arwa.cz

Management

Management

Management

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru management. Management je klíčovým aspektem úspěšného fungování jakékoli organizace. Pracovníci v oblasti managementu jsou odpovědní za strategické plánování, koordinaci týmů, rozhodování a dosahování cílů. Jestliže máte zájem o kariéru v oblasti managementu, naše stránka vám poskytne užitečné informace o různých povoláních a jejich požadavcích. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních v sektoru managementu, abyste mohli vybrat tu správnou dráhu pro vaši profesní budoucnost. Doufáme, že naše informace a seznam povolání vám budou nápomocné při rozhodování o budoucnosti ve světě managementu a umožní vám dosáhnout úspěchu ve vaší kariéře.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minut čtení

Finanční ředitel

Úvod do profese
Finanční ředitel je klíčovou pozicí v každé organizaci, která se zabývá řízením a správou finančních záležitostí. Je zodpovědný za plánování, monitorování a řízení finančních operací a strategií společnosti. Jeho hlavním cílem je zajistit finanční stabilitu a úspěšnost organizace prostřednictvím správného financování, investic a optimalizace nákladů.

Silné stránky

 • Finanční analýza: Schopnost provádět důkladnou analýzu finančních dat a interpretovat výsledky pro podporu strategických rozhodnutí.
 • Plánování a prognózování: Zkušenost s tvorbou finančních plánů, rozpočtů a prognóz, které poskytují předpovědi budoucích finančních výsledků a rizik.
 • Řízení likvidity: Schopnost správně spravovat tok peněz v organizaci a zajistit dostatečnou likviditu pro provoz a investice.
 • Strategické rozhodování: Schopnost vyhodnocovat a navrhovat finanční strategie, které podporují růst a rozvoj organizace.
 • Komunikace a vedení: Silné komunikační a leadership dovednosti pro efektivní spolupráci se zúčastněnými stranami, včetně vedení, oddělení financí a dalších oddělení společnosti.

Zkušenosti

 • Finanční řízení: Zkušenost s celkovým finančním řízením a dovednostmi v oblasti finanční analýzy, plánování, řízení rizik a reportingu.
 • Regulační a právní znalosti: Znalost příslušných finančních a právních předpisů, standardů účetnictví a daňových zákonů.
 • Strategické plánování: Schopnost vypracovat a implementovat finanční strategii, která podporuje dlouhodobé cíle společnosti.
 • Řízení týmu: Zkušenost s vedením a rozvojem týmu finančních profesionálů a schopnost motivovat a inspirovat členy týmu.

Pracovní doba
Pracovní doba finančního ředitele se obvykle řídí běžnými pracovními hodinami. Nicméně, v závislosti na potřebách a povaze práce může být občas vyžadována práce mimo běžnou pracovní dobu, zejména při blížících se termínech uzávěrek účetních výkazů nebo při důležitých finančních událostech. Flexibilita a ochota pracovat při potřebě jsou proto důležité pro tuto pozici.

Generální ředitel

Úvod do profese
Generální ředitel je nejvyšší postavení v hierarchii v organizaci, který zodpovídá za celkové řízení a strategické směřování společnosti. Je to klíčová role, která má za úkol dosahovat obchodních cílů a zajišťovat efektivní fungování všech oblastí podnikání. Generální ředitel je zodpovědný za plánování, koordinaci a řízení činností a výkonu společnosti s cílem dosáhnout dlouhodobého úspěchu.

Silné stránky

 • Vize a strategické myšlení: Schopnost vytvořit jasnou vizi a strategii pro společnost a vést ji k dosažení stanovených cílů.
 • Vůdcovství a motivace: Schopnost inspirativně vést tým, motivovat zaměstnance a podporovat jejich rozvoj.
 • Analytické a rozhodovací schopnosti: Schopnost analyzovat složité problémy, přijímat racionální rozhodnutí a efektivně řídit rizika.
 • Komunikace a prezentační dovednosti: Silné komunikační schopnosti pro efektivní komunikaci s interními i externími zainteresovanými stranami a prezentaci strategií a výsledků společnosti.
 • Finanční a obchodní znalosti: Dobré porozumění finančním a obchodním principům, schopnost číst a interpretovat finanční výkazy a analyzovat tržní podmínky.

Zkušenosti

 • Manažerské zkušenosti: Zkušenost s vedením a řízením organizace, ideálně na vyšších pozicích v oboru.
 • Obchodní strategie a rozvoj: Znalost tvorby a implementace obchodních strategií a schopnost identifikovat a využít příležitostí pro růst a rozvoj společnosti.
 • Finanční řízení: Znalost finančního plánování, rozpočtování a řízení zdrojů, schopnost sledovat a vyhodnocovat finanční výkony společnosti.
 • Leadership a týmové řízení: Silné dovednosti vedení týmu, budování motivovaného a efektivního pracovního kolektivu.
 • Znalost průmyslu: Porozumění a znalost specifik průmyslu, ve kterém společnost působí, včetně konkurence a trendů na trhu.

Pracovní doba
Pracovní doba generálního ředitele se často liší v závislosti na potřebách společnosti. Generální ředitel často pracuje mimo standardní pracovní dobu a je připraven reagovat na naléhavé situace a rozhodovat i mimo kancelář. Flexibilita a odhodlání jsou důležité v tomto povolání, protože generální ředitel musí být připraven na různé pracovní výzvy a mít schopnost řídit společnost i ve stresových situacích.

Manažer controllingu

Úvod do profese
Manažer controllingu je klíčovou rolí ve firmách, která se zaměřuje na řízení a kontrolu finančních procesů a výsledků. Jejím cílem je zajistit správné plánování, monitorování a hodnocení finančních výsledků společnosti s ohledem na stanovené cíle a strategie. Manažer controllingu spolupracuje s vedením a ostatními odděleními, aby poskytl strategické finanční analýzy a doporučení pro zlepšení výkonnosti a efektivnosti podnikání.

Silné stránky

 • inanční a analytické schopnosti: Dobrá znalost finanční analýzy, schopnost číst a interpretovat finanční výkazy a provádět finanční analýzy pro identifikaci trendů a příležitostí.
 • Strategické myšlení: Schopnost chápat celkovou strategii společnosti a přizpůsobit kontrolní procesy a metriky tak, aby podporovaly dosažení cílů.
 • Komunikace a prezentace: Schopnost předávat finanční informace srozumitelným způsobem a prezentovat analýzy a doporučení vedení a dalším zainteresovaným stranám.
 • Důkladnost a detailní práce: Schopnost pracovat s velkým množstvím dat a informací a zajišťovat jejich přesnost a kvalitu.
 • Vedení a spolupráce: Schopnost vést tým a spolupracovat s ostatními odděleními pro dosažení společných cílů.

Zkušenosti

 • Zkušenosti v oblasti controllingu: Praxe v oblasti controllingu nebo finančního řízení, ideálně na manažerské pozici.
 • Finanční plánování a analýza: Znalost procesu finančního plánování, vytváření rozpočtů a provádění finanční analýzy a výkazů.
 • Dovednosti v řízení projektů: Schopnost řídit a koordinovat projekty týkající se finančního controllingu a implementace nových systémů nebo procesů.
 • Znalost legislativy a předpisů: Porozumění finančním a účetním předpisům a právním požadavkům v oblasti financí a controllingu.

Pracovní doba
Směnnost a pracovní doba v této profesi se mohou lišit v závislosti na konkrétním zaměstnavateli a průmyslovém odvětví. Obvykle se očekává flexibilita v pracovní době, a to včetně případné práce o víkendech nebo večerech, zejména v době důležitých auditů nebo projektů.

Manažer kontroly kvality

Úvod do profese
Manažer kontroly kvality je odpovědný za zajištění vysoké úrovně kvality výrobků nebo služeb ve společnosti. Tato role zahrnuje vytváření a implementaci kontrolních postupů a standardů, monitorování procesů a výsledků, identifikaci a řešení problémů týkajících se kvality a spolupráci se zainteresovanými odděleními a dodavateli.

Silné stránky

 • Široké znalosti o kontrole kvality: Důkladné porozumění principům a postupům kontroly kvality, včetně metodik jako jsou Six Sigma, 5S, FMEA, statistická analýza procesu (SPC) atd.
 • Analytické a problémové řešení: Schopnost analyzovat data a identifikovat potenciální problémy v procesech a výrobních postupech a navrhovat a implementovat účinná řešení.
 • Organizační schopnosti: Schopnost plánovat, koordinovat a řídit činnosti související s kontrolou kvality a zajistit, aby byly dodržovány stanovené termíny a standardy.
 • Komunikace a spolupráce: Schopnost efektivně komunikovat s různými zainteresovanými stranami, včetně týmu, vedení, oddělení výroby a dodavatelů, a spolupracovat s nimi na zlepšení kvality.
 • Vedení a motivace týmu: Schopnost vést a motivovat tým pracovníků kontroly kvality a podporovat jejich profesní rozvoj.

Zkušenosti

 • Zkušenosti v oblasti kontroly kvality: Praxe v oblasti kontroly kvality, ideálně na manažerské pozici, a znalost příslušných postupů a standardů.
 • Audity a certifikace: Zkušenosti s prováděním interních i externích auditů a znalost certifikačních procesů a standardů (např. ISO 9001).
 • Statistické nástroje a metody: Znalost a schopnost používat statistické nástroje a metody pro analýzu dat a monitorování procesů, jako je například kontrolní graf, analýza příčin a účinků (Ishikawa diagram) nebo analýza rozptylu (ANOVA).
 • Systémy řízení kvality: Znalost a zkušenost s implementací a řízením systémů řízení kvality, jako je například Total Quality Management (TQM) nebo Lean Six Sigma.
 • Technické dovednosti: Znalost nástrojů a technologií používaných v oblasti kontroly kvality, například měřicích přístrojů, software pro statistickou analýzu, plánování a řízení kvality atd.

Pracovní doba
Standardně se jedná o práci od pondělí do pátku v rámci běžných pracovních hodin. Nicméně, v případě naléhavých událostí nebo mimořádných situací může být nutné pracovat i o víkendech nebo večerech.

Manažer řízení rizik

Úvod do profese
Manažer řízení rizik je klíčovou rolí v organizaci, která se zaměřuje na identifikaci, hodnocení a řízení rizik spojených s činnostmi a projekty společnosti. Jejím cílem je minimalizovat negativní dopady rizik na podnikání a zajistit, že jsou přijata vhodná opatření pro ochranu společnosti a jejích zainteresovaných stran.

Silné stránky

 • Analytické myšlení: Schopnost identifikovat a analyzovat rizika, provádět kvantitativní a kvalitativní hodnocení a navrhovat efektivní řešení.
 • Strategické plánování: Schopnost vyvíjet a implementovat strategie řízení rizik, které jsou v souladu s cíli a hodnotami společnosti.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost komunikovat s různými zainteresovanými stranami, včetně vedení, oddělení a týmů, a efektivně sdělovat informace o rizicích a navrhovaných opatřeních.
 • Řízení projektů: Schopnost pracovat s projektovými týmy a koordinovat řízení rizik v rámci projekčních cyklů.
 • Právní povědomí: Znalost právních a regulačních požadavků souvisejících s oblastí řízení rizik a schopnost dodržovat je.

Zkušenosti

 • Zkušenosti s řízením rizik: Praxe v oblasti řízení rizik, včetně identifikace, hodnocení a monitorování rizik v organizaci.
 • Metody řízení rizik: Znalost a schopnost používat metody a nástroje pro řízení rizik, jako je například analýza SWOT, FMEA, HAZOP, Monte Carlo simulace apod.
 • Regulační požadavky: Znalost příslušných regulačních požadavků a standardů v oblasti řízení rizik, například ISO 31000.
 • Technické znalosti: Znalost oblasti, ve které je prováděno řízení rizik (např. IT, výroba, finance), a schopnost porozumět specifickým technickým rizikům spojeným s daným odvětvím.

Pracovní doba
Pracovní doba manažera řízení rizik se obvykle řídí standardními pracovními hodinami, tj. 8 hodinovým pracovním dnem od pondělí do pátku. Nicméně, vzhledem k povaze práce a přítomnosti naléhavých situací nebo projektů, může být vyžadována flexibilita v pracovní době, včetně práce přesčasů nebo o víkendech. Důležité je také být k dispozici pro konzultace a řízení rizik v případě potřeby.

Marketingový ředitel

Úvod do profese
Marketingový ředitel je klíčovou postavou v organizační struktuře, která má za úkol vést a řídit veškeré marketingové aktivity společnosti. Jeho/nebo její role je strategická, zaměřená na vytváření a implementaci efektivních marketingových plánů a strategií, které podporují růst a rozvoj společnosti a posilují její značku a tržní postavení.

Silné stránky

 • Strategické myšlení: Schopnost rozpoznat a pochopit potřeby a chování zákazníků, analyzovat trh a konkurenci a vytvářet inovativní marketingové strategie.
 • Vedení a řízení týmu: Schopnost motivovat a vést marketingový tým, přihradit úkoly, poskytovat směřování a podporu, a dosahovat společných cílů.
 • Komunikační dovednosti: Silné schopnosti komunikace a prezentace, jak interně tak i externě, a schopnost efektivně sdělovat a propojovat marketingové záměry a vize s ostatními členy organizace.
 • Analýza a měření výkonu: Schopnost sledovat a hodnotit účinnost marketingových kampaní a iniciativ, analyzovat výsledky a provádět potřebné úpravy pro dosažení lepších výsledků.
 • Kreativita a inovace: Schopnost přicházet s novými a originálními nápady, inovativními přístupy k marketingu a neustálé hledání způsobů, jak oslovit a zapojit zákazníky.

Zkušenosti

 • Široký marketingový základ: Zkušenosti s různými aspekty marketingu, včetně digitálního marketingu, brandingových strategií, reklamy, PR, marketingového výzkumu a analytiky.
 • Manažerské dovednosti: Zkušenost s vedením týmu, řízením rozpočtu, plánováním a organizováním marketingových kampaní a projekty.
 • Komunikační a prezentační dovednosti: Schopnost prezentovat a komunikovat marketingové plány a strategie s ostatními členy vedení a získávat jejich podporu a spolupráci.
 • Tržní a konkurenční povědomí: Znalost tržních trendů, segmentace zákazníků, konkurence a schopnost adaptovat marketingové strategie na aktuální tržní podmínky.
 • Analytické a číselné dovednosti: Schopnost analyzovat data a výsledky marketingových aktivit, provádět marketingový výzkum a sledovat výkonnostní ukazatele.

Pracovní doba
Pracovní doba marketingového ředitele obvykle odpovídá standardnímu pracovnímu času, tj. 8 hodinový pracovní den od pondělí do pátku. Nicméně, vzhledem k povaze práce a potřebě sledovat marketingové kampaně a reagovat na aktuální události, může být vyžadována flexibilita v pracovní době a příležitostná práce přesčasů. Z důvodu spolupráce se zahraničními partnery nebo účastí na marketingových akcích může být také potřeba občasné cestování.

Obchodní ředitel

Úvod do profese

Obchodní ředitel je klíčovým členem vedení společnosti, který je zodpovědný za strategické řízení obchodních aktivit a rozvoj obchodních cílů organizace. Jeho/nebo její role spočívá v budování a udržování obchodních vztahů, vyjednávání s klíčovými partnery a zajišťování růstu tržeb a ziskovosti.

Silné stránky

 • Vedení a motivace týmu: Schopnost inspirovat a vést obchodní tým, přidělovat úkoly, podporovat jejich rozvoj a dosahovat společných obchodních cílů.
 • Strategické myšlení: Schopnost analyzovat trh a konkurenci, identifikovat obchodní příležitosti a vytvářet efektivní strategie pro získávání nových zákazníků a udržování stávajících.
 • Vyjednávací dovednosti: Schopnost vést náročná vyjednávání se strategickými partnery a zákazníky, dosahovat výhodných obchodních podmínek a uzavírat výhodné smlouvy.
 • Komunikační schopnosti: Silné schopnosti komunikace a prezentace, jak interně tak externě, a schopnost navazovat a udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníky, obchodními partnery a ostatními stakeholdery.
 • Analýza a plánování: Schopnost analyzovat data, sledovat tržní trendy, identifikovat klíčové faktory úspěchu a vytvářet strategické plány pro růst obchodních výkonů.

Zkušenosti

 • Praxe v obchodním prostředí: Zkušenosti s řízením obchodních týmů, dosahováním obchodních cílů a rozvojem obchodních strategií.
 • Vyjednávací a prodávající dovednosti: Znalost moderních obchodních technik a schopnost efektivně vyjednávat, prezentovat a uzavírat obchody.
 • Finanční a analytické dovednosti: Schopnost analyzovat obchodní výsledky, sledovat ukazatele výkonnosti a plánovat obchodní rozpočty.
 • Znalost trhu a konkurence: Orientace ve světě obchodu, znalost tržních trendů, konkurenčního prostředí a obchodních příležitostí v příslušném odvětví.
 • Výborná komunikační a prezentační dovednost: Schopnost komunikovat efektivně se zákazníky, partnery a interními týmy a prezentovat obchodní strategie a výsledky.

Pracovní doba
Pracovní doba obchodního ředitele se může lišit v závislosti na potřebách společnosti a jejího odvětví. Obvykle se očekává flexibilita a dostupnost mimo standardní pracovní dobu, zejména při jednáních se zákazníky a obchodními partnery. Obchodní ředitel může často vykonávat práci i mimo kancelář, například při obchodních cestách nebo účasti na konferencích a veletrzích. Je tedy nutné být připraven na práci mimo běžné pracovní hodiny a občasné cestování.

Personální ředitel

Úvod do profese

Personální ředitel je klíčovým členem managementu společnosti, který je odpovědný za strategické plánování a řízení lidských zdrojů. Jeho/nebo její role spočívá v vedení a koordinaci personálního oddělení, implementaci personálních politik a procesů, a zajištění správného fungování personálního cyklu v organizaci.

Silné stránky

 • Strategické myšlení: Schopnost chápat strategické cíle společnosti a propojit je s lidskými zdroji, navrhovat a implementovat strategie a politiky v oblasti lidských zdrojů.
 • Vedení a týmová spolupráce: Zkušenosti s vedením a motivací týmu, schopnost budovat a udržovat pozitivní pracovní prostředí, podporovat rozvoj zaměstnanců a dosahovat společných cílů.
 • Rekruiting a výběr: Znalost moderních metod a postupů v oblasti náboru a výběru zaměstnanců, schopnost identifikovat talenty a vybrat nejvhodnější kandidáty pro společnost.
 • Personální rozvoj a řízení výkonu: Zkušenosti s plánováním a implementací programů pro rozvoj zaměstnanců, hodnocením výkonu a řízením kariérového růstu.
 • Znalost pracovního práva: Dobrá znalost právních předpisů a regulací týkajících se zaměstnaneckých vztahů a schopnost poskytovat odborné poradenství v této oblasti.

Zkušenosti

 • Praxe v personální oblasti: Zkušenosti s řízením personálního oddělení, implementací personálních strategií, procesů a politik v souladu s potřebami organizace.
 • Komunikační a vyjednávací dovednosti: Schopnost komunikovat efektivně s různými stakeholdery, vyjednávat s odbory a poskytovat odbornou podporu v rámci zaměstnaneckých vztahů.
 • Právní povědomí: Znalost relevantních pracovněprávních předpisů, schopnost interpretovat a aplikovat je ve všech aspektech personálního řízení.
 • Analytické a strategické myšlení: Schopnost analyzovat data a informace týkající se lidských zdrojů, identifikovat trendy a potenciální problémy, a navrhovat strategická řešení.
 • Technické dovednosti: Zkušenosti s personálními systémy a nástroji, schopnost efektivně využívat technologii pro automatizaci a zlepšení personálních procesů.

Pracovní doba
Pracovní doba personálního ředitele je obvykle standardních pracovních hodin, avšak vzhledem k povaze role a potřebě flexibilního přístupu může vyžadovat práci mimo běžné pracovní doby. V závislosti na situaci a potřebách organizace může být potřeba reagovat na naléhavé záležitosti, řešit konflikty nebo se účastnit jednání s vedením společnosti. Personální ředitel by měl být připraven být k dispozici i mimo pracovní dobu, aby zajišťoval řádnou podporu zaměstnancům a řešil případné nouzové situace.

Projektový manažer

Úvod do profese

Projektový manažer je profesionál, který se specializuje na plánování, organizaci a řízení projektů. Jeho/nebo její role spočívá v zajištění úspěšného průběhu projektů od počátečního plánování až po jejich dokončení. Projektoví manažeři často pracují v různých odvětvích a mají za úkol sledovat cíle projektu, řídit tým, koordinovat aktivity a zajišťovat dodržování časových, rozpočtových a kvalitativních parametrů.

Silné stránky

 • Plánování a organizace: Schopnost pečlivě plánovat projekty, stanovit jasné cíle, identifikovat klíčové milníky a připravit detailní plán činností. Důkladná organizace je klíčová pro efektivní průběh projektu.
 • Vedení a komunikace: Schopnost vést tým, motivovat členy k dosažení stanovených cílů a efektivně komunikovat s interními i externími zainteresovanými stranami projektu.
 • Řízení rizik: Schopnost identifikovat potenciální rizika, vyhodnotit jejich dopad a připravit strategie pro jejich minimalizaci či řešení. Schopnost racionálně rozhodovat v rizikových situacích je nezbytná.
 • Flexibilita a adaptabilita: Schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám projektu a rychle reagovat na nečekané události. Flexibilita a adaptabilita jsou klíčové v dynamickém prostředí projektů.
 • Analytické a strategické myšlení: Schopnost analyzovat složité problémy, identifikovat klíčové faktory a vypracovat strategii pro úspěšné dokončení projektu.

Zkušenosti

 • Zkušenosti s projektovým řízením: Praxe v řízení projektů, včetně plánování, organizace, sledování a hodnocení projektových aktivit. Znalost projektových metodik a nástrojů je velmi důležitá.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost efektivně komunikovat s členy týmu, zákazníky a dalšími stakeholdery projektu. Schopnost vyjádřit své myšlenky jasně a srozumitelně je nezbytná pro úspěšné vedení projektu.
 • Technické znalosti: Znalost oboru, ve kterém se projekt nachází, je důležitá pro porozumění specifickým požadavkům a výzvám projektu. Technické znalosti mohou zahrnovat například informační technologie, stavebnictví, výrobu nebo jiné oblasti.
 • Řízení času a priorit: Schopnost efektivně plánovat čas, stanovit priority a dodržovat časové termíny je klíčová pro úspěšné dokončení projektu.
 • Finanční management: Znalost základních principů finančního řízení projektů, schopnost sledovat rozpočet a správně alokovat zdroje.

Pracovní doba
Pracovní doba projektového manažera závisí na charakteru projektu a organizačních požadavcích. V některých případech může být potřeba pracovat i ve večerních hodinách nebo o víkendech, zejména při blížících se termínech a naléhavých situacích. Flexibilita v pracovní době je důležitá pro zajištění úspěšného průběhu projektu a řešení případných problémů.

Provozní manažer

Úvod do profese

Provozní manažer je klíčovou postavou ve firemním prostředí, který má na starosti řízení a koordinaci provozních činností organizace. Jeho/nebo její role je zabezpečit efektivní a bezproblémový chod provozu, optimalizovat výrobní procesy, sledovat kvalitu výkonu a zajistit dodržování předepsaných standardů. Provozní manažer spolupracuje s různými odděleními a týmy, aby dosáhl maximální efektivity a dosáhl stanovených cílů.

Silné stránky

 • Organizační dovednosti: Schopnost plánovat, organizovat a řídit provozní činnosti, včetně sledování zdrojů, časového plánování, koordinace pracovních postupů a optimalizace procesů.
 • Vedení a komunikace: Schopnost vést týmy, motivovat zaměstnance a vyjednávat s dodavateli a dalšími externími partnery. Efektivní komunikace je klíčová pro úspěšné řízení provozu.
 • Řešení problémů: Schopnost identifikovat a analyzovat problémy v provozu, vyhledávat řešení a provádět potřebné kroky pro jejich odstranění. Provozní manažer musí být schopen rychle reagovat na nečekané události a přijímat rozhodnutí.
 • Kvalita a bezpečnost: Znalost a uplatňování principů zajištění kvality v provozu a dodržování bezpečnostních předpisů. Schopnost provádět audit a monitorování dodržování standardů a předpisů.
 • Finanční management: Schopnost sledovat a správně alokovat finanční prostředky pro provozní činnosti, identifikovat úspory a efektivně využívat zdroje.

Zkušenosti

 • Zkušenosti v provozním řízení: Praxe v oblasti provozního řízení, včetně plánování a řízení výrobních procesů, koordinace pracovních sil a sledování výkonu. Znalost provozních postupů a technik je klíčová.
 • Technické znalosti: Znalost technických aspektů provozu, vybavení a zařízení v rámci daného odvětví. Schopnost porozumět technickým specifikacím a spolupracovat s technickými týmy.
 • Řízení zásob a logistika: Zkušenosti s řízením zásob, sledováním skladových zásob a optimalizací dodavatelského řetězce.
 • Analytické a problémové řešení: Schopnost analyzovat složité situace, identifikovat problémy a hledat řešení. Schopnost pracovat s čísly, provádět analýzy dat a přijímat informovaná rozhodnutí.

Pracovní doba

Pracovní doba provozního manažera se může lišit v závislosti na povaze provozu a organizace. V některých případech může být nutné pracovat ve směnném režimu, včetně nočních směn nebo víkendových služeb. Flexibilita v pracovní době je důležitá pro zajištění plynulého provozu a řešení případných nouzových situací.

Provozní ředitel

Úvod do profese

Provozní ředitel je zodpovědný za celkový provoz a chod organizace. Jeho/nebo její role spočívá v řízení a koordinaci provozních činností, sledování výkonu, plánování a optimalizaci výrobních procesů a zajištění dodržování standardů kvality a bezpečnosti. Provozní ředitel spolupracuje s různými odděleními a týmy, aby dosáhl efektivního provozu a dosáhl stanovených cílů organizace.

Silné stránky

 • Vedení a komunikace: Schopnost vést a motivovat týmy zaměstnanců, vytvářet pozitivní pracovní atmosféru a efektivně komunikovat s různými zainteresovanými stranami.
 • Organizační dovednosti: Schopnost plánovat, organizovat a řídit provozní činnosti, koordinovat pracovní postupy a optimalizovat procesy.
 • Řešení problémů: Schopnost identifikovat a analyzovat problémy v provozu, vyhledávat řešení a provádět potřebné kroky pro jejich odstranění. Schopnost rychle reagovat na nečekané situace a přijímat rozhodnutí.
 • Kvalita a bezpečnost: Znalost a uplatňování principů zajištění kvality v provozu a dodržování bezpečnostních předpisů. Schopnost monitorovat dodržování standardů a předpisů a provádět audit.
 • Finanční management: Schopnost sledovat a správně alokovat finanční prostředky pro provozní činnosti, identifikovat úspory a efektivně využívat zdroje.

Zkušenosti

 • Zkušenosti v provozním řízení: Praxe v oblasti řízení provozu, včetně plánování a řízení výrobních procesů, koordinace pracovních sil a sledování výkonu. Znalost provozních postupů a technik je klíčová.
 • Technické znalosti: Znalost technických aspektů provozu, vybavení a zařízení v rámci daného odvětví. Schopnost porozumět technickým specifikacím a spolupracovat s technickými týmy.
 • Řízení zásob a logistika: Zkušenosti s řízením zásob, sledováním skladových zásob a optimalizací dodavatelského řetězce.
 • Řízení lidí: Schopnost vést, motivovat a rozvíjet týmy zaměstnanců, efektivně komunikovat a řídit vztahy ve všech úrovních organizace.
 • Finanční a analytické dovednosti: Schopnost číst a interpretovat finanční a provozní data, provádět analýzy výkonu a přijímat informovaná rozhodnutí na základě datových analýz.

Pracovní doba
Pracovní doba provozního ředitele se může lišit v závislosti na povaze provozu a organizace. V některých případech může být nutné pracovat ve směnném režimu, včetně nočních směn nebo víkendových služeb. Flexibilita v pracovní době je důležitá pro zajištění plynulého provozu a řešení případných nouzových situací.

Ředitel informačních technologií

Úvod do profese

Ředitel informačních technologií (IT) je klíčovou postavou v organizaci, která zodpovídá za strategické řízení a správu všech informačních technologií. Jejich/nebo její role spočívá v určování a implementaci IT strategie, řízení IT projektů, zajištění bezpečnosti a dostupnosti dat, a vedení týmu IT odborníků. Ředitel IT spolupracuje s různými odděleními a zainteresovanými stranami, aby podpořil efektivní využívání informačních technologií v organizaci a dosáhl strategických cílů.

Silné stránky

 • Strategické myšlení: Schopnost vyvíjet a realizovat IT strategie, které podporují podnikové cíle organizace a zvyšují její konkurenceschopnost. Schopnost identifikovat inovativní přístupy a technologie, které mohou posílit provoz a růst organizace.
 • Vedení a řízení týmu: Schopnost vést a motivovat tým IT profesionálů, vyvíjet jejich dovednosti a schopnosti. Schopnost efektivně komunikovat a spolupracovat s různými odděleními a vedením organizace.
 • Bezpečnost a ochrana dat: Znalost a uplatňování nejlepších postupů v oblasti IT bezpečnosti a ochrany dat. Schopnost identifikovat a řešit potenciální bezpečnostní hrozby a zajistit soulad s příslušnými předpisy a normami.
 • Projektové řízení: Zkušenosti s řízením IT projektů, včetně plánování, organizace, monitorování a řízení jejich rozsahu, času a zdrojů. Schopnost identifikovat a minimalizovat rizika spojená s projekty a dosahovat stanovených cílů.
 • Technologická znalost: Silné znalosti a porozumění moderním technologiím, systémům a trendům v oblasti IT. Schopnost porozumět potřebám organizace a navrhovat a implementovat technologická řešení pro podporu podnikových procesů.

Zkušenosti

 • Mnoholeté zkušenosti v oblasti IT, včetně manažerských rolí a strategického řízení informačních technologií v organizaci.
 • Silné znalosti v oblasti IT infrastruktury, systémů, sítí, databází a bezpečnosti.
 • Zkušenosti s vedením týmu a řízením IT projektů.
 • Schopnost analyzovat a interpretovat data, identifikovat trendy a navrhovat strategická řešení.
 • Znalost příslušných právních a regulačních předpisů v oblasti IT, včetně ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti.
 • Komunikační a prezentační dovednosti pro prezentaci IT strategie a výsledků vedení.

Pracovní doba
Pracovní doba ředitele informačních technologií se obvykle řídí potřebami a povahou organizace. Vzhledem k tomu, že IT je kritickou součástí moderních podniků, může být vyžadována flexibilita v pracovní době, včetně práce mimo standardní pracovní hodiny a případně ve víkendy či svátky. Zároveň je však důležité udržovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a dodržovat předpisy o pracovní době a odpočinku.

Ředitel logistiky

Úvod do profese

Ředitel logistiky je klíčovým členem týmu v organizaci, který má na starosti strategické řízení a plánování logistických operací. Jeho/nebo její role spočívá v optimalizaci procesů dodávek, skladování, přepravy a distribuce zboží, aby byly splněny požadavky zákazníků a dosaženy stanovené cíle efektivity a nákladové efektivity. Ředitel logistiky spolupracuje s různými odděleními a externími partnery, aby zajistil plynulý tok materiálů a zajištění dodávek v souladu se strategií a potřebami organizace.

Silné stránky

 • Strategické plánování: Schopnost vyvíjet a realizovat logistické strategie, které podporují růst a konkurenceschopnost organizace. Schopnost identifikovat a implementovat inovativní řešení a postupy pro optimalizaci logistických operací.
 • Vedení a řízení týmu: Zkušenosti s vedením a motivováním týmu logistických profesionálů, schopnost efektivně komunikovat a spolupracovat s různými odděleními a dodavateli. Schopnost rozpoznat a rozvíjet talenty v týmu a vytvářet efektivní pracovní prostředí.
 • Důkladnost a organizační schopnosti: Schopnost plánovat, organizovat a monitorovat logistické operace s důrazem na kvalitu, časový plán a nákladovou efektivitu. Schopnost identifikovat a minimalizovat rizika a překážky v logistickém řetězci.
 • Znalost logistických procesů: Silné znalosti v oblasti skladování, přepravy, distribuce a plánování poptávky. Schopnost sledovat trendy v logistickém sektoru a využívat moderní technologie a nástroje pro zlepšení výkonu.
 • Analytické a rozhodovací schopnosti: Schopnost analyzovat data, identifikovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a na základě nich přijímat informovaná rozhodnutí. Schopnost řešit problémy a přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí.

Zkušenosti

 • Mnoholeté zkušenosti v oblasti logistiky, ideálně ve vedoucích a manažerských rolích.
 • Zkušenosti s řízením komplexních logistických operací včetně skladování, přepravy, plánování poptávky a distribuce.
 • Znalost relevantních právních předpisů, regulací a postupů v logistickém prostředí.
 • Dovednosti v oblasti projektového řízení, komunikace a jednání s dodavateli a partnery.
 • Znalost a schopnost využívat informační systémy a technologie v logistice.

Pracovní doba
Pracovní doba ředitele logistiky se obvykle řídí potřebami a povahou organizace. Vzhledem k tomu, že logistika je často provozována nepřetržitě, může být vyžadována flexibilita v pracovní době a případně práce mimo standardní pracovní hodiny. Ředitel logistiky by měl být k dispozici v případě důležitých logistických událostí a mít schopnost reagovat na neplánované situace, které mohou ovlivnit logistický řetězec organizace.

Technický ředitel

Úvod do profese

Technický ředitel je klíčovou postavou v organizaci, která má na starosti technické aspekty a strategie. Je zodpovědný za plánování, řízení a koordinaci všech technických aktivit organizace, včetně vývoje a implementace technologických řešení, správy infrastruktury a zajištění souladu s příslušnými normami a předpisy. Technický ředitel spolupracuje s různými odděleními a vedením organizace, aby zajistil, že technické systémy a procesy podporují strategické cíle a potřeby společnosti.

Silné stránky

 • Technická odbornost: Silné technické znalosti a porozumění relevantním technologiím a systémům v daném odvětví. Schopnost sledovat technologické trendy a inovace a aplikovat je na strategické rozhodování.
 • Vedení a řízení: Zkušenosti s vedením technických týmů a schopnost motivovat a vést zaměstnance k dosažení stanovených cílů. Schopnost efektivně komunikovat a spolupracovat s různými odděleními a zainteresovanými stranami.
 • Strategické plánování: Schopnost vyvíjet a implementovat dlouhodobé technické strategie a plány, které podporují růst a konkurenceschopnost organizace. Schopnost identifikovat a řídit rizika spojená s technologiemi a systémy.
 • Projekční a analytické schopnosti: Dovednosti v oblasti projektového řízení, včetně plánování, koordinace a sledování technických projektů. Schopnost analyzovat data a využít je pro informovaná rozhodnutí a zlepšení v technických procesech.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost komunikovat technické informace s jasným a srozumitelným způsobem jak technickým, tak ne-technickým členům týmu a zákazníkům.

Zkušenosti

 • Mnoholeté zkušenosti v technických oblastech, případně vodících a manažerských rolích v technickém prostředí.
 • Zkušenosti s vývojem a implementací technických řešení a systémů.
 • Znalost relevantních technologických standardů, postupů a předpisů.
 • Dovednosti v projektovém řízení, plánování, koordinaci a sledování technických projektů.
 • Schopnost identifikovat a řídit rizika spojená s technologiemi a systémy.
 • Komunikační a vedení dovednosti pro efektivní spolupráci s týmy a odděleními v organizaci.

Pracovní doba
Pracovní doba technického ředitele se obvykle řídí potřebami a povahou organizace. Vzhledem k důležitosti technických operací a případné potřebě řešit mimořádné situace může být vyžadována flexibilita v pracovní době. Technický ředitel by měl být k dispozici v případě potřeby a mít schopnost reagovat na neplánované události a technické problémy.

Vedoucí týmu

Úvod do profese

Vedoucí týmu je klíčovou rolí v organizaci, která má za úkol řídit a motivovat svůj tým k dosažení stanovených cílů a úspěchu. Je odpovědný za organizaci, plánování a monitorování pracovních aktivit týmu, poskytování směrnic a podpory zaměstnancům, a zajištění efektivní komunikace a spolupráce mezi členy týmu.

Silné stránky

 • Vedení a motivace: Schopnost vést a motivovat tým ke společnému dosažení cílů a výkonu na vysoké úrovni. Schopnost inspirovat a podporovat zaměstnance, rozvíjet jejich potenciál a vytvářet pozitivní pracovní prostředí.
 • Komunikační dovednosti: Silné schopnosti komunikace, včetně schopnosti poslouchat, vyjadřovat se jasně a efektivně komunikovat s různými členy týmu a dalšími zainteresovanými stranami. Schopnost přenášet informace a instrukce srozumitelně a motivujícím způsobem.
 • Organizační schopnosti: Dovednost plánovat, organizovat a koordinovat pracovní aktivity týmu. Schopnost vytvářet a sledovat harmonogramy, stanovovat priority a zajistit efektivní využití zdrojů.
 • Rozhodování a problémové řešení: Schopnost rychle analyzovat situace, identifikovat problémy a hledat adekvátní řešení. Schopnost přijímat informovaná rozhodnutí a efektivně řídit změny a neplánované události.
 • Týmová spolupráce: Schopnost vytvářet a udržovat pozitivní a produktivní pracovní vztahy v týmu. Schopnost podporovat spolupráci, rozvíjet synergie a efektivně řešit konflikty.

Zkušenosti

 • Zkušenosti s vedením týmu nebo příbuznou roli, která vyžadovala koordinaci a motivaci zaměstnanců.
 • Dovednosti v oblasti plánování, organizace a řízení pracovních aktivit.
 • Silné komunikační a prezentační dovednosti.
 • Schopnost analýzy a rozhodování založená na faktech a datových informacích.
 • Znalosti týmové dynamiky, leadershipu a moderních metod vedení týmu.
 • Schopnost pracovat s lidmi různých osobností a přístupů, a efektivně komunikovat s různými zainteresovanými stranami.

Pracovní doba
Pracovní doba vedoucího týmu může být různá v závislosti na povaze práce a potřebách týmu. Ve většině případů se očekává, že vedoucí týmu bude dostupný pro svůj tým a bude schopen reagovat na neplánované situace a naléhavé potřeby. Pracovní doba může být standardní, ale mohou se vyskytnout situace, kdy bude nutné pracovat mimo běžnou pracovní dobu, například při důležitých projektech, řešení problémů nebo při jednáních s dalšími odděleními či zákazníky.

Výrobní ředitel

Úvod do profese

Výrobní ředitel je klíčovou postavou v průmyslovém prostředí, která má za úkol řídit a koordinovat výrobní operace organizace. Jeho hlavním cílem je zajistit efektivní a bezproblémový provoz výrobních procesů, dosažení vysoké kvality výrobků a optimalizace výrobních nákladů.

Silné stránky

 • Vedení a organizace: Schopnost vést a motivovat výrobní tým k dosažení stanovených cílů a dodržování výrobních plánů. Dovednost vytvářet efektivní organizační strukturu, rozdělovat zodpovědnosti a delegovat úkoly.
 • Technické znalosti: Silné technické znalosti a porozumění výrobním procesům, včetně znalosti výrobních zařízení, technologií a systémů. Schopnost implementovat a optimalizovat výrobní postupy a procesy.
 • Kvalita a efektivita: Zkušenost s řízením kvality výrobků a sledováním výrobních ukazatelů. Schopnost identifikovat a řešit případné nedostatky v procesu a zlepšovat výkonnost a efektivitu výroby.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost komunikovat a spolupracovat s dalšími odděleními, dodavateli a zákazníky. Schopnost efektivně předávat informace, vyjednávat a řešit konflikty.
 • Řízení změny: Schopnost efektivně řídit změny v procesech, technologiích nebo organizační struktuře. Schopnost přizpůsobit se a inovovat v souladu s měnícími se požadavky trhu a podnikatelskými potřebami.

Zkušenosti

 • Zkušenosti v oblasti výroby a vedení výrobních týmů.
 • Dovednosti v oblasti řízení výrobních procesů, včetně plánování, koordinace a sledování výkonu.
 • Znalost technických a technologických aspektů výroby.
 • Zkušenosti s implementací a dodržováním standardů kvality a bezpečnosti výrobků.
 • Schopnost analýzy dat a využívání nástrojů pro sledování výrobních ukazatelů.
 • Schopnost efektivně řídit tým a vytvářet pozitivní pracovní prostředí.

Pracovní doba
Pracovní doba výrobního ředitele může být závislá na charakteru výroby a potřebách organizace. Vzhledem k povaze práce a zajištění plynulého provozu výroby se často očekává flexibilita v pracovní době. Výrobní ředitel by měl být dostupný pro řešení případných problémů nebo naléhavých situací, které mohou vzniknout v průběhu výrobního procesu.

Nabídky práce

Pozor! Máte chuť být součástí dynamického týmu a pracovat ve firmě, kde jsou moderní kanceláře a skvělý kolektiv? Pak čtěte dál! Personální agentura hledá do

Zjistit víc »

Jako Obráběč kovů budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka ve Žďáru nad Sázavou. Pracovní náplň: práce na CNC horizontální vyvrtávačce (SINUMERIC, HEIDEN) W160,W200

Zjistit víc »

Máš technické vnímání, manuální zručnost a baví tě práce s aku šroubovákem? Pak hledáme právě TEBE! Zaručujeme ti zázemí skvělé společnosti, která si tě bude

Zjistit víc »

Pro našeho významného klienta v oblasti dekorační a stínící techniky hledáme vhodné uchazeče na pozici pracovníka do výroby dveří. Máte rádi dřevo a manuální zručnost

Zjistit víc »

Nebojíš se fyzické práce a chceš pracovat ve stabilní společnosti jako ZEDNÍK? Jsi samostatný, zodpovědný a máš praxi v oboru? Pak hledáme právě TEBE! Můžeme

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti svýrobou či montáží? Pak hledáme právě TEBE! Můžeme ti nabídnout za tvoje zkušenosti startovací mzdu od 25 000,- Kč.

Zjistit víc »

Novinky z blogu