arwa.cz

Těžba a úprava nerostných surovin

Těžba a úprava nerostných surovin

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru těžba a úprava nerostných surovin. Tento sektor je klíčový pro získávání a zpracování důležitých nerostných surovin, které slouží jako stavební kameny pro mnoho průmyslových odvětví. Naše stránka vám poskytne informace o různých povoláních a jejich požadavcích v oblasti těžby a úpravy nerostných surovin. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních v sektoru těžby a úpravy nerostných surovin, abyste mohli vybrat tu správnou dráhu pro vaši profesní budoucnost. Doufáme, že naše informace a seznam povolání vám poskytnou užitečné zdroje a inspiraci, abyste dosáhli úspěchu ve své kariéře v oblasti těžby a úpravy nerostných surovin. Bez ohledu na to, zda se zajímáte o dolování surovin, geologický průzkum, technologie úpravy surovin nebo environmentální aspekty těžby, naše stránka vám poskytne důležité informace a zdroje, které vám pomohou rozvíjet své dovednosti a dosáhnout vynikajících výsledků ve světě těžby a úpravy nerostných surovin.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minuty čtení

Báňský technik

Úvod do profese
Báňský technik je odborník v oblasti těžby surovin a jejich zpracování. Tato profese hraje klíčovou roli v hornictví a těžebním průmyslu, kde se zabývá plánováním, organizací a řízením těžebních operací. Báňský technik pracuje v těsné spolupráci s dalšími specialisty, inženýry a pracovníky v hornických provozech, aby zajišťoval efektivní a bezpečnou těžbu surovin.

Silné stránky

 • Technické a matematické schopnosti: Báňský technik by měl mít silné technické a matematické dovednosti. Znalost mechaniky, hydrauliky, elektrických systémů a dalších technických disciplín je nezbytná pro porozumění a řešení problémů v těžebním průmyslu.
 • Organizační schopnosti: Báňský technik musí být schopen plánovat a organizovat těžební operace. Efektivní koordinace pracovníků, materiálů a zařízení je klíčová pro dosažení optimálních výsledků.
 • Bezpečnost a environmentální povědomí: Báňský technik musí mít důkladné znalosti bezpečnostních postupů a předpisů v hornictví. Je také důležité mít povědomí o environmentálních otázkách a dodržování příslušných standardů.
 • Komunikační dovednosti: Báňský technik často komunikuje s týmem pracovníků a dalšími odborníky. Schopnost jasně a efektivně komunikovat je důležitá pro řízení projektů a řešení případných problémů.

Zkušenosti

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru hornictví, těžby surovin nebo příbuzného technického oboru je nezbytné pro získání potřebných znalostí a dovedností.
 • Praxe v těžebním průmyslu je velmi cenná. Zkušenosti s provozem těžebních zařízení, technologií a postupů jsou klíčové pro efektivní plánování a řízení těžebních operací.
 • Znalost geologie a geotechniky je důležitá pro porozumění geologickému složení a stabilitě hornin v těžebních oblastech.
 • Orientace v předpisech a bezpečnostních standardech v oblasti hornictví je nezbytná pro zajištění bezpečnosti pracovníků a dodržování právních požadavků.

Pracovní doba
Pracovní doba báňského technika se může lišit v závislosti na konkrétních projektech a pracovních podmínkách. V těžebním průmyslu často platí non-stop provoz, a proto může být potřeba pracovat ve směnném režimu včetně nočních a víkendových směn. Báňský technik může být také v terénu, provádět inspekce a monitorovat těžební operace v různých částech dolů nebo lomů.

Důlní měřič

Úvod do profese
Důlní měřič je odborník, který se specializuje na měření a dokumentaci v důlním prostředí. Jeho hlavním úkolem je zajišťovat přesné měření hornin, země a důlních děl, aby se zabezpečila bezpečnost a efektivnost důlních operací. Důlní měřič pracuje v těsné spolupráci s týmem horníků a dalšími odborníky v hornickém průmyslu.

Silné stránky

 • Technické dovednosti: Důlní měřič by měl mít výborné technické schopnosti a přesnost při provádění měření a používání specializovaného měřicího vybavení. Znalost geodézie a topografie je také důležitá pro správné interpretování a zpracování měření.
 • Analytické myšlení: Schopnost analyzovat a interpretovat měřené údaje je klíčová pro poskytování přesných informací o geologických strukturách, deformacích hornin a jiných parametrech důlního prostředí.
 • Komunikační dovednosti: Důlní měřič musí být schopen jasně komunikovat s ostatními členy týmu a předávat důležité informace o měřeních a jejich výsledcích. Také musí umět přesvědčivě prezentovat své závěry a doporučení.

Zkušenosti

 • Vzdělání a odborná příprava v oblasti geodézie, topografie nebo hornictví je nezbytné pro získání potřebných znalostí a dovedností v důlním měřictví.
 • Praxe v důlním prostředí je velmi cenná. Zkušenosti s prováděním měření v různých typech dolů a podzemních prostředích přispívají k odbornosti a efektivitě důlního měřiče.
 • Znalost geologie a hornického průmyslu je důležitá pro porozumění horninovým formacím, geotechnickým aspektům a bezpečnostním opatřením v důlním prostředí.

Pracovní doba
Pracovní doba důlního měřiče se obvykle přizpůsobuje provoznímu režimu dolu nebo těžebního místa. Důlní měřič může pracovat ve směnném režimu, který zahrnuje práci v různých směnách, včetně nočních a víkendových směn. Je také možné, že důlní měřič bude pracovat na různých důlních lokalitách, což může vyžadovat cestování a přizpůsobení se pracovním podmínkám a prostředí.

Geolog

Úvod do profese
Geolog je odborník, který se specializuje na studium Země, geologických procesů a horninových formací. Jeho práce zahrnuje sběr, analýzu a interpretaci geologických dat s cílem porozumět historii a stavbě Země, nalezení ložisek nerostných surovin, posouzení geotechnických podmínek a přispění k ochraně životního prostředí. Geologové pracují v různých sektorech, včetně těžby, stavebnictví, výzkumu a průzkumu.

Silné stránky

 • Analytické a pozorovací schopnosti: Geolog by měl mít schopnost pečlivého pozorování geologických jevů, interpretace terénu a analýzy geologických vzorků. Schopnost rozpoznat vzorce a souvislosti mezi různými geologickými prvky je klíčová pro úspěšnou práci geologa.
 • Systémové myšlení: Geolog musí být schopen vnímat Zemi jako komplexní systém, který je dynamický a se vzájemnými vazbami mezi různými složkami. Schopnost porozumět geologickým procesům a jejich interakcím je nezbytná pro efektivní práci.
 • Komunikační dovednosti: Geolog musí být schopen jasně a srozumitelně prezentovat své závěry, jak písemně, tak ústně. Komunikace s kolegy, klienty a veřejností je důležitá pro sdílení výsledků výzkumu a poskytování odborného poradenství.

Zkušenosti

 • Vzdělání v oblasti geologie nebo příbuzného oboru je nezbytné pro získání hlubších znalostí v geologii. Vysokoškolské studium by mělo zahrnovat kurzy v geologické kartografii, mineralogii, petrologii, sedimentologii, strukturní geologii a dalších relevantních oblastech.
 • Praxe a terénní zkušenosti jsou klíčové pro rozvoj dovedností v geologickém průzkumu, sběru vzorků, mapování terénu a interpretaci geologických dat. Terénní práce může být fyzicky náročná a vyžaduje schopnost orientace v terénu.
 • Znalost geologických technik a nástrojů, včetně geofyzikálních metod, laboratorních analýz hornin a geologického mapování, je nezbytná pro správné zpracování a interpretaci geologických dat.

Pracovní doba

Pracovní doba geologa se může lišit v závislosti na konkrétních projektech a pracovních podmínkách. Ve vědeckém výzkumu může být potřeba flexibilita ohledně pracovní doby. V terénních projektech může být nutná práce na dálku nebo v neobvyklých časech. Někteří geologové mohou pracovat ve směnném režimu, zejména při provádění průzkumů a monitorování na určitých lokalitách.

Geologická profese je zajímavá a rozmanitá, nabízející příležitosti pro práci v různých odvětvích. Schopnost pozorování, analýzy a komunikace jsou klíčové pro úspěch v této profesi. S odpovídajícím vzděláním a praxí může geolog přispět k poznání naší planety a řešení geologických výzev, kterým čelíme.

Horník

Úvod do profese
Horník je pracovník, který se specializuje na těžbu nerostných surovin a hornin. Jeho práce se odehrává v podzemních dolech nebo otevřených dolech a zahrnuje různé činnosti spojené s těžbou, přepravou, údržbou a bezpečností v hornickém prostředí. Horníci pracují s pokročilým technickým zařízením a musí dodržovat přísná pravidla a postupy pro zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Silné stránky

 • Fyzická kondice a odolnost: Hornictví je fyzicky náročná profese, která vyžaduje dobrou fyzickou kondici a schopnost pracovat v náročných podmínkách. Horník by měl být odolný vůči fyzickému namáhání a přizpůsobivý různým pracovním prostředím.
 • Zodpovědnost a disciplína: Práce v hornictví vyžaduje striktní dodržování bezpečnostních pravidel a postupů. Horník musí být zodpovědný a disciplinovaný, aby minimalizoval rizika pro sebe i své kolegy.
 • Technické a mechanické dovednosti: Horník by měl mít základní technické a mechanické dovednosti pro práci s hornickým vybavením a stroji. Schopnost ovládat a udržovat technologická zařízení je klíčová pro úspěšnou práci v hornictví.

Zkušenosti

 • Odborné vzdělání v oblasti hornictví je obvykle vyžadováno pro práci v této profesi. Vzdělání se zaměřuje na teorii a praxi těžby nerostných surovin, bezpečnostní postupy a environmentální záležitosti.
 • Praxe v hornictví je důležitá pro získání konkrétních dovedností spojených s těžbou, včetně ovládání těžebních strojů, správy materiálů a přípravy pracovních prostor. Praxe umožňuje získat praktické znalosti a pochopení hornického prostředí.
 • Znalost příslušných zákonů, nařízení a bezpečnostních standardů je nezbytná pro dodržování předpisů v hornictví. Horník musí být obeznámen s předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a těžebních postupů.

Pracovní doba
Pracovní doba horníků může být specifická a závisí na konkrétních podmínkách těžby a provozu dolů. Obvykle se pracuje ve směnném režimu, včetně nočních a víkendových směn. Důlní provozy často vyžadují nepřetržitý provoz, aby byla zajištěna nepřerušovaná těžba nerostných surovin. Pracovní doba se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách každého dolu a projektu.

Hydrogeolog

Úvod do profese
Hydrogeolog je odborník specializující se na studium a analýzu vodních zdrojů, včetně podzemních vod, povrchových toků a vodního cyklu. Jeho práce je zaměřena na sběr, analýzu a interpretaci geologických a hydrogeologických dat s cílem porozumět vodním systémům a jejich využití pro lidské potřeby a ochranu životního prostředí.

Silné stránky

 • Silný analytický a logický myšlení: Hydrogeolog by měl mít schopnost analyzovat složité hydrogeologické systémy, identifikovat souvislosti a vytvářet logické modely. Tato schopnost je klíčová pro porozumění chování vodních zdrojů a jejich správného využití.
 • Dobré komunikační schopnosti: Hydrogeolog musí být schopen předávat své poznatky a výsledky své práce ostatním odborníkům i laické veřejnosti. Schopnost komunikace a prezentace je důležitá pro efektivní spolupráci s ostatními v oblasti vodního hospodářství a řešení environmentálních problémů.
 • Schopnost práce v terénu: Hydrogeologická práce vyžaduje práci v terénu, sběr vzorků vod, měření a monitorování vodních zdrojů. Schopnost práce v terénu v různých podmínkách je důležitá pro získání přesných dat a informací.

Zkušenosti

 • Vzdělání v oblasti geologie, hydrologie, hydrogeologie nebo příbuzných disciplín je obvykle vyžadováno pro práci jako hydrogeolog. Důkladné porozumění geologických a hydrogeologických procesů a principů je nezbytné pro úspěšnou práci v této profesi.
 • Zkušenosti s používáním moderních technologií a nástrojů v oblasti sběru a analýzy dat jsou důležité. Hydrogeolog by měl být seznámen s geologickými a hydrogeologickými přístroji, měřicími zařízeními, geografickými informačními systémy (GIS) a softwarovými nástroji pro modelování vodních systémů.
 • Znalost relevantní legislativy a předpisů v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí je nezbytná pro dodržování předpisů a normativů při provádění hydrogeologických studií a projektů.

Pracovní doba
Pracovní doba hydrogeologa může být různá v závislosti na konkrétním projektu nebo zaměstnavateli. V některých případech může vyžadovat práci ve terénu, která může být spojena s pravidelnými cestování a delšími pracovními hodinami. Ve většině případů se však pracuje v rámci standardní pracovní doby, která je obvykle 40 hodin týdně.

Koksař

Úvod do profese
Koksař je odborník pracující v metalurgickém průmyslu, který se specializuje na výrobu koksu z uhlí. Koksování je proces, při kterém se uhlí zahřívá na vysoké teploty za účelem odstranění nečistot a vytvoření pevného a hořlavého materiálu, který se používá především ve výrobě železa a oceli. Koksaři pracují v koksových pecích a zajišťují správný průběh procesu koksování.

Silné stránky

 • Fyzická kondice a odolnost vůči náročným pracovním podmínkám: Práce koksaře vyžaduje fyzickou sílu a vytrvalost, protože se provádí ve vysokých teplotách a v prostředí s vysokým výskytem prachu a zplodin. Koksař by měl být zdravý a schopný pracovat v těchto náročných podmínkách.
 • Technické a mechanické porozumění: Koksař by měl mít schopnost porozumět technickým postupům koksování, ovládat manipulaci s pecemi a zařízeními, a být schopen reagovat na případné poruchy nebo problémy během procesu.
 • Důkladnost a bezpečnostní povědomí: Koksování je proces, který vyžaduje důkladnost a přesnost. Koksař musí být schopen dodržovat bezpečnostní předpisy a postupy, aby minimalizoval riziko nebezpečných situací a nehod.

Zkušenosti

 • Praktické zkušenosti s koksováním a prací v koksových pecích jsou klíčové pro práci koksaře. Zkušenosti s provozem pecí, kontrolou teploty, manipulací s materiály a řízením procesu koksování jsou důležité pro efektivní a bezpečnou práci.
 • Znalost bezpečnostních a ochranných opatření: Koksař musí mít znalost bezpečnostních postupů a předpisů týkajících se práce v koksových pecích a manipulace s hořlavými materiály. Patří sem i znalost první pomoci a ovládání hasicích přístrojů v případě nouze.

Pracovní doba
Pracovní doba koksařů může být závislá na provozních podmínkách daného metalurgického podniku. Vzhledem k nepřetržitému provozu a nárokům na výrobu koksu mohou koksaři pracovat ve směnném režimu, zahrnujícím i noční směny, víkendy a svátky. Pracovní doba může být obvykle 8 až 12 hodin denně, a to včetně práce ve vysokých teplotách a náročných podmínkách.

Střelmistr

Úvod do profese

Střelmistr je odborník pracující v oblasti střeleckého sportu, vojenského výcviku nebo pyrotechniky. Jeho hlavním úkolem je manipulace, údržba a kontrola střeleckých zbraní, munice a souvisejícího vybavení. Střelmistr je zodpovědný za bezpečnost a správnou funkci zbraní a munice, ať už při tréninku, soutěžích nebo vojenských operacích.

Silné stránky

 • Bezpečnostní povědomí a disciplína: Střelmistr by měl mít vysokou úroveň bezpečnostního povědomí a přísnou disciplínu. Znalost bezpečnostních postupů a schopnost dodržovat přísné protokoly a pravidla je klíčová pro minimalizaci rizika nehod při manipulaci se střelnými zbraněmi a munici.
 • Technické a mechanické porozumění: Střelmistr by měl mít dobré technické a mechanické porozumění střelných zbraní a příslušného vybavení. Schopnost rozumět fungování a údržbě zbraní je nezbytná pro správnou manipulaci, nastavení a opravy.
 • Preciznost a dobře vyvinuté střelecké dovednosti: Střelmistr by měl mít precizní střelecké dovednosti a schopnost přesně zaměřovat a ovládat střelné zbraně. To zahrnuje správnou držbu, míření a spouštění zbraně s vysokou přesností.

Zkušenosti

 • Praktické zkušenosti s manipulací a údržbou střelných zbraní a munice jsou klíčové pro střelmistra. Zkušenosti s různými typy zbraní, včetně automatických zbraní, a schopnost provádět opravy a nastavení zbraní jsou důležité pro efektivní a bezpečnou práci.
 • Znalost právních předpisů: Střelmistr musí mít dobré povědomí o platných právních předpisech týkajících se střelby, držení zbraní a munice. Musí být schopen dodržovat příslušné předpisy a mít znalost postupů pro získání potřebných povolení.
 • Komunikační dovednosti: Střelmistr musí mít schopnost efektivní komunikace s ostatními členy týmu, instruktory a střelci. Musí být schopen jasně předávat instrukce, vysvětlovat bezpečnostní pravidla a poskytovat pokyny týkající se střelby a manipulace se zbraněmi.

Pracovní doba
Pracovní doba střelmistra může se lišit v závislosti na oblasti, ve které pracuje. V případě střeleckých sportů nebo vojenského výcviku může být pracovní doba nepravidelná a zahrnovat tréninky, soutěže a vojenské operace. V oblasti pyrotechniky může být pracovní doba spojena s přípravou a prováděním ohňostrojů nebo speciálních událostí. Směnnost může být závislá na konkrétních požadavcích daného zaměstnavatele a povaze práce.

Vrtač

Úvod do profese

Vrtač je odborník, který se zabývá prováděním vrtání ve různých oblastech a podmínkách. Jeho hlavním úkolem je vytvářet otvory nebo průchody ve stavebních materiálech, horninách nebo jiných pevných materiálech. Vrtači pracují ve stavebnictví, geologii, průmyslových odvětvích a dalších oblastech, kde je vrtání nezbytné pro instalaci potrubí, získávání vzorků, vyhledávání surovin nebo další technické účely.

Silné stránky

 • Fyzická zdatnost: Práce vrtače může být náročná a vyžadovat fyzickou sílu a vytrvalost. Vrtač by měl být ve fyzické kondici a schopen zvládnout fyzicky náročné podmínky, jako je manipulace s těžkým vybavením, práce ve výškách nebo ve ztížených prostorách.
 • Technické a mechanické dovednosti: Vrtač by měl mít dobré technické a mechanické porozumění. Musí být schopen pracovat s různými typy vrtacích zařízení, vybavením a nástroji. Schopnost správně nastavit a ovládat vrtací stroje je klíčová pro efektivní a bezpečnou práci.
 • Bezpečnostní povědomí: Vrtač musí mít vysokou úroveň bezpečnostního povědomí a znalost bezpečnostních postupů. Práce s vrtacími stroji a nástroji může být nebezpečná, a proto je důležité dodržovat přísná bezpečnostní pravidla a mít schopnost identifikovat potenciální rizika a přijmout odpovídající opatření.

Zkušenosti

 • Praktické zkušenosti s vrtáním ve specifických materiálech a prostředích jsou klíčové. Vrtač by měl mít zkušenosti s různými vrtacími technikami a metody, ať už jde o vrtání do betonu, hornin, dřeva nebo jiných materiálů. Znalost správných technik a postupů je důležitá pro dosažení požadovaných výsledků.
 • Znalost materiálů a vlastností, se kterými se bude pracovat. Vrtač by měl mít znalost různých stavebních materiálů, hornin, jejich vlastností a chování při vrtání. To umožní vybrat správné nástroje a metody pro konkrétní aplikace.
 • Technické dovednosti, jako je schopnost číst výkresy, plány a technickou dokumentaci, jsou důležité pro správné provádění vrtání a dodržování přesných specifikací.

Pracovní doba
Pracovní doba vrtače může se lišit v závislosti na konkrétních projektech a oblastech, ve kterých pracuje. Vrtači často pracují na staveništích, kde mohou být požadovány odpolední nebo noční směny. Pracovní doba může být flexibilní a zahrnovat práci o víkendech nebo svátcích, zejména při naléhavých projektech. Doba trvání projektu a pracovní doba mohou být také ovlivněny přírodními podmínkami, jako je počasí nebo sezónní povaha prací.

Nabídky práce

Jsi manuálně zručný a baví tě práce u obsluhy CNC strojů v nepřetržitém provozu?Pak hledáme právě TEBE!Můžeme ti nabídnout za tvoje zkušenosti startovací mzdu od

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu. Jako Dělník ve výrobě budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka v Žatci. Pracovní

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu. Jako Brusič kovových odlitků budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka v Hazlově. Pracovní

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti s prací s kovem – ocelí? Hledáš ubytování hned u firmy, kdy ušetříš za dopravu a za 5 minut

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti s výrobou či montáží?Pak hledáme právě TEBE! Můžeme ti nabídnout za tvoje zkušenosti startovací mzdu od 21 000,- Kč.

Zjistit víc »

Pro našeho klienta hledáme angažovaného operátora výroby jako zaměstnance do Chebu v rámci HPP. Stačí nám zavolat nebo poslat e-mail! Telefon: 352601788 E-mail: karlovyvary@arwa.cz Toto

Zjistit víc »

Novinky z blogu