arwa.cz

Média, publicistika a knihovnictví

Média, publicistika a knihovnictví

Média, publicistika a knihovnictví

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru média, publicistika a knihovnictví. Tento sektor je zcela neodmyslitelným pilířem naší společnosti, poskytujícím informace, zábavu a kulturní hodnoty. Jestliže máte vášeň pro média, publicistiku a knihovnictví, naše stránka vám přináší užitečné informace o různých povoláních a jejich požadavcích. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních v sektoru médií, publicistiky a knihovnictví, abyste mohli vybrat tu správnou dráhu pro vaši profesní budoucnost. Doufáme, že naše informace a seznam povolání vám poskytnou užitečné zdroje a inspiraci, abyste dosáhli úspěchu ve své kariéře v oblasti médií, publicistiky a knihovnictví. Bez ohledu na to, zda se chcete věnovat novinařině, televiznímu vysílání, knihovnictví nebo jiným aspektům tohoto sektoru, naše stránka vám poskytne cenné informace, které vám pomohou rozvíjet své dovednosti a dosáhnout vynikajících výsledků ve světě médií a kultury.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minuty čtení

Knihovník

Úvod do profese

Knihovník se stará o správu a organizaci knihovny, poskytuje knihovnické a informační služby a zajišťuje správné fungování knihovního fondu.

Silné stránky
Komunikativnost, zájem o literaturu a knihovnictví, organizovanost, pečlivost a preciznost, schopnost pracovat v týmu i samostatně, schopnost řešit problémy a hledat kreativní řešení.

Zkušenosti
Znalost knihovnických systémů a katalogizačních metodik, schopnost provádět revize knihovních sbírek, ovládání informačních technologií, zkušenost s poskytováním knihovnických a informačních služeb, znalost základních bibliografických pravidel, schopnost pracovat s různými typy čtenářů.

Pracovní doba
Pracovní doba knihovníka může být různá v závislosti na typu knihovny, ale často zahrnuje práci v různých směnách, včetně víkendů a svátků.

Knižní vydavatel

Úvod do profese
Knižní vydavatel je klíčovou postavou v nakladatelském průmyslu, která se specializuje na vydávání a distribuci knih. Jeho hlavním cílem je objevování talentovaných autorů, výběr kvalitních textů a jejich přeměna na atraktivní knižní tituly pro čtenářskou veřejnost. Knižní vydavatel také zajišťuje marketingové aktivity, distribuci knih a péči o autory.

Silné stránky

 • Vize a kreativita: Schopnost identifikovat potenciální knižní tituly, objevovat nové autory a vytvářet inovativní a atraktivní knižní projekty.
 • Redakční schopnosti: Dovednost v editaci a redakci textů, schopnost posoudit kvalitu a případně upravit rukopisy knih.
 • Obchodní instinkt: Schopnost identifikovat komerční potenciál knih, sledovat tržní trendy a přizpůsobovat nabídku knižního vydavatelství aktuálním preferencím čtenářů.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost navazovat a udržovat vztahy s autory, literárními agenty, knihkupci a dalšími profesionály v knižním průmyslu. Dovednost jednat a vyjednávat s autory a případně s autorskými právy.
 • Marketing a propagace: Schopnost vytvářet efektivní marketingové strategie a kampaně pro propagaci knih, včetně využívání digitálních médií a sociálních sítí.
 • Organizační dovednosti: Schopnost plánovat a koordinovat vydávání knih, sledovat termíny a zajišťovat průběžnou komunikaci s různými interními a externími subjekty.

Zkušenosti

 • Zkušenosti v knižním průmyslu, ideálně ve vydavatelské nebo redakční roli.
 • Dovednosti v editaci a redakci textů, včetně schopnosti posoudit literární hodnotu a tržní potenciál knih.
 • Znalost knižního trhu, literárního prostředí a trendů v knižním průmyslu.
 • Schopnost pracovat s autorskými právy a smlouvami.
 • Marketingové a propagační dovednosti pro efektivní propagaci knih.
 • Znalost digitálních médií a sociálních sítí v kontextu knižního průmyslu.
 • Komunikační dovednosti a schopnost budovat vztahy s autory, literárními agenty, knihkupci a dalšími profesionály v oboru.

Pracovní doba
Pracovní doba knižního vydavatele se obvykle řídí pracovními potřebami a může zahrnovat i práci mimo standardní pracovní dobu. Vzhledem k povaze práce s autory a potřebě komunikace s různými profesionály v knižním průmyslu může být flexibilita v pracovní době nezbytná. Knižní vydavatel je také často zapojen do přípravy knižních veletrhů a literárních akcí, které se mohou konat i o víkendech a večerech.

Korektor ve vydavatelství

Úvod do profese
Korektor ve vydavatelství je odpovědný za úpravu textů z hlediska jejich jazykové správnosti, terminologie, stylistiky a typografické čistoty.

Silné stránky
Osoba vykonávající tuto profesi by měla být precizní, pečlivá a mít dobré znalosti gramatiky a pravopisu. Dále by měla být schopná pracovat pod časovým tlakem a mít smysl pro detail. Důležité je také mít zájem o literaturu a kulturu.

Zkušenosti
Pro tuto pozici je nutné mít vysokoškolské vzdělání v oboru jazyk a literatura a mít praxi v korektorské práci. Dále je nutné mít vynikající znalost jazykového stylu a pravidel pravopisu, gramatiky a typografie. Důležitou dovedností je schopnost rychle a efektivně pracovat s textovými editory a elektronickými médii.

Pracovní doba
Pracovní doba je obvykle standardní, tedy 8 hodin denně a 40 hodin týdně. Korektor musí být schopen pracovat pod časovým tlakem a přizpůsobit se termínům vydavatelského plánu, což může znamenat práci i o víkendech nebo ve večerních hodinách.

Redaktor/ka novinář/ka

Úvod do profese
Redaktor/ka novinář/ka je zodpovědný/á za informování veřejnosti o aktuálním dění v politickém, ekonomickém, kulturním a společenském prostředí. Pracuje pro noviny, časopisy, internetové stránky, televizi a rozhlas.

Silné stránky
Kvalitní redaktor/ka novinář/ka by měl/a mít silné analytické schopnosti, schopnost rychle reagovat na aktuální dění a být schopen/a získat relevantní informace. Dále by měl/a být kreativní, mít schopnost psát přitažlivé články a příběhy a být schopen/a pracovat pod tlakem.

Zkušenosti
Redaktor/ka novinář/ka by měl/a mít vysokoškolské vzdělání v oboru novinařiny, zkušenosti s psaním článků a zpravodajstvím, a mít dobré komunikační schopnosti a schopnost pracovat v týmu. Dále by měl/a být obeznámen/a s novými médii a být schopen/a používat různé nástroje a technologie pro tvorbu a distribuci zpráv.

Pracovní doba
Pracovní doba redaktora/ky novináře/ky se může výrazně lišit v závislosti na médium a zaměstnavateli. Obvykle jsou redaktoři/ky novináři/ky připravovat zprávy a články v různých časech, včetně večerů a víkendů, aby byli schopni reagovat na aktuální události.

Šéfredaktor

Úvod do profese
Šéfredaktor je klíčovou postavou v novinářském prostředí, která má zodpovědnost za řízení a koordinaci redakčního procesu. Jeho hlavním úkolem je zajištění kvality a profesionalismu ve všech aspektech redakční práce. Šéfredaktor spolupracuje s týmem novinářů a redaktorů, plánuje obsahovou strategii, koordinuje tvorbu článků, kontroluje jejich správnost a dodržování novinářských standardů.

Silné stránky

 • Vynikající redakční schopnosti: Schopnost psát, editovat a přepracovávat články s precizností a dobrou gramatickou a stylistickou strukturou.
 • Schopnost vést tým: Dobrá organizační schopnost a schopnost motivovat a vést tým novinářů a redaktorů ke společnému cíli.
 • Strategické myšlení: Schopnost plánovat a implementovat obsahovou strategii, sledovat trendy a zajistit relevantní a zajímavý obsah.
 • Novinářská etika: Pochopení a dodržování novinářských standardů, etických zásad a zákonných předpisů týkajících se novinářské práce.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost komunikovat s různými zúčastněnými stranami, včetně novinářů, spolupracovníků, autorů a dalších profesionálů v oboru.
 • Analytické a kritické myšlení: Schopnost vyhodnocovat informace, provádět faktickou kontrolu a hodnotit kvalitu a přínosnost článků.

Zkušenosti

 • Zkušenosti v oblasti novinářství a redakční práce, ideálně na pozici zástupce šéfredaktora nebo redaktora.
 • Dovednosti v psaní a editaci textů, včetně schopnosti přizpůsobit se různým žánrům a stylům psaní.
 • Znalost novinářských postupů, novinářských etických kodexů a právních předpisů týkajících se novinářské práce.
 • Schopnost pracovat s redakčními systémy a softwary pro správu obsahu.
 • Znalost aktuálních událostí a trendů v oblasti novinářství a médií.
 • Výborná komunikační a mezilidská dovednost pro efektivní spolupráci s týmem a dalšími profesionály v oboru.

Pracovní doba
Pracovní doba šéfredaktora může být proměnlivá a flexibilní. Novinářská práce často vyžaduje práci mimo standardní pracovní dobu, zejména při pokrytí aktuálních událostí a termínů vydání. Šéfredaktor by měl být připravený pracovat večery, víkendy a případně i svátky, aby zajistil plynulý chod redakce a dodržení termínů vydání.

Tiskový mluvčí

Úvod do profese
Tiskový mluvčí je profesionál zodpovědný za komunikaci a vztahy s médii a veřejností jménem organizace, firmy nebo instituce. Jeho hlavním úkolem je poskytovat veřejnosti informace, odpovědi na dotazy a zastupovat organizaci při médiích a veřejných akcích. Tiskový mluvčí je důležitým spojkovým článkem mezi organizací a médii, a proto je nutné, aby byl komunikačně zručný, schopný rychlé reakce a dobře zvládal stresové situace.

Silné stránky

 • Vynikající komunikační dovednosti: Schopnost jasně a přesvědčivě komunikovat s médii a veřejností, jak ústně, tak písemně.
 • Krizový management: Schopnost rychle reagovat na neočekávané události, krizové situace a poskytovat jasná a uvěřitelná sdělení.
 • Znalost médií: Dobrá znalost fungování médií, novinářských postupů a redakčních procesů.
 • Analytické a strategické myšlení: Schopnost analyzovat informace, identifikovat klíčové zprávy a vypracovat efektivní komunikační strategie.
 • Dobré vztahy s médii: Schopnost budovat a udržovat vztahy s novináři a médii, budovat si síť kontaktů a získávat pozitivní mediální pokrytí.

Zkušenosti

 • Zkušenosti v oblasti PR, komunikace nebo novinářství, ideálně na pozici tiskového mluvčího, publicisty nebo novináře.
 • Silné redakční a psaní dovednosti, schopnost připravit tiskové zprávy, prohlášení a další komunikační materiály.
 • Znalost sociálních médií a digitálních nástrojů pro správu a monitorování komunikace.
 • Zkušenosti s krizovým managementem a schopnost efektivně reagovat na negativní situace.
 • Znalost PR strategií, mediálního plánování a monitorování mediálního pokrytí.

Pracovní doba
Tiskový mluvčí může mít flexibilní pracovní dobu, která může zahrnovat práci mimo standardní pracovní hodiny. Vzhledem k povaze práce mohou být vyžadovány rychlé reakce na mediální události a krizové situace. Tiskový mluvčí často pracuje i během večerů a víkendů, kdy se konají veřejné akce, tiskové konference nebo krizové situace vyžadující okamžitou reakci a poskytování informací médiím.

Tlumočník / Překladatel

Úvod do profese

Tlumočníci a překladatelé jsou zodpovědní za převod informací z jednoho jazyka do druhého. Tlumočníci se specializují na mluvené slovo a pracují na konferencích, ve státních úřadech, v agenturách a dalších institucích. Překladatelé pracují s psaným textem, překládají odborné texty, literaturu a další materiály.

Silné stránky
Pro úspěšné uplatnění v této profesi je nutné mít lingvisticky zaměřené vzdělání, perfektní znalost mateřského jazyka a schopnost překladu odborných textů z různých oborů. Důležitá je také schopnost rozpoznat jazykové nuance a idiomatické výrazy. Tlumočníci musí mít schopnost rychle reagovat na mluvené slovo a převést ho do cílového jazyka s ohledem na výraz obličeje, hlasový tón a přízvuk.

Zkušenosti
Pro tuto profesi je nezbytné absolvování lingvisticky zaměřené vysoké školy. Důležité jsou také zkušenosti s překladem odborných textů z různých oborů, jako jsou právo, průmysl, lékařství a politika. Tlumočníci musí mít zkušenosti s konferenčním a simultánním tlumočením. Překladatelé musí být schopni pracovat s odbornou literaturou a využívat vhodné překladatelské metody.

Pracovní doba
Pracovní doba může být různá a závisí na potřebách klientů. Tlumočníci pracují během konferencí a jiných akcí, které mohou probíhat i o víkendech a ve večerních hodinách. Překladatelé často pracují na projektech a mohou mít delší pracovní dobu při dodržení termínů.

Nabídky práce

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí v oblasti strojního průmyslu pracovní poměr orientovaný na budoucnost.Naše společnost byla oceněna a certifikována různými sponzory a institucemi, což dokazuje naši

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu jen v několika krocích. Jako skladník budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka v

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí v oblasti výroby elektrických a elektronických konektorů a komponentů pracovní poměr formou brigády (dohoda o pracovní činnosti) orientovaný na budoucnost. Naše

Zjistit víc »

Chceš pracovat v jednosměnném provozu? Máš zkušenosti s prací ve skladu nebo dokonce s VZV? Hledáš BRIGÁDU v Ostrově kde tě náležitě ocení? Pak si

Zjistit víc »

Hledáme nového člena do našeho týmu na pozici “Pomocník balení a kontrola kvality” v prosperujícím podniku ve městě Aš! Pokud máte smysl pro detail a

Zjistit víc »

Hledáme přípraváře barev pro lakovací proces. Je to jednoduchá lehká práce, kde hledáme pouze člověka, který má chuť chodit do práce a učit se novým

Zjistit víc »

Novinky z blogu