do profese
Metalograf je specialistou na zkoumání struktury a vlastností kovů a jejich slitin. Tato profese se zaměřuje na využití metalografických technik a postupů pro analýzu materiálů, posuzování jejich kvality, identifikaci defektů a optimalizaci procesů v různých průmyslových odvětvích, včetně metalurgie, strojírenství a výroby.

Silné stránky

 • Metalurgické znalosti: Silné porozumění struktuře a vlastnostem kovů a slitin, jakož i jejich chování během zpracování a použití v různých aplikacích.
 • Metalografické techniky: Zkušenosti s používáním různých metalografických technik, jako je leštění, leptání, mikroskopie a analytické metody pro zkoumání struktury a vlastností materiálů.
 • Přesnost a detailnost: Schopnost provádět pečlivé přípravy vzorků, správně interpretovat výsledky a přesně dokumentovat své pozorování.
 • Laboratorní dovednosti: Zkušenosti s prácí v laboratorním prostředí, včetně správného používání laboratorních přístrojů, zabezpečení a dodržování bezpečnostních postupů.
 • Komunikace a reportování: Schopnost jasně a přesně prezentovat výsledky své práce a komunikovat s kolegy a zákazníky.

Zkušenosti

 • Zkušenosti s práci v metalografickém laboratoři a provádění různých analýz materiálů.
 • Dovednost ve správném výběru a přípravě vzorků pro metalografické zkoumání.
 • Znalost různých metalografických technik a jejich aplikace pro analýzu struktury a vlastností materiálů.
 • Schopnost používat různé mikroskopické techniky a vyhodnocovat výsledky.
 • Zkušenosti s interpretací a reportováním metalografických výsledků.

Pracovní doba
Pracovní doba metalografa může být obvykle rozdělena do běžných pracovních směn, které závisí na provozu laboratoře a potřebách projektů.

Pomocný dělník v hutnictví, kovárenství a slévárenství

Úvod do profese
Pomocný dělník v hutnictví, kovárenství a slévárenství je klíčovým členem týmu, který podporuje a asistuje při různých procesech v hutnictví, kovárenství a slévárenství. Tato profese je zodpovědná za pomoc při přípravě surovin, manipulaci s materiály, údržbu zařízení a další rutinní práce, které jsou nezbytné pro plynulý chod výrobního procesu.

Silné stránky

 • Fyzická zdatnost: Práce v hutnictví, kovárenství a slévárenství často vyžaduje fyzicky náročné úkoly, jako je manipulace s těžkými materiály, nošení vybavení nebo práce v nepohodlných polohách. Fyzická zdatnost je proto důležitá pro efektivní plnění pracovních úkolů.
 • Spolehlivost a odolnost vůči stresu: Pomocný dělník musí být spolehlivý, schopný pracovat v různých podmínkách a vyrovnat se s tlakem, který může být spojen s výrobním prostředím.
 • Týmový hráč: Spolupráce a komunikace s ostatními členy týmu jsou nezbytné pro dosažení cílů a plynulý chod výrobních procesů. Schopnost pracovat efektivně v týmu je proto důležitá.

Zkušenosti

 • Praxe v hutnictví, kovárenství, slévárenství nebo obdobném průmyslu je výhodou, ale není nutná. Získané zkušenosti při práci s materiály a ve výrobním prostředí jsou však vítány.
 • Základní technické dovednosti: Schopnost používat různé ruční nástroje a zařízení v souladu s pokyny nadřízených.
 • Bezpečnost práce: Znalost základních pravidel a postupů týkajících se bezpečnosti práce v průmyslovém prostředí

Pracovní doba
Směnnost a pracovní doba se liší podle zaměstnavatele.

Pracovník v kovovýrobě

Úvod do profese
Pracovník v kovovýrobě je klíčovou součástí výrobního procesu v kovoprůmyslu. Tato profese se zaměřuje na zpracování kovových materiálů a výrobu různých kovových výrobků a součástek. Pracovníci v kovovýrobě pracují s různými stroji, nástroji a technologiemi, aby vytvořili kvalitní výrobky v souladu s technickými specifikacemi a požadavky zákazníka.

Silné stránky

 • Manuální zručnost: Schopnost pracovat s různými nástroji a stroji, jako jsou pily, brusky, ohýbačky nebo svařovací zařízení, a provádět přesné a precizní práce.
 • Technické myšlení: Schopnost porozumět technickým výkresům, plánům a pokynům, a uplatnit je při výrobě a montáži kovových součástek.
 • Bezpečnost práce: Důraz na bezpečnostní předpisy a schopnost pracovat bezpečně s kovovými materiály, stroji a nástroji.
 • Kvalitní práce: Odpovědnost za dodržování kvalitního standardu při výrobě kovových výrobků a součástek, včetně kontroly a měření výsledných produktů.

Zkušenosti

 • Zkušenosti s prací v kovoprůmyslu nebo podobném prostředí jsou výhodou, ale není to nezbytné. Ochota a schopnost rychle se přizpůsobit specifickým postupům a technologiím v konkrétním pracovním prostředí jsou však důležité.
 • Dovednosti v používání různých strojů a nástrojů v kovovýrobě, včetně znalosti jejich údržby a oprav.
 • Základní znalost o materiálech a jejich vlastnostech, zejména kovů a slitin.
 • Znalost základních postupů svařování, řezání, ohýbání a dalších technik zpracování kovů.

Pracovní doba
Pracovní doba v kovovýrobě obvykle zahrnuje běžné směny podle potřeb a provozních podmínek konkrétního podniku. Může se jednat o ranní, odpolední nebo noční směny, včetně možnosti pracovat i o víkendech a svátcích v závislosti na výrobním rozvrhu a potřebách podniku.

Práškový metalurg

Úvod do profese

Práškový metalurg je odborník v oblasti práškové metalurgie, což je specifický postup výroby kovových výrobků. Tato profese se zabývá přípravou a zpracováním kovových prášků, které jsou následně lisovány a sintrovány za účelem vytvoření pevných kovových součástek s vysokou přesností a kvalitou.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Dobrá znalost procesů práškové metalurgie, včetně přípravy prášků, lisování a sintrování. Schopnost porozumět technickým výkresům a specifikacím výrobků.
 • Důkladnost a preciznost: Prášková metalurgie vyžaduje přesnost a důkladnost při přípravě a zpracování prášků a výrobě kovových součástek. Schopnost pracovat s velmi malými tolerancemi.
 • Analytické a problémové řešení: Schopnost analyzovat procesy práškové metalurgie, identifikovat případné problémy a hledat efektivní řešení.
 • Bezpečnost práce: Dodržování bezpečnostních standardů a postupů při manipulaci s kovovými prášky a provádění procesů sintrování.

Zkušenosti

 • Zkušenosti s práškovou metalurgií nebo podobnými procesy výroby kovových výrobků jsou výhodou. Znalost jednotlivých kovových prášků, jejich vlastností a vhodných procesů zpracování.
 • Dovednosti v ovládání zařízení pro přípravu a zpracování prášků, včetně lisovacích strojů a pecí pro sintrování.
 • Znalost kvalitativních a kvantitativních metod pro kontrolu a hodnocení výsledných výrobků z práškové metalurgie.
 • Schopnost provádět údržbu a drobné opravy na zařízeních používaných v práškové metalurgii.

Pracovní doba
Pracovní doba v oblasti práškové metalurgie se obvykle řídí provozními potřebami a plánem výroby. Může zahrnovat práci ve směnném režimu, včetně ranních, odpoledních a nočních směn, aby se zajistila nepřetržitost výroby. Pracovní doba může být ovlivněna i sezónními faktory a poptávkou po výrobcích z práškové metalurgie.

Slévárenský technik

Úvod do profese
Slévárenský technik se zabývá výrobou odlitků z různých kovů, které nacházejí využití v mnoha průmyslových odvětvích. Je to práce, která vyžaduje manuální zručnost a technické znalosti.

Silné stránky
K této profesi je třeba mít zájem o techniku a zkušenosti s manuální prací. Důležitá je pečlivost a preciznost při práci s kovy a znalost chemických procesů. Slévárenský technik by měl být také schopen pracovat v týmu a být ochoten učit se novým věcem.

Zkušenosti
Slévárenský technik by měl mít zkušenosti s výrobou odlitků a znalosti chemických a technologických procesů spojených s touto prací. Důležitá je také zručnost při obsluze tavicích a slévárenských pecí a schopnost řešit technologické problémy.

Pracovní doba
Práce slévárenského technika se obvykle odehrává ve dvousměnném provozu a vyžaduje práci v hlučném a prašném prostředí.

Technik lisovny

Úvod do profese
Technik lisovny je odborník, který se specializuje na provoz a údržbu lisovacích zařízení v průmyslových podnicích. Lisovny se používají k výrobě různých kovových součástek a forem pomocí lisovacích technik. Technik lisovny zajišťuje správnou činnost a optimální výkon lisovacích strojů a monitoruje jejich provoz.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Znalost lisovacích technik a schopnost porozumět technickým výkresům a specifikacím součástek.
 • Dovednosti v údržbě a opravách: Schopnost provádět údržbu lisovacích strojů, diagnostikovat a řešit poruchy a provádět drobné opravy.
 • Bezpečnost práce: Dodržování bezpečnostních postupů a směrnic při práci s lisovacími stroji a manipulaci s materiály.
 • Organizační schopnosti: Schopnost plánovat a organizovat práci v lisovně, sledovat a optimalizovat výrobní procesy.

Zkušenosti

 • Zkušenosti s provozem a údržbou lisovacích strojů, včetně nastavení parametrů a provádění rutinních kontrol.
 • Znalost různých typů lisovacích technik a jejich aplikací v průmyslovém prostředí.
 • Schopnost interpretovat technické dokumentace a pracovat s měřicími a diagnostickými nástroji.
 • Dovednosti v řízení a optimalizaci výrobního procesu v lisovně.

Pracovní doba
Pracovní doba technika lisovny se obvykle přizpůsobuje provozním potřebám a plánu výroby. Může zahrnovat práci ve směnném režimu, včetně ranních, odpoledních a nočních směn. Pracovní doba může být ovlivněna sezónními faktory a poptávkou po výrobcích z lisovny.

Nabídky práce

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu.Jako Kontrolor kvality budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka v Sokolově. Pracovní doba: třísměnný

Zjistit víc »

Máme pro tebe nabídku práce v přátelském kolektivu za atraktivní mzdu. Jsi-li manuálně zručný a máš chuť k práci, tak je tato nabídka určená právě

Zjistit víc »

Pokud jsi řidič skupiny C + E, máš profesák , psychotesty a základy ADR????? Láká tě svoboda a poznávání dálek v cizích zemích? Miluješ vůni

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu jen v několika krocích. Jako Zámečník budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka ve

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve Vašem regionu. Jako Řidič/Obsluha RETRAKU budete v příštím případu součástí společnosti našeho zákazníka ve Stříbře. Pracovní doba:

Zjistit víc »

Naše společnost hledá montážního dělníka pro našeho partnera v Chebu co nejdříve na: broušení lakování montáž, demontáž čtení výkresové dokumentace Jako montážnímu dělníkovi Vám nabízíme

Zjistit víc »

Novinky z blogu