arwa.cz

Povolání bez oboru a mezioborová

Povolání bez oboru a mezioborová

Povolání bez oboru a mezioborová

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru povolání bez oboru a mezioborová. Tento sektor je zaměřen na různorodá povolání, která nelze jednoznačně zařadit do konkrétního oboru. Pokud hledáte inspiraci a možnosti v rámci různých povolání, naše stránka vám přináší široký výběr profesních možností. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních bez striktního omezení na konkrétní obor, abyste mohli najít tu správnou dráhu pro vaši profesní budoucnost. Doufáme, že naše informace a seznam povolání vám poskytnou užitečné zdroje a inspiraci, abyste dosáhli úspěchu ve své kariéře. Bez ohledu na to, zda máte zájem o inovativní projekty, kreativní psaní, organizační dovednosti nebo jiné oblasti, naše stránka vám poskytne přehled a podporu, kterou potřebujete k rozvoji vašich schopností a dosažení vynikajících výsledků v rámci povolání bez oboru a mezioborových činností.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minuty čtení

Auditor kvality

Úvod do profese
Auditor kvality je odborník, který se specializuje na kontrolu a hodnocení kvality v organizaci. Jeho hlavním úkolem je provádět nezávislé auditní činnosti, které slouží k posouzení a zlepšení systému řízení kvality. Auditor kvality zajišťuje, že organizace dodržuje stanovené standardy a procesy a identifikuje příležitosti ke zlepšení.

Silné stránky

 • Analytické myšlení: Auditor kvality by měl mít schopnost analyzovat procesy, identifikovat nedostatky a přicházet s efektivními návrhy na zlepšení.
 • Detailní přístup: Důkladnost a pečlivost jsou nezbytné v auditní činnosti. Auditor by měl být schopen věnovat pozornost i nejmenším detailům a zajistit přesnost a spolehlivost výsledků.
 • Komunikační schopnosti: Auditor kvality by měl mít vynikající schopnost komunikovat s různými zainteresovanými stranami, jako jsou zaměstnanci, vedení a externí auditoři. Schopnost vyjádřit své nálezy a doporučení jasně a srozumitelně je klíčová.
 • Znalost příslušných standardů: Auditor by měl mít hluboké znalosti o platných normách a standardech v oblasti řízení kvality, jako je ISO 9001. Měl by být obeznámen s jejich požadavky a schopen je aplikovat v auditní činnosti.
 • Nezávislost a objektivita: Auditor by měl být nezávislý a objektivní v hodnocení a posouzení procesů. Měl by mít schopnost zachovat profesionální přístup a nestranně vyhodnotit dodržování standardů.

Zkušenosti

 • Praxe v oblasti auditu nebo kvality, ideálně s certifikátem auditora kvality.
 • Znalost auditorských metod a technik, včetně plánování, provedení, hodnocení a zpracování auditů.
 • Schopnost vyhodnotit procesy a identifikovat příležitosti ke zlepšení.
 • Znalost platných norem a standardů, zejména v oblasti řízení kvality (např. ISO 9001).
 • Silné analytické a problémové řešení dovednosti.

Pracovní doba
Pracovní doba auditorského pracovníka se obvykle řídí standardními pracovními hodinami. Nicméně, v závislosti na konkrétních projektech a termínech může být potřeba práce i mimo běžné pracovní hodiny. Flexibilita a ochota přizpůsobit se požadavkům projektu jsou důležité.

Dělník pro recyklaci

Úvod do profese

ík pro recyklaci

Úvod do příslušné profese: Dělník pro recyklaci se zabývá zpracováním odpadů, materiálů a výrobků na druhotné suroviny. Jedná se o manuální práce a manipulaci s materiály, které vyžadují znalost technik separace odpadů a ovládání jednoduchých recyklačních strojů.

Silné stránky
ůležité silné stránky pro tuto profesi jsou manuální zručnost, fyzická zdatnost a pečlivost. Dále je důležité být schopen pracovat v týmu a dodržovat bezpečnostní předpisy.

Zkušenosti
Dělník pro recyklaci by měl být obeznámen s technikami separace odpadů, znát základní recyklační procesy a být schopen ovládat jednoduché recyklační stroje. Důležité je také mít základní znalosti o vlastnostech různých druhů materiálů a odpadů.

Pracovní doba
Práce dělníka pro recyklaci bývá často rozdělena do směn, které se mohou lišit v závislosti na potřebách společnosti. Pracovní doba může být různá, většinou se ale jedná o plný úvazek.

Kariérový poradce

Úvod do profese
Kariérový poradce je odborník, který pomáhá lidem v jejich profesním rozvoji a plánování kariéry. Jeho hlavním úkolem je poskytovat individuální poradenství a podporu při rozhodování o profesních cestách, výběru povolání, změně zaměstnání nebo dalším rozvoji dovedností a kompetencí. Kariérový poradce využívá různé metody a nástroje, jako jsou osobnostní testy, rozhovory, analýzy pracovního trhu a příprava kariérních plánů.

Silné stránky

 • Empatické a komunikační schopnosti: Kariérový poradce by měl mít schopnost naslouchat a porozumět potřebám a cílům klienta. Musí být schopen komunikovat efektivně a jasně vyjádřit své rady a doporučení.
 • Analytické a diagnostické dovednosti: Důkladná analýza a vyhodnocování informací o klientovi, jeho schopnostech, zájmech a pracovních možnostech je klíčová pro poskytnutí kvalitního poradenství.
 • Znalost pracovního trhu a povolání: Kariérový poradce by měl být dobře informovaný o současných trendech na trhu práce, požadavcích jednotlivých povolání a možnostech profesního růstu.
 • Flexibilita a kreativita: Každý klient má jedinečné potřeby a situace. Karierový poradce by měl být schopen přizpůsobit své metody a přístupy a nabídnout kreativní a inovativní řešení.
 • Etický přístup: Kariérový poradce by měl pracovat v souladu s etickými standardy a respektovat důvěrnost informací svých klientů. Jeho hlavním zájmem by mělo být blaho a rozvoj klienta.

Zkušenosti

 • Praxe v oblasti karierového poradenství, ideálně s certifikátem nebo akreditací v oboru.
 • Znalost psychologických a kariérních teorií a modelů.
 • Dovednosti v používání různých diagnostických nástrojů a technik pro hodnocení schopností, zájmů a hodnot klientů.
 • Schopnost provádět rozhovory a dotazníkové šetření a efektivně vyhodnocovat výsledky.
 • Schopnost připravit a prezentovat kariérní plány a doporučení.
 • Silné komunikační a poradenské dovednosti.

Pracovní doba
Pracovní doba kariérového poradce se obvykle řídí standardními pracovními hodinami. Nicméně, v závislosti na potřebách klientů může být potřeba flexibilita a schopnost pracovat mimo běžné pracovní hodiny. Karierový poradce se často setkává s klienty individuálně, a proto by měl být připraven na přizpůsobení se jejich časovým možnostem.

Kontrolor kvality

Úvod do profese
Jako kontrolor kvality je Vaším úkolem zajistit, aby produkty a služby byly v souladu s předepsanými normami a standardy kvality.

Silné stránky

Schopnost detailního a pečlivého přístupu, vynikající analytické a řešitelské schopnosti, pevné znalosti o procesech řízení kvality a schopnost spolupracovat s různými týmy a odděleními.

Zkušenosti
Zkušenost s řízením procesů řízení kvality, schopnost interpretovat a analyzovat data, schopnost provádět inspekce a testování produktů a znalosti práce s měřicími a testovacími zařízeními jsou nezbytné pro tuto práci. Dále je třeba znalost relevantních norm a standardů kvality a zkušenosti s tvorbou reportů a dokumentace.

Pracovní doba
Pracovní doba a směny se mohou lišit v závislosti na specifikách jednotlivých pracovišť a projektů.

Metrolog

Úvod do profese

Metrolog je odborník v oblasti měření a kalibrace. Jeho hlavním úkolem je zajistit přesnost a spolehlivost měření a zajištění dodržování přesných standardů. Metrologové pracují v různých odvětvích, jako je průmysl, laboratoře, vědecký výzkum nebo veřejné instituce.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Metrolog by měl mít hluboké technické znalosti v oblasti měření, kalibrace a přístrojového vybavení. Musí být seznámen s různými typy měřidel, senzorů a metodami měření.
 • Analytické myšlení: Schopnost analyzovat a interpretovat data a výsledky měření je klíčová pro správné hodnocení přesnosti a spolehlivosti měřicích systémů.
 • Detailní a pečlivý přístup: Metrolog musí být precizní a důkladný při provádění kalibrací a měření. Je důležité dodržovat přesné postupy a standardy.
 • Schopnost řešit problémy: V případě nesrovnalostí a nejednoznačností v měřicích výsledcích musí metrolog identifikovat a řešit problémy, aby zajišťoval přesnost a spolehlivost měření.
 • Komunikační dovednosti: Metrolog často komunikuje se zákazníky, jinými odborníky a členy týmu. Je důležité jasně vyjádřit výsledky měření a poskytovat technické poradenství.

Zkušenosti

 • Znalost metrologických standardů a metodiky: Metrolog by měl být obeznámen s národními a mezinárodními metrologickými standardy a předpisy.
 • Praxe v provádění kalibrací a měření: Zkušenost s praktickým prováděním kalibrací a měření je nezbytná pro správné vyhodnocování a interpretaci výsledků.
 • Znalost softwaru pro správu kalibrací: Metrologové často pracují s specializovaným softwarovým vybavením pro správu kalibrací a sledování kalibračních termínů.
 • Dovednosti v matematice a statistice: Schopnost provádět statistické analýzy měřicích dat je důležitá pro vyhodnocování a správné rozhodování v oblasti kalibrací.

Pracovní doba
Metrologická práce se obvykle provádí v běžném pracovním režimu, který je upraven podle potřeb kalibrací a měření. V některých případech mohou být vyžadovány i noční směny nebo práce o víkendech, zejména v případech nepřetržité výroby. Přesná směnnost a pracovní doba se mohou lišit v závislosti na konkrétním zaměstnavateli a provozních potřebách.

Obalový technik

Úvod do profese
Obalový technik se zabývá realizací balení výrobků v souladu s výrobním procesem a legislativními požadavky na obaly.

Silné stránky

 • Znalost legislativních požadavků na obaly a jejich environmentální dopad
 • Analytické schopnosti pro hodnocení stávajících balicích technologií a výběr vhodných obalových prostředků
 • Spolupráce s odborníky z různých oblastí, jako jsou grafika, logistika nebo obchod
 • Zodpovědnost za kvalitu nakupovaných obalů a obalových materiálů
 • Schopnost vést evidenci obalů a obalových odpadů

Zkušenosti

 • Znalost legislativy v oblasti obalů a environmentálních požadavků
 • Zkušenost s analýzou balicích technologií a výběrem obalových prostředků
 • Schopnost spolupracovat s ostatními odborníky na tvorbě nových obalů
 • Zkušenost s kontrolou kvality nakupovaných obalů a obalových materiálů
 • Znalost základů evidence obalů a obalových odpadů

Pracovní doba
V závislosti na konkrétní firmě a výrobě může být obalový technik zaměstnán na plný úvazek nebo na zkrácený pracovní úvazek. Směnnost se také může lišit v závislosti na požadavcích výrobního procesu.

Technik mechatronik

Úvod do profese

Technik mechatronik se zabývá montáží, diagnostikou, údržbou, renovací a opravou mechanických a elektronických prvků v automatizovaných výrobních linkách, robotických systémech a strojních zařízeních.

Silné stránky
Technik mechatronik by měl mít dobré technické a mechanické porozumění, schopnost práce s elektronickými a pneumatickými systémy, schopnost práce s různými nástroji a měřícími přístroji, analytické a řešitelské schopnosti, dobré komunikační schopnosti a schopnost pracovat v týmu.

Zkušenosti
Technik mechatronik by měl mít znalosti a zkušenosti s mechanikou, elektrotechnikou, pneumatikou a hydraulikou, schopnost interpretovat technické plány a výkresy, znalost programování a práce s počítači, schopnost diagnostikovat závady a vynalézt řešení, zkušenosti s montáží a opravou výrobních zařízení a systémů, a také znalosti v oblasti bezpečnosti práce.

Pracovní doba
Pracovní doba technika mechatronika závisí na provozu, ve kterém pracuje, a může být buď směnná nebo stálá. Některé provozy mohou vyžadovat práci o víkendech a svátcích.

Výškový specialista

Úvod do profese

Výškový specialista provádí různé odborné práce ve výškách na různých typech konstrukcí a skalních stěn pomocí horolezecké nebo jiné nestandardní techniky.

Silné stránky
Výškový specialista by měl být fyzicky zdatný a mít dobrou rovnováhu a koordinaci pohybů. Dále je potřeba, aby měl dobrý zrak a byl bez závad v oblasti sluchu, aby mohl efektivně pracovat v různých výškách. Také by měl být schopen pracovat samostatně, být přesný a důkladný v práci a dodržovat bezpečnostní předpisy.

Zkušenosti
Výškový specialista by měl mít zkušenosti s horolezeckými technikami a dalšími nestandardními technikami v práci ve výškách. Důležité je také mít znalosti o základech stavebnictví a kamenictví, aby mohl provádět potřebné opravy a údržbu. Dále by měl být schopen číst a interpretovat technické plány a návody a mít znalosti o bezpečnostních předpisech v práci ve výškách.

Pracovní doba
Pracovní doba výškového specialisty může být různá a závisí na konkrétních požadavcích práce. Běžně se ale jedná o práci na plný úvazek a možnost práce v různých směnách a víkendech. Práce v této profesi může být také sezónní, v závislosti na potřebách pracovního trhu.

Nabídky práce

Místo výkonu práce: Ostrov u Karlových Varů Popis pracovní pozice: Připojte se k našemu týmu jako obsluha šicího stroje nebo šička! Hledáme zručné a spolehlivé

Zjistit víc »

Místo výkonu práce: Ostrov u Karlových Varů Popis pracovní pozice: Připojte se k našemu týmu jako obsluha šicího stroje nebo šička! Hledáme zručné a spolehlivé

Zjistit víc »

Místo výkonu práce: Ostrov u Karlových Varů Popis pracovní pozice: Hledáme šikovnou a zkušenou šičku do našeho týmu v Ostrově u Karlových Varů. Pokud máte

Zjistit víc »

Máte rádi dynamické pracovní prostředí a nebojíte se fyzické práce? Připojte se k našemu týmu na letišti Václava Havla v Praze jako pracovník nakládky a

Zjistit víc »

Hledáme nové členy do našeho týmu na pozici Manipulant zavazadel na letišti! Popis pozice:Jste fyzicky zdatní a nebojíte se náročné práce? Chcete pracovat v dynamickém

Zjistit víc »

Popis pozice Hledáme zodpovědného a fyzicky zdatného pracovníka na pozici Pracovník nakládky a vykládky letadel. Vaší hlavní náplní práce bude efektivní nakládka a vykládka letadel,

Zjistit víc »

Novinky z blogu