arwa.cz

Právo

Právo

Právo

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru právo. Právo je klíčovým odvětvím ve společnosti, které reguluje a zajišťuje dodržování právních předpisů a ochranu práv jednotlivců i organizací. Jestliže máte zájem o kariéru v oblasti práva, naše stránka vám poskytne užitečné informace o různých povoláních a jejich požadavcích. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních v sektoru práva, abyste mohli vybrat tu správnou dráhu pro vaši profesní budoucnost. Doufáme, že naše informace a seznam povolání vám poskytnou užitečné zdroje a inspiraci, abyste dosáhli úspěchu ve své kariéře v oblasti práva. Bez ohledu na to, zda se zajímáte o právo trestní, obchodní, pracovní nebo jiné právní specializace, naše stránka vám poskytne důležité informace a zdroje, které vám pomohou rozvíjet své profesní dovednosti a dosáhnout vynikajících výsledků ve světě práva.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minuty čtení

Advokát

Úvod do profese
Advokát je právník specializující se na poskytování právních služeb, zastupování klientů v soudních a správních řízeních, poskytování právního poradenství a zpracovávání právních rozborech.

Silné stránky
Advokát by měl mít vynikající komunikační schopnosti, schopnost logického a analytického myšlení, vynikající schopnosti v oblasti řešení problémů a schopnost pracovat pod tlakem.

Zkušenosti
Advokát by měl mít vynikající znalosti v oblasti práva, zejména v oblasti občanského, trestního a správního práva. Dále by měl mít zkušenosti s právem související s obchodními transakcemi, právem intelektuálního vlastnictví a právem pracovním. Důležité jsou i jazykové znalosti, především v anglickém jazyce.

Pracovní doba
Pracovní doba advokáta je obvykle standardní pracovní doba, avšak často může pracovat i mimo ni, zejména v případě, kdy je to nezbytné pro zastupování klientů v soudních řízeních nebo při řešení naléhavých právních otázek. Směnnost není obvyklá v této profesi, nicméně může se vyskytnout potřeba práce v rámci více týmů věnujících se různým případům.

Asistent státního zástupce

Úvod do profese
Pracovní doba advokáta je obvykle standardní pracovní doba, avšak často může pracovat i mimo ni, zejména v případě, kdy je to nezbytné pro zastupování klientů v soudních řízeních nebo při řešení naléhavých právních otázek. Směnnost není obvyklá v této profesi, nicméně může se vyskytnout potřeba práce v rámci více týmů věnujících se různým případům.

Silné stránky
Asistent státního zástupce by měl mít vynikající organizační a komunikační schopnosti, být schopen pracovat pod tlakem a mít schopnost řešit problémy. Důležitým faktorem pro úspěšnost v této profesi je schopnost pracovat samostatně i v týmu.

Zkušenosti
Asistent státního zástupce musí být obeznámen s právní terminologií a mít zkušenosti s právní agendou. Musí být schopen připravovat právní dokumenty, smlouvy a záznamy a být obeznámen s procesem vedení právního případu. Důležitou dovedností je výborná znalost právních předpisů a praxe.

Pracovní doba
Pracovní doba asistenta státního zástupce může být standardní pracovní doba, ale může se také lišit v závislosti na povaze práce a pracovišti. Směnnost závisí na pracovišti a jeho požadavcích.

Exekutor

Úvod do profese
Exekutor je právní profesionál, který je pověřen výkonem rozhodnutí soudu ve prospěch věřitele. Jeho hlavním úkolem je vymáhat neuhrazené pohledávky a zajistit, aby dlužníci splatili své závazky v souladu s právními předpisy.

Silné stránky

 • Právní znalosti: Exekutor musí mít hluboké a komplexní právní znalosti, zejména v oblasti exekučního řízení a práva exekutorů. Musí být obeznámen s příslušnými zákony a postupy, které se vztahují k exekucím.
 • Komunikační dovednosti: Exekutor často komunikuje s dlužníky, věřiteli a dalšími stranami spojenými s exekucí. Schopnost jasně a efektivně komunikovat je důležitá pro řešení konfliktů a vyjednávání s různými stranami.
 • Analytické a strategické myšlení: Exekuce může být složitý proces, který vyžaduje analytické a strategické uvažování. Exekutor musí být schopen posoudit situaci, identifikovat nejefektivnější postup a přijmout opatření k dosažení požadovaných výsledků.
 • Etika a profesionalita: Exekutor musí pracovat v souladu s etickými standardy a dodržovat zákonné předpisy. Musí být důkladný, pečlivý a dbát na zájmy všech zúčastněných stran.

Zkušenosti

 • Právní praxe: Exekutor by měl mít relevantní pracovní zkušenosti v právní oblasti, zejména v oblasti exekučního práva. Zkušenosti s právními postupy a exekučními řízeními jsou nezbytné pro úspěch v této profesi.
 • Procesní dovednosti: Exekutor musí mít dovednosti v oblasti správního a soudního řízení, včetně schopnosti připravit exekuční příkazy, provádět exekuce a vyřizovat související dokumentaci.
 • Finanční a účetní znalosti: Exekutor by měl mít povědomí o finančních a účetních záležitostech, protože exekuce často souvisí s vymáháním finančních prostředků.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost efektivně komunikovat s různými stranami a vyjednávat je důležitá pro exekutora. Musí být schopen vysvětlit postupy, poskytovat informace a zvládat konfliktní situace.

Pracovní doba

Pracovní doba exekutora se může lišit v závislosti na povaze a rozsahu práce. Vzhledem k povaze exekučních činností může být exekutorovi vyžadována flexibilita ohledně pracovní doby, a to včetně práce večer, o víkendech a svátcích. Směnnost může být také ovlivněna aktuálním stavem exekučního řízení a časovými omezeními vztahujícími se k jednotlivým případům.

Je třeba poznamenat, že povolání exekutora je závislé na právním systému dané země, a proto se konkrétní požadavky a podmínky mohou lišit v různých právních jurisdikcích.

Notář

Úvod do profese
Notář vykonává právní činnosti podle zákona o notářích a jejich činnosti. Mezi jeho hlavní úkoly patří sepisování veřejných listin, ověřování pravosti a shody listin, osvědčování právně významných skutečností a přijímání listin a peněz do úschovy. Notář také zastupuje osoby ve správním a občanském soudním řízení v rozsahu stanoveném zvláštním zákony, výkon funkce insolvenčního správce a správce majetku a provádí vidimaci a legalizaci v rozsahu stanoveném zákonem. Kromě toho řídí notářský úřad a vede příslušnou dokumentaci.

Silné stránky
K úspěšnému výkonu této profese je potřeba mít pečlivost, preciznost a znalosti z oblasti práva. Notář by měl být schopen komunikovat s klienty a být schopen poskytnout jim kvalitní právní poradenství. Důležitá je také schopnost pracovat s lidmi v obtížných situacích.

Zkušenosti
Notář by měl mít vysokoškolské vzdělání v oblasti práva a následné absolvování notářského zkouškového řízení. Kromě toho by měl mít dobrou znalost zákonů týkajících se jeho práce, schopnost vyjednávat a dovednost pracovat s právními dokumenty. Zkušenosti v právní oblasti jsou také výhodou.

Pracovní doba
Notář pracuje obvykle 8 hodin denně a je směnný v rámci otevírací doby notářského úřadu. Někdy může být vyžadována práce i o víkendu nebo večer, například při sepisování závěti v kritické situaci.

Právník

Úvod do profese
Právník poskytuje odborné právní poradenství a pomáhá klientům s různými právními záležitostmi, jako jsou smlouvy, spory, trestní řízení a další.

Silné stránky
Pro právníka jsou klíčové silné analytické schopnosti, dobrá komunikace a schopnost pracovat pod tlakem. Dále je důležité mít schopnost hledat a využívat právní precedenty a mít vynikající schopnosti práce s texty a dokumenty.

Zkušenosti
Právník musí být velmi dobře obeznámen s platnými právními předpisy a měl by mít právní vzdělání nebo relevantní praxi v oboru. Dále musí mít dobrou znalost právního systému, právní terminologie a schopnost provést právní analýzu a argumentaci. Mezi důležité dovednosti patří i vynikající komunikace, jednání s klienty, schopnost vyjednávat a schopnost pracovat s právními programy.

Pracovní doba
Právník obvykle pracuje standardní pracovní dobu, ale může mít přesčasy v závislosti na aktuálních právních záležitostech. Směnnost může být ovlivněna povahou práce a může vyžadovat práci i o víkendech nebo svátcích, zejména pokud se jedná o naléhavé právní záležitosti.

Soudce

Úvod do profese
Soudce je nezávislý a nezaujatý profesionál práva, který je pověřen rozhodováním ve sporu a vydáváním soudních rozsudků. Je to náročné a zodpovědné povolání, které vyžaduje vysokou odbornost, etický postoj a schopnost spravedlivého a nestranného rozhodování.

Silné stránky

 • Odbornost v právu: Soudce musí mít hluboké a rozsáhlé znalosti právního systému, včetně občanského, trestního, správního nebo ústavního práva. Schopnost interpretovat zákony a aplikovat je na konkrétní případy je klíčová.
 • Nezávislost a impartialita: Soudce musí být nezávislý a nestranný. Jejich rozhodování by nemělo být ovlivněno vnějšími faktory, jako jsou politické tlaky, veřejné mínění nebo osobní předsudky.
 • Analytické a logické myšlení: Schopnost analyzovat složité právní otázky, hledat relevantní precedenty a provádět logické dedukce je důležitá pro správné rozhodování a odůvodnění soudních rozhodnutí.
 • Etika a integrita: Soudce by měl vykazovat vysokou úroveň etického chování a integrity. Jejich jednání by mělo být v souladu s právními normami a hodnotami spravedlnosti.
 • Komunikační dovednosti: Soudce musí být schopen jasně a srozumitelně komunikovat se zúčastněnými stranami a veřejností. Musí umět vyslechnout argumenty a vyjádřit své rozhodnutí v písemné formě.

Zkušenosti

 • Praxe v právu: Soudci obvykle musí mít právnické vzdělání a získat relevantní praxi v oblasti práva, například jako advokát, státní zástupce nebo soudní úředník.
 • Soudcovská škola: Některé země vyžadují absolvování speciálního výcviku pro soudce, který zahrnuje teoretickou přípravu i praxi v soudních sporech.
 • Znalost soudního procesu: Soudce by měl mít hluboké porozumění soudnímu procesu, pravidlům důkazů a postupům souvisejícím se soudním rozhodováním.
 • Empatie a emocionální inteligence: Schopnost porozumět a respektovat emoce a pocity zúčastněných stran je důležitá při řešení sporů a vytváření spravedlivých rozhodnutí.

Pracovní doba
Pracovní doba soudce se obvykle řídí pracovním režimem soudních orgánů. To znamená, že soudce může mít práci v různé dny a hodiny, včetně práce o víkendech nebo ve večerních hodinách v závislosti na kalendáři jednotlivých soudů a pracovní zátěži. Soudci také mohou být povoláni k řešení mimořádných situací, například ve výjimečných trestních případech, kdy je potřeba okamžitě jednat.

Soudní tajemník

Úvod do profese

Soudní tajemník je klíčovou součástí soudního systému, která zajišťuje hladký chod soudního řízení a podporuje soudce při jejich práci. Je to odpovědná role, která vyžaduje pečlivost, organizační schopnosti a znalosti právních postupů.

Silné stránky

 • Dobrá organizace a správa času: Soudní tajemník musí být schopen efektivně plánovat a spravovat čas, protože pracuje s různými soudními spisy a termíny.
 • Preciznost a pečlivost: Je nezbytné, aby soudní tajemník byl pozorný k detailům a schopen pracovat s právními dokumenty a předpisy s vysokou přesností.
 • Komunikační dovednosti: Soudní tajemník musí mít schopnost komunikovat s různými stranami, včetně soudců, advokátů a veřejnosti. Je důležité umět vyjádřit se jasně a srozumitelně.
 • Schopnost práce pod tlakem: Soudní tajemník často pracuje s termíny a musí být schopen zvládat vysokou pracovní zátěž a pracovat efektivně i za stresových situací.
 • Právní znalosti: Soudní tajemník by měl mít solitérní znalosti o soudních postupech, pravidlech a předpisech, aby mohl správně interpretovat a používat právní dokumenty a informace.

Zkušenosti

 • Právní vzdělání: Soudní tajemník obvykle vyžaduje právnické vzdělání nebo relevantní studijní program v oblasti práva.
 • Znalost soudního systému: Soudní tajemník musí mít hluboké porozumění soudnímu systému, soudním procesům, postupům a pravidlům.
 • Praxe v právním prostředí: Předchozí zkušenosti s prací v právním prostředí nebo na soudu mohou být výhodou. Zkušenosti s právním výzkumem, přípravou soudních spisů a právními dokumenty jsou obzvláště cenné.
 • IT dovednosti: Soudní tajemník by měl být schopen pracovat s počítačovými programy a aplikacemi pro práci s právními dokumenty a soudními spisy.

Pracovní doba
Pracovní doba soudního tajemníka se obvykle řídí pracovním režimem soudních orgánů. To znamená, že pracovní doba může být různá v závislosti na potřebách soudu a pracovní zátěži. Soudní tajemník může pracovat v rámci běžných pracovních hodin, ale může mu být také přidělena práce večer, o víkendech nebo dokonce ve specifických nočních směnách v závislosti na provozu soudu.

Soudní zapisovatel

Úvod do profese

Soudní zapisovatel je klíčovou součástí soudního systému, který zajišťuje přesné zaznamenávání událostí, výpovědí a rozhodnutí během soudních řízení. Je to odpovědná role, která vyžaduje pečlivost, rychlost a schopnost pracovat s právními dokumenty.

Silné stránky

 • Rychlost a přesnost: Soudní zapisovatel musí být schopen rychle zapisovat informace a události tak, aby přesně a přesně odrážely průběh soudního řízení.
 • Organizace a správa času: Je důležité, aby soudní zapisovatel byl schopen efektivně plánovat a spravovat čas, protože pracuje s různými soudními spisy a termíny.
 • Komunikační dovednosti: Soudní zapisovatel musí mít schopnost poslouchat a porozumět výpovědím svědků a dalším účastníkům soudního řízení. Také musí být schopen jasně a srozumitelně zaznamenávat tato svědectví.
 • Právní znalosti: Soudní zapisovatel by měl mít základní znalosti o právních postupech, pravidlech a předpisech, aby mohl správně interpretovat a zapisovat právní dokumenty a informace.

Zkušenosti

 • Zkušenosti s právnickým prostředím: Předchozí zkušenosti s prací v právním prostředí, ideálně na soudu, jsou výhodou. Zkušenosti s právním výzkumem, právním psaním a právní terminologií jsou obzvláště cenné.
 • Práce s technologií: Soudní zapisovatel by měl být schopen efektivně používat počítačové programy a aplikace pro záznam a správu soudních informací.
 • Právní terminologie: Znalost právní terminologie je důležitá, aby soudní zapisovatel správně rozuměl a zaznamenával soudní výpovědi a rozhodnutí.
 • Právní postupy: Soudní zapisovatel musí mít hluboké porozumění soudnímu systému, soudním procesům, postupům a pravidlům.

Pracovní doba
Pracovní doba soudního zapisovatele se obvykle řídí pracovním režimem soudního orgánu, ve kterém působí. Může zahrnovat práci v běžných pracovních hodinách, ale může také zahrnovat práci večer, o víkendech nebo dokonce v nočních směnách v závislosti na potřebách soudu a rozvrhu soudních řízení. Flexibilita v pracovní době může být klíčová, aby soudní zapisovatel mohl přizpůsobit svůj rozvrh potřebám soudu a klientů.

Vykonavatel

Úvod do profese

Vykonavatel je pracovník, který se specializuje na vykonávání různých úkolů, prací nebo povinností ve prospěch jiné osoby, organizace nebo instituce. Tato role vyžaduje pečlivost, spolehlivost a schopnost pracovat podle pokynů a instrukcí.

Silné stránky

 • Spolehlivost a zodpovědnost: Vykonavatel by měl být spolehlivý a schopný plnit svěřené úkoly včas a s pečlivostí. Musí být zodpovědný a dodržovat stanovené postupy a pokyny.
 • Fyzická kondice: Mnoho vykonavatelských prací může vyžadovat fyzickou sílu a výdrž. Vykonavatel by měl být ve formě a schopen zvládat fyzicky náročné úkoly.
 • Flexibilita: Vykonavatel musí být přizpůsobivý a schopen se rychle přizpůsobit různým úkolům a pracovním prostředím. Flexibilita je klíčová pro úspěch v této profesi.
 • Komunikační dovednosti: Vykonavatel může být v kontaktu s různými lidmi, zákazníky nebo spolupracovníky. Schopnost efektivní komunikace je důležitá pro porozumění potřebám a požadavkům ostatních.

Zkušenosti

 • Praktické dovednosti: Vykonavatel by měl mít praktické dovednosti v oblasti vykonávání konkrétních úkolů nebo prací. To může zahrnovat zkušenosti s různými nástroji, zařízeními nebo technikami.
 • Organizační schopnosti: Schopnost organizovat si práci, plánovat a prioritizovat úkoly je důležitá pro vykonavatele. Musí být schopen efektivně využívat čas a zdroje.
 • Znalost bezpečnostních předpisů: Některé vykonavatelské práce mohou vyžadovat dodržování bezpečnostních předpisů a postupů. Znalost těchto předpisů a schopnost pracovat v souladu s nimi je důležitá.
 • Technické znalosti: V závislosti na povaze vykonavatelské práce může být potřeba určitá technická znalost nebo dovednosti. To může zahrnovat používání různých nástrojů, zařízení nebo softwaru.

Pracovní doba

Směnnost a pracovní doba vykonavatele se mohou lišit v závislosti na povaze práce a specifických požadavcích zaměstnavatele. Mnoho vykonavatelských rolí může zahrnovat práci ve směnném provozu, který zahrnuje práci ve dne i v noci, o víkendech a svátcích. Je důležité být připraven na flexibilní pracovní dobu, která může vyžadovat práci mimo standardní pracovní hodiny.

Toto jsou obecné informace o povolání vykonavatele. Konkrétní požadavky a podmínky se mohou lišit v závislosti na konkrétní pracovní pozici a zaměstnavateli.

Nabídky práce

Rozvíjejte svou kariéru v srdci Karlových Varů! Hlavní odpovědnosti: Získávání nových zákazníků a udržování efektivních vztahů se stávajícími klienty. Vedení a motivace týmu, poskytování podpory

Zjistit víc »

Hledáme spolehlivé dělníky v dřevozpracující výrobě. Pokud Vás láká vůně dřeva, čisté a moderní prostředí, tak je toto práce právě pro Vás. Pracuje se ve

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti s prací s kovem – ocelí? Hledáš ubytování hned u firmy, kdy ušetříš za dopravu a za 5 minut

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu. Jako Operátor výrobyve výrobě budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka v Chebu. Pracovní

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu. Jako Výrobní operátor budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka v Chebu. Pracovní doba:

Zjistit víc »

Hledáš jednoduchou práci, kde tě náležitě ocení? Nevadí ti pracovat ve dvousměnném provozu? Máš zkušenosti s prací ve výrobě? Pak si právě našel! Budeš provádět

Zjistit víc »

Novinky z blogu