arwa.cz

Informační technologie

Informační technologie

Informační technologie

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru informační technologie. Informační technologie jsou klíčovým odvětvím moderní společnosti, které přináší inovace, digitalizaci a technologický pokrok do všech oblastí života. Jestliže máte zájem o kariéru v oblasti IT, naše stránka vám poskytne cenné informace o různých povoláních a jejich požadavcích. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních v sektoru informační technologie, abyste mohli vybrat tu správnou dráhu pro vaši profesní budoucnost.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minut čtení

Analytik IT

Úvod do profese
Analytik IT je odborník v oblasti informačních technologií, který se specializuje na analýzu a interpretaci dat, procesů a požadavků v IT prostředí. Jeho úkolem je zkoumat a porozumět IT systémům, aplikacím a infrastruktuře, a poskytovat analytickou podporu při řešení IT problémů a optimalizaci IT procesů.

Silné stránky

 • Analytické a logické myšlení: Schopnost analyzovat složité problémy, identifikovat klíčové souvislosti a navrhovat efektivní řešení.
 • Technické znalosti: Dobrá znalost informačních technologií, včetně systémů, sítí, databází a programovacích jazyků.
 • Schopnost práce s daty: Zkušenost s práce s daty, analýzou datových sadů a využívání nástrojů a technik pro získávání informací z dat.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost komunikovat s různými stakeholdery, předávat technické informace srozumitelným způsobem a efektivně spolupracovat v týmu.

Zkušenosti

 • Zkušenost s analýzou IT systémů, procesů a požadavků.
 • Dovednost v práci s analytickými nástroji a metodami, jako je například modelování procesů, diagramy toku dat, SWOT analýza apod.
 • Znalost a praxe v oblasti projektového řízení a plánování IT projektů.
 • Schopnost identifikovat a řešit problémy spojené s výkonem a efektivitou IT infrastruktury a aplikací.

Pracovní doba
Pracovní doba analytika IT se obvykle přizpůsobuje potřebám IT prostředí a projektů, na kterých pracuje. Může zahrnovat práci ve standardních pracovních hodinách, ale v některých případech může být vyžadována i práce mimo běžný pracovní čas, například při řešení nouzových situací nebo při implementaci nových systémů. Směnnost závisí na konkrétních požadavcích pracoviště a typu projektů, na kterých analytik IT pracuje.

Business Architect

Úvod do profese
Business Architect je odborník v oblasti podnikové architektury, který se zaměřuje na strategické plánování a navrhování firemních procesů, systémů a infrastruktury. Jeho úkolem je porozumět obchodním cílům a potřebám organizace a přeložit je do konkrétních architektonických řešení, která podporují efektivní provoz a dosahování obchodních výsledků.

Silné stránky

 • Strategické myšlení: Schopnost rozumět obchodním cílům a přeměnit je na strategické plány a architektonická řešení.
 • Analýza a modelování: Schopnost analyzovat složité obchodní procesy a systémy, identifikovat nedostatky a navrhovat vylepšení pomocí vhodných modelovacích nástrojů.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost efektivně komunikovat s různými stakeholdery a předávat složité architektonické koncepty jednoduchým a srozumitelným způsobem.
 • Široké znalosti: Dobrá znalost obchodních procesů, informačních technologií a architektonických postupů a standardů.

Zkušenosti

 • Zkušenost s tvorbou a implementací strategických plánů a architektonických řešení v organizaci.
 • Dovednost v analýze a modelování obchodních procesů a systémů pomocí vhodných nástrojů (např. BPMN, UML).
 • Znalost a praxe v oblasti podnikové architektury, včetně znalosti architektonických rámců a standardů (např. TOGAF).
 • Schopnost spolupracovat s týmy a stakeholdery, včetně obchodního vedení, IT specialistů a dalších členů organizace.

Pracovní doba
Pracovní doba Business Architekta se obvykle přizpůsobuje potřebám organizace a projektů, na kterých pracuje. Běžně se pracuje ve standardních pracovních hodinách, ale v některých případech může být vyžadována i práce mimo běžný pracovní čas, zejména při strategickém plánování.

Herní vývojář

Úvod do profese
Herní vývojář je profesionál, který se specializuje na vývoj počítačových her. Spolupracuje s týmem vývojářů, designéry a umělci na vytváření herních zážitků. Jeho práce zahrnuje programování, tvorbu grafiky, design úrovní a implementaci herních mechanismů.

Silné stránky

 • Programování: Silné znalosti programovacích jazyků jako C++, C#, Java nebo Python jsou klíčové pro vývoj her.
 • Kreativita: Schopnost přicházet s novými a originálními herními nápady a inovativními herními mechanismy.
 • Analytické myšlení: Schopnost analyzovat herní mechanismy a identifikovat silné stránky a slabiny hry.
 • Týmová spolupráce: Schopnost efektivně spolupracovat s ostatními členy týmu, jako jsou designéři, umělci a zvukoví inženýři.

Zkušenosti

 • Zkušenost s vývojem her a znalost herních enginů (např. Unity, Unreal Engine).
 • Znalost a praxe v oblasti programování a softwarového inženýrství.
 • Schopnost pracovat s grafickými nástroji pro tvorbu herních objektů, úrovní a animací.
 • Znalost principů game designu a herního vyvážení.
 • Zkušenost s testováním a laděním her pro zajištění kvality a optimálního herního zážitku.

Pracovní doba
Pracovní doba herního vývojáře se obvykle řídí standardními pracovními hodinami. Nicméně, v závislosti na fázi vývoje a potřebách projektu může být vyžadována flexibilita a práce mimo běžný pracovní čas. Herní vývoj často zahrnuje termíny a milníky, které je třeba splnit, což může vést k práci večery a víkendy.

IT specialista

Úvod do profese
IT specialista je odborník v oblasti informačních technologií, který se zabývá správou, podporou a optimalizací IT infrastruktury a systémů v organizaci. Jeho úkolem je zajišťovat plynulý provoz IT, řešit technické problémy, implementovat nové technologie a poskytovat podporu uživatelům.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Silné a rozsáhlé znalosti v oblasti IT, včetně hardwaru, softwaru, sítí, operačních systémů a databází.
 • Řešení problémů: Schopnost analyzovat a řešit technické problémy a poskytovat efektivní podporu uživatelům.
 • Komunikace: Dobré komunikační dovednosti pro efektivní komunikaci s uživateli a členy týmu.
 • Organizace a plánování: Schopnost plánovat a organizovat práci, prioritizovat úkoly a dodržovat časové termíny.
 • Bezpečnost: Znalost a dodržování bezpečnostních postupů a ochrana dat.

Zkušenosti

 • Zkušenosti s administrací a správou IT infrastruktury, včetně sítí, serverů, úložišť a dalšího hardwaru.
 • Znalost operačních systémů, jako je Windows, Linux nebo macOS, a schopnost spravovat a konfigurovat systémové prostředky.
 • Zkušenosti s virtualizací a cloudovými technologiemi, jako je VMware, Azure nebo AWS.
 • Dovednosti v programování a skriptování (např. PowerShell, Python) pro automatizaci a efektivní správu IT procesů.
 • Znalost a správa databázových systémů, jako je SQL Server nebo MySQL.

Pracovní doba
Pracovní doba IT specialisty se obvykle řídí standardními pracovními hodinami. Nicméně, v případě potřeby může být vyžadována flexibilita a přítomnost mimo běžný pracovní čas, zejména při řešení kritických problémů nebo provádění plánovaných aktualizací a údržby systémů.

Manažer kybernetické bezpečnosti

Úvod do profese
Manažer kybernetické bezpečnosti je odpovědný za ochranu informačních systémů a dat organizace před hrozbami a útoky z digitálního prostředí. Jeho hlavním úkolem je vytvářet a implementovat strategie pro zajištění kybernetické bezpečnosti, identifikovat bezpečnostní hrozby, vyhodnocovat rizika a navrhovat opatření pro jejich prevenci a řešení.

Silné stránky Znalosti a porozumění kybernetickým hrozbám, zranitelnostem a protokolům, a schopnost přizpůsobit se rychle se měnícímu prostředí IT bezpečnosti.& ;Schopnost identifikovat bezpečnostní slabiny, vyhodnotit rizika a vytvořit strategii pro prevenci a reakci na incidenty v kybernetické bezpečnosti. Schopnost vést tým a koordinovat činnosti v rámci kybernetické bezpečnosti, včetně plánování a organizace projektů a řízení zdrojů. Dobré komunikační schopnosti pro efektivní spolupráci s různými zainteresovanými stranami, včetně managementu, interních týmů a externích dodavatelů. Schopnost převést teoretické koncepty kybernetické bezpečnosti do praktických opatření a implementovat je v organizaci.

Zkušenosti
Praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně správy bezpečnostních systémů, detekce a reakce na incidenty, implementace bezpečnostních politik a procedur. Seznámení s platnými právními předpisy a regulacemi týkajícími se kybernetické bezpečnosti, například GDPR, zákony o ochraně osobních údajů a dalšími souvisejícími předpisy. Schopnost plánovat, organizovat a řídit projekty.

Pracovní doba
Směnnost a pracovní doba se liší podle zaměstnavatele.

Programátor

Úvod do profese
Programátor je kreativní a technicky zdatný jedinec, který se specializuje na tvorbu, úpravu a ladění softwarových aplikací. Jeho úkolem je převádět koncepty a požadavky zákazníků do funkčního a efektivního kódu. Programátoři mají klíčovou roli ve vývoji moderních technologií a jsou nezbytní v různých odvětvích, včetně IT, softwarového vývoje, mobilních aplikací, webových stránek a mnoha dalších.

Silné stránky

 • Silné analytické a logické myšlení: Programátor musí být schopen rozložit složité problémy na menší části a nalézt efektivní řešení.
 • Skvělá znalost programovacích jazyků: Znalost a zkušenosti s jazyky jako JavaScript, Python, Java, C++ nebo Ruby jsou klíčové pro práci programátora.
 • Kreativita a inovativní přístup: Schopnost přicházet s novými a originálními nápady pro vývoj software.
 • Týmová spolupráce: Schopnost efektivně komunikovat a spolupracovat s týmem v rámci vývojového cyklu.

Zkušenosti

 • Zkušenost s vývojem softwaru: Praxe ve vývoji software a úspěšné dokončení projektů jsou výhodou.
 • Dovednosti v používání vývojových nástrojů: Znalost a zkušenost s vývojovými prostředími, verzovacími systémy a dalšími nástroji používanými v softwarovém vývoji.
 • Znalost programovacích paradigmat: Schopnost pracovat s různými paradigmaty programování, jako je objektově orientované programování (OOP) nebo funkcionální programování.
 • Řešení problémů a ladění: Schopnost identifikovat a řešit chyby a problémy v kódu a optimalizovat výkon aplikací.

Pracovní doba
Pracovní doba programátora se obvykle řídí pracovními hodinami, které jsou běžné v dané společnosti. Většinou jde o standardní 8hodinový pracovní den, ale mohou se vyskytnout i případy, kdy je vyžadována práce ve večerních hodinách nebo o víkendech. Směnnost se liší v závislosti na konkrétním pracovišti a povaze projektu.

Programátor PLC

Úvod do profese

Programátor PLC (Programmable Logic Controller) se specializuje na programování a údržbu programovatelných logických řídicích systémů. Jeho úkolem je vytvářet a ladit programy pro PLC, které ovládají a monitorují různá zařízení a procesy v průmyslovém prostředí. Programátor PLC je klíčovou osobou při automatizaci průmyslových procesů a zajišťuje efektivní a spolehlivé fungování těchto systémů.

Silné stránky

 • Znalost PLC programování: Zkušenost s programováním PLC a schopnost vytvářet programy pro různé typy řídicích systémů.
 • Technické myšlení: Schopnost analyzovat a řešit technické problémy a optimalizovat procesy.
 • Znalost průmyslových standardů: Pochopení a dodržování průmyslových standardů a postupů v oblasti automatizace a řízení.
 • Komunikace a spolupráce: Schopnost efektivně komunikovat a spolupracovat s týmem inženýrů a techniků v rámci projektů automatizace.

Zkušenosti

 • Zkušenost s PLC systémy: Praxe v programování a konfiguraci různých typů PLC systémů, jako je Siemens, Allen-Bradley nebo Schneider Electric.
 • Dovednosti v programovacích jazycích: Znalost programovacích jazyků používaných v PLC, například ladder diagram, structured text nebo function block diagram.
 • Znalost průmyslových protokolů: Zkušenost s komunikačními protokoly v průmyslovém prostředí, jako je Modbus, Profibus nebo Ethernet/IP.
 • Diagnostika a údržba: Schopnost diagnostikovat a řešit problémy v PLC systémech a provádět údržbu zařízení.

Pracovní doba
Pracovní doba programátora PLC se obvykle řídí pracovními hodinami, které jsou běžné v dané společnosti. V průmyslovém prostředí může docházet k potřebě práce ve směnném provozu, zahrnujícím například noční směny nebo víkendovou práci, aby se zajišťovala nepřetržitá provozuschopnost systémů.

Softwarový tester

Úvod do profese
Softwarový tester je odborník, který se specializuje na testování a hodnocení softwarových aplikací a systémů. Jeho hlavním cílem je zajištění kvality softwaru a eliminace chyb a nedostatků před uvedením do provozu. Softwarový tester spolupracuje s vývojovým týmem a analyzuje funkčnost, výkonnost, bezpečnost a uživatelskou přívětivost softwaru.

Silné stránky

 • Analytické a logické myšlení: Schopnost systematicky identifikovat a testovat různé aspekty softwaru a najít potenciální problémy a chyby.
 • Detailní a precizní přístup: Schopnost pečlivě provádět testování a zaznamenávat výsledky s důrazem na přesnost a kompletnost.
 • Komunikace a spolupráce: Schopnost efektivně komunikovat s vývojovým týmem a sdílet výsledky testování a návrhy na vylepšení.
 • Flexibilita a přizpůsobivost: Schopnost rychle se přizpůsobit novým technologiím, procesům a prostředí testování.

Zkušenosti

 • Zkušenost s testovacími postupy: Praxe v plánování, návrhu a provádění testování softwaru, včetně tvorby testovacích scénářů a testovací dokumentace.
 • Dovednosti v automatizovaném testování: Znalost nástrojů a technik automatizovaného testování, jako jsou testovací frameworky, skriptování, automatizované testovací nástroje a sledování chyb (bug tracking).
 • Znalost testovacích metodik: Porozumění různým testovacím metodikám, jako je black box, white box, grey box testování, a schopnost vybrat a aplikovat správnou metodu pro daný projekt.
 • Znalost softwarového vývoje: Pochopení životního cyklu softwaru a schopnost spolupracovat s vývojáři a analytiky při identifikaci a opravě chyb.

Pracovní doba
Pracovní doba softwarového testera obvykle odpovídá standardní pracovní době dané společnosti. Nicméně, v případech, kdy se přibližuje termín vydání softwaru nebo jsou potřeba akutní opravy, může být požadována flexibilita a případně práce mimo běžnou pracovní dobu.

Správce databáze

Úvod do profese
Správce databáze je zodpovědný za správu, údržbu a optimalizaci databázových systémů ve společnosti. Jeho úkolem je zajistit, že databázové systémy fungují efektivně, bezpečně a spolehlivě. Správce databáze spolupracuje s vývojovým týmem, analytiky a uživateli a zajišťuje, aby byla data přesná, dostupná a chráněná.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Znalost různých databázových systémů (např. Oracle, MySQL, SQL Server) a jejich správa, schopnost navrhovat a implementovat databázové struktury a správně konfigurovat a optimalizovat výkon databází.
 • Bezpečnost a zálohování: Schopnost implementovat bezpečnostní opatření, jako je ochrana dat, přístupová práva a zálohování databází, alespoň základní znalosti o šifrování a ochraně dat.
 • Řešení problémů: Schopnost identifikovat a řešit problémy v databázových systémech, optimalizovat dotazování a vyhledávání chyb, a to jak ve fázi vývoje, tak i v produkčním prostředí.
 • Komunikace a spolupráce: Schopnost komunikovat s vývojovým týmem a uživateli a efektivně řešit jejich požadavky a problémy spojené s databázemi.

Zkušenosti

 • Zkušenost se správou databází: Praxe ve správě různých typů databází, včetně návrhu, instalace, konfigurace, monitorování, optimalizace a oprav chyb.
 • SQL a dotazování: Znalost SQL jazyka a schopnost psát složité dotazy pro extrakci, aktualizaci a správu dat v databázových systémech.
 • Znalost datových modelů: Porozumění relačním datovým modelům a schopnost navrhovat a implementovat efektivní struktury pro ukládání a organizaci dat.
 • Zálohování a obnovení: Zkušenost s plánováním a prováděním záloh databází a schopnost obnovit data v případě havárie nebo chyby.

Pracovní doba
Pracovní doba správce databáze je obvykle standardní pracovní doba, tedy 8 hodin denně a 40 hodin týdně. Nicméně, v případě potřeby údržby, aktualizace nebo opravy mohou být vyžadovány i práce mimo běžnou pracovní dobu, včetně nočních směn a víkendů. Flexibilita a dostupnost jsou tedy v této profesi žádoucí.

Technik PC a periférií

Úvod do profese
Profese technika PC a periférií se zaměřuje na poskytování technické podpory a řešení problémů souvisejících s počítači a jejich příslušenstvím. Tito technici jsou zodpovědní za instalaci, konfiguraci, údržbu a opravu hardwaru a software, a také za diagnostiku a odstraňování poruch.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Měl by mít široké a hluboké technické znalosti v oblasti počítačového hardwaru, periférií a operačních systémů. Rozumění sítím a jejich konfiguraci je také důležité.
 • Diagnostické schopnosti: Schopnost identifikovat a diagnostikovat problémy s počítači a perifériemi a navrhnout účinná řešení. Musí být schopen pracovat s diagnostickými nástroji a analyzovat logy chyb.
 • Řešení problémů: Schopnost rychle a efektivně řešit technické problémy a poskytovat kvalitní technickou podporu uživatelům. Musí být schopen komunikovat s lidmi různých technických úrovní.
 • Organizační dovednosti: Schopnost plánovat a organizovat svou práci, prioritizovat úkoly a dodržovat stanovené termíny.

Zkušenosti

 • Zkušenosti s opravou a údržbou počítačů: Praxe s opravou a údržbou počítačového hardware, včetně výměny komponent, instalace a aktualizace ovladačů a diagnostiky hardwarových poruch.
 • Software a operační systémy: Znalost operačních systémů (např. Windows, macOS, Linux) a schopnost konfigurovat a spravovat software na počítačích a perifériích.
 • Sítě a bezpečnost: Znalost základních principů sítí a schopnost konfigurovat a řešit problémy související s připojením k sítím. Znalost základních bezpečnostních opatření je také důležitá.
 • Komunikace a podpora uživatelů: Schopnost efektivně komunikovat s uživateli, naslouchat jejich problémům a poskytovat jim jasná a srozumitelná řešení. Měl by mít schopnost vysvětlit technické informace ne-technickým uživatelům.

Pracovní doba
Pracovní doba technika PC a periférií se obvykle řídí standardní pracovní dobou, tedy 8 hodin denně a 40 hodin týdně. Nicméně, v závislosti na potřebách a povaze práce může být vyžadována i práce mimo běžnou pracovní dobu, včetně nočních směn a víkendů. Flexibilita a dostupnost jsou tedy v této profesi žádoucí.

Webový grafik

Úvod do profese
Webový grafik je profesionál, který se specializuje na vytváření vizuálně atraktivních a efektivních webových designů. Je zodpovědný za tvorbu grafických prvků, jako jsou loga, ikony, obrázky, rozvržení stránek a celkový vzhled webových stránek. Jeho cílem je zajistit, aby webové stránky byly esteticky přitažlivé, uživatelsky přívětivé a odpovídaly požadavkům a cílům klienta.

Silné stránky

 • Kreativita: Webový grafik by měl být schopen přinášet nové a originální nápady pro design webových stránek. Měl by mít estetický cit a schopnost pracovat s barvami, typografií a vizuálními prvky.
 • Grafické dovednosti: Silná znalost grafických programů a nástrojů, jako je Adobe Photoshop, Illustrator a další, je nezbytná pro tvorbu a úpravu grafických prvků.
 • Znalost UX/UI: Schopnost porozumět uživatelskému prostředí a navrhovat webové stránky s ohledem na uživatelskou zkušenost (UX) a uživatelské rozhraní (UI). Měl by mít povědomí o principu navigace, uspořádání obsahu a interakčních prvcích.
 • Komunikační schopnosti: Dobrá komunikace s klienty a týmem je klíčová. Webový grafik by měl být schopen sdílet své nápady, přijímat zpětnou vazbu a efektivně spolupracovat na projektech.

Zkušenosti

 • Grafický design: Zkušenosti s tvorbou grafických prvků pro webové stránky, včetně log, ikon, bannerů a dalších vizuálních prvků.
 • Webdesign: Znalost principů webdesignu, včetně použití vhodných barev, typografie, rozmístění obsahu a responzivního designu.
 • HTML a CSS: Základní znalost HTML a CSS je užitečná pro implementaci grafických prvků do webových stránek.
 • Aktualizovanost: Sledování aktuálních trendů a inovací v oblasti webdesignu a grafiky.

Pracovní doba
Pracovní doba webového grafika se obvykle řídí standardní pracovní dobou, tedy 8 hodin denně a 40 hodin týdně. Nicméně, v závislosti na projektových termínech a požadavcích klientů může být potřeba flexibilita a případně práce mimo běžnou pracovní dobu. To znamená, že někdy může být vyžadováno práce večer či o víkendech, zejména při blížících se termínech dodání projektů.

Nabídky práce

Místo výkonu práce:Cheb Typ pozice:Plný úvazek, 2 směny Požadujeme: Znalost výkresové dokumentace Schopnost převodu jednotek Spolehlivost a pečlivost Manuální zručnost a fyzickou zdatnost Základní technické

Zjistit víc »

Název pozice: Montážní dělník Místo výkonu práce: Cheb Typ úvazku: Plný úvazek, 2 směnný provoz Nabízíme: Stabilní zaměstnání v perspektivní společnosti Atraktivní platové ohodnocení Možnost

Zjistit víc »

Hledáme vyučeného řezníka pro porážku (možnost ubytování) Náplň práce: Porážka a zpracování masa Dodržování hygienických a bezpečnostních standardů Práce s řeznickými nástroji a zařízeními Spolupráce

Zjistit víc »

Hledáme Náboráře/Náborářku do Personální Agentury ARWA v Karlových Varech! Místo výkonu práce: Karlovy Vary Pracovní doba: Po – Čt 8:00 – 17:00, Pá 8:00 –

Zjistit víc »

Hledáte dynamickou práci v centru Karlových Varů, kde můžete využít své organizační a komunikační schopnosti? Připojte se k naší personální agentuře jako Koordinátor/ka personálních procesů

Zjistit víc »

Připojte se k nám a rozvíjejte svou kariéru v přátelském a podporujícím prostředí! Hledáme zkušeného Projektového manažera s technickým vzděláním a minimálně tříletou praxí v

Zjistit víc »

Novinky z blogu