arwa.cz

Věda, vzdělávání, sport

Věda, vzdělání, sport

Věda, vzdělávání a sport

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru věda, vzdělání a sport. Tento sektor zahrnuje širokou škálu oblastí, které se týkají vědeckého výzkumu, vzdělávání a sportovních aktivit. Naše stránka vám poskytne užitečné informace o různých povoláních a jejich požadavcích v těchto oblastech. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních v sektoru vědy, vzdělání a sportu, abyste mohli vybrat tu správnou dráhu pro vaši profesní budoucnost. Doufáme, že naše informace a seznam povolání vám poskytnou užitečné zdroje a inspiraci, abyste dosáhli úspěchu ve své kariéře v oblasti vědy, vzdělávání a sportu. Bez ohledu na to, zda se zajímáte o výzkum a objevování nových poznatků, přenos vědomostí a vzdělávání mladých lidí, nebo o sportovní trénink a rozvoj osobních dovedností, naše stránka vám poskytne důležité informace a zdroje, které vám pomohou rozvíjet své dovednosti a dosáhnout vynikajících výsledků ve světě vědy, vzdělání a sportu.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minut čtení

Antropolog

Úvod do profese
Antropologie je obor, který se zabývá studiem lidského chování, kultury, společnosti a fyzického vývoje člověka. Antropologové zkoumají různé aspekty lidského života a snaží se porozumět různým kulturám, tradicím a sociálním strukturám. Jejich práce zahrnuje terénní výzkum, sběr dat, analýzu a interpretaci informací, a přináší důležité poznatky o lidské diversitě a společnosti.

Silné stránky

 • Zájem o kulturu a společnost: Antropolog by měl mít zájem o různé kultury, zvyky, hodnoty a společenské struktury. Musí být otevřený novým zážitkům a být schopen porozumět a respektovat rozmanitost lidského světa.
 • Analytické myšlení: Antropolog by měl mít schopnost analyzovat a interpretovat data, informace a sociální jevy. Musí být schopen vnímat souvislosti, identifikovat vzorce a odhalovat hlubší významy v lidském chování a kultuře.
 • Komunikační dovednosti: Antropolog by měl mít dobré komunikační schopnosti, jak v psané formě, tak v ústním projevu. Musí být schopen prezentovat své poznatky a výsledky výzkumu a sdílet je s kolegy, veřejností a dalšími zainteresovanými stranami.
 • Empatie a respekt: Antropologie se často zabývá citlivými tématy a komunitami. Antropolog by měl mít schopnost porozumět a respektovat rozdílné perspektivy, zkušenosti a hodnoty různých lidí a kultur.

Zkušenosti

 • Terénní výzkum: Antropolog by měl mít zkušenosti s terénním výzkumem a sběrem dat. To zahrnuje schopnost navázat kontakt s místními komunitami, provádět rozhovory, pozorovat chování a sbírat relevantní informace a materiály.
 • Statistická analýza: V některých oblastech antropologie je potřeba provádět statistickou analýzu dat. Antropolog by měl mít základní znalosti statistických metod a schopnost interpretovat výsledky výzkumu.
 • Znalost metod a teorií antropologie: Antropolog by měl mít hlubší znalost různých metod a teorií používaných v antropologickém výzkumu. Patří sem etnografický výzkum, symbolická analýza, komparativní analýza, sociální teorie atd.
 • Schopnost psát a prezentovat: Antropolog by měl mít schopnost zpracovat výsledky svého výzkumu do písemné formy, jako jsou zprávy, články nebo knihy. Měl by také být schopen prezentovat svou práci na konferencích a veřejných akcích.

Pracovní doba
Pracovní doba antropologa se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a zaměstnavateli. V terénním výzkumu může být potřeba flexibilita a přizpůsobení se podmínkám daného místa a komunity. V akademickém prostředí nebo ve výzkumných institucích se často pracuje ve standardních pracovních hodinách, avšak antropolog může také trávit čas na přípravě výzkumu, analýze dat nebo psaní.

Archeolog

Úvod do profese
Archeologie je vědní disciplína, která se zabývá studiem minulých kultur a civilizací prostřednictvím zkoumání archeologických nalezišť a artefaktů. Archeologové se snaží rekonstruovat minulé společnosti, jejich životní podmínky, zvyky, umělecká díla a technologie. Jejich práce přináší důležité poznatky o historii a vývoji lidstva.

Silné stránky

 • Zájem o minulost: Archeolog by měl mít silný zájem o historii, minulé kultury a archeologické nálezy. Musí být motivován odhalováním tajemství minulosti a chápáním lidského vývoje.
 • Terénní práce: Archeologie často zahrnuje práci na archeologických lokalitách, které mohou být náročné a vyžadovat fyzickou kondici. Archeolog by měl být připraven pracovat venku, v různých podmínkách a terénech.
 • Systematičnost a preciznost: Archeologický výzkum vyžaduje systematičnost a preciznost při sběru a dokumentaci nalezených artefaktů a dat. Archeolog by měl mít schopnost pečlivě pracovat s informacemi a zachovávat přesnost.
 • Analytické a logické myšlení: Archeologové provádějí analýzu a interpretaci archeologických nálezů. Musí být schopni vyvozovat logické závěry, identifikovat vzorce a souvislosti a dělat inferenci z dostupných dat.
 • Týmová spolupráce: Archeologické projekty často vyžadují spolupráci s týmem, který zahrnuje archeology, specialisty a techniky. Archeolog by měl být schopen efektivně spolupracovat, komunikovat a přispívat k celkovému cíli projektu.

Zkušenosti

 • Terénní výzkum: Archeolog by měl mít zkušenosti s terénním výzkumem, včetně provádění archeologických vykopávek, sběru a dokumentace nalezených artefaktů a vrstev.
 • Archeologické metody a techniky: Archeolog by měl mít znalost různých archeologických metod a technik, jako je stratigrafie, dendrochronologie, radiokarbonové datování, geofyzikální průzkum a další.
 • Interpretace a analýza: Archeolog by měl mít schopnost interpretovat archeologické nálezy a provádět jejich analýzu s využitím relevantních metod a teorií.
 • Záznam a dokumentace: Archeolog by měl být schopen správně zaznamenávat a dokumentovat nalezené artefakty, vrstvy a kontexty s použitím vhodných archeologických protokolů.
 • Archeologický výzkum: Archeolog by měl mít povědomí o archeologickém výzkumu v různých oblastech, epochách a kulturách. Měl by být obeznámen s relevantní literaturou a studiemi v oboru.

Pracovní doba
Pracovní doba archeologa se může lišit v závislosti na konkrétním projektu, zaměstnavateli a fázi výzkumu. Terénní práce může vyžadovat práci ve víkendy, na dovolených a mimo standardní pracovní dobu. Analytická a interpretativní fáze výzkumu mohou být prováděny v kanceláři nebo výzkumných centrech s pravidelnou pracovní dobou. Flexibilita a přizpůsobivost jsou často potřebné v archeologické profesi, zejména při provádění terénního výzkumu.

Lektor dalšího vzdělávání

Úvod do profese
Lektor dalšího vzdělávání je odborník, který se specializuje na poskytování vzdělávacích programů, kurzů nebo školení pro dospělé. Jejich hlavním cílem je zlepšování a rozšiřování znalostí, dovedností a kompetencí jednotlivců ve specifických oblastech, a to především v pracovním kontextu. Lektoři dalšího vzdělávání mohou působit v různých oblastech, jako je jazyková výuka, IT, management, osobní rozvoj nebo odborná příprava.

Silné stránky

 • Pedagogické dovednosti: Lektor dalšího vzdělávání by měl mít schopnost efektivně předávat znalosti a dovednosti dospělým studentům. To zahrnuje schopnost vytvářet interaktivní a angažující vzdělávací prostředí, přizpůsobovat se individuálním potřebám studentů a efektivně komunikovat s různými typy účastníků.
 • Odborná znalost: Lektor by měl mít hluboké znalosti a odbornou kompetenci ve své specializované oblasti. Musí být dobře seznámen s nejnovějšími trendy, postupy a metodami v daném oboru a být schopen je efektivně předávat studentům.
 • Organizační schopnosti: Lektoři dalšího vzdělávání často plánují a organizují vzdělávací programy a kurzy. Měli by mít schopnost efektivně spravovat čas, materiály a prostředky, a také být schopni přizpůsobit se různým potřebám a rozvrhům.
 • Komunikační dovednosti: Komunikace je klíčovou součástí práce lektora dalšího vzdělávání. Měli by být schopni jasně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky, dobře naslouchat studentům a efektivně komunikovat s různými typy osobností.
 • Adaptabilita: Lektor by měl být schopen rychle reagovat na změny a přizpůsobit se různým situacím. Vzdělávání dospělých může zahrnovat studenty s různými úrovněmi znalostí a dovedností, a proto je důležité být flexibilní a přizpůsobit se individuálním potřebám účastníků.

Zkušenosti

 • Odborná příprava: Lektoři dalšího vzdělávání by měli mít relevantní odbornou přípravu a znalosti ve své specializované oblasti. To může zahrnovat vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru, certifikáty, kurzy nebo odborné školení.
 • Pedagogická praxe: Zkušenost s výukou a pedagogickou praxí je výhodou. Lektoři by měli mít možnost aplikovat pedagogické metody, techniky a strategie pro efektivní přenos znalostí a dovedností na dospělé studenty.
 • Odborné znalosti: Lektoři by měli mít hluboké a aktuální znalosti ve svém oboru, které jim umožní předávat relevantní a kvalitní informace studentům. To může zahrnovat znalosti o nejnovějších technologiích, postupech, metodách a trendech ve svém oboru.
 • Interpersonální dovednosti: Komunikace s studenty a vytváření dobrého vztahu je klíčové pro úspěch lektora dalšího vzdělávání. Důležité je mít schopnost motivovat studenty, podporovat jejich učební proces a vytvářet pozitivní a inkluzivní vzdělávací prostředí.

Pracovní doba
Pracovní doba lektora dalšího vzdělávání se může lišit v závislosti na konkrétním zaměstnavateli a povaze vzdělávacích programů. Někteří lektoři mohou pracovat na plný úvazek, zatímco jiní mohou působit jako externí spolupracovníci nebo si organizovat vlastní rozvrh. Pracovní doba může být spojena s různými typy kurzů, seminářů nebo školení a může zahrnovat i práci večer nebo o víkendech, pokud jsou vzdělávací aktivity plánovány pro pracující studenty.

Paleontolog

Úvod do profese
Paleontolog je vědecký pracovník, který se specializuje na studium fosilií a minulého života na Zemi. Tato profese je zasazena do oblasti paleontologie, která kombinuje znalosti z geologie, biologie a dalších přírodních věd. Paleontologové zkoumají fosilní záznamy, aby lépe porozuměli evoluci, vývoji druhů a ekologii dávných organismů. Jejich výzkum a objevy mohou poskytnout důležité informace o historii naší planety.

Silné stránky

 • Zájem o přírodní vědy: Paleontologové by měli mít silný zájem o paleontologii, geologii, biologii a další přírodní vědy. Musí být fascinováni minulým životem na Zemi a mít touhu po poznání a objevování nových informací o fosilním záznamu.
 • Terénní dovednosti: Většina paleontologické práce se odehrává na terénu, kde jsou sbírány fosilní vzorky. Paleontologové by měli mít schopnost pracovat v náročných podmínkách, například ve vzdálených oblastech, ve skalnatém terénu nebo v extrémních klimatických podmínkách.
 • Analytické schopnosti: Paleontologové musí být schopni analyzovat a interpretovat fosilní záznamy a provádět detailní studie. Je důležité mít schopnost rozpoznat fosilní materiál, porozumět jeho kontextu a aplikovat odpovídající vědecké metody a techniky.
 • Komunikační dovednosti: Paleontologové by měli být schopni jasně a přesvědčivě komunikovat své výsledky a poznatky. To zahrnuje psaní vědeckých článků, prezentace na konferencích a schopnost sdílet informace s kolegy a veřejností.
 • Spolupráce: Paleontologové často pracují ve skupinách nebo ve spolupráci s jinými vědeckými obory. Je důležité být schopen efektivně spolupracovat s kolegy, sdílet informace, vyměňovat nápady a přispívat k celkovému poznání paleontologie.

Zkušenosti

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru paleontologie, geologie nebo příbuzného oboru je nezbytné pro získání potřebných znalostí a dovedností v této oblasti.
 • Praxe v terénu a laboratorních metodách je klíčová. Paleontologové se často účastní expedicí a sběru fosilií v terénu. Důkladné znalosti geologických metod a technik jsou nezbytné pro správné sběrové postupy.
 • Znalost anatomie, paleobiologie a evolučních procesů je důležitá pro správnou interpretaci fosilních nálezů.
 • Schopnost používat moderní technologie, jako je digitální zpracování dat, počítačové modelování a geologické software, je stále důležitější v oblasti paleontologie.

Pracovní doba
Pracovní doba paleontologa se může lišit v závislosti na konkrétních projektech a pracovištích. Většina práce paleontologa zahrnuje kombinaci terénního výzkumu, laboratorní analýzy a psaní vědeckých publikací. Terénní práce může vyžadovat práci v odlehlých oblastech a někdy i za extrémních podmínek. V laboratoři se provádějí detailní studie fosilií a analýzy získaných dat. Pracovní doba paleontologa může být variabilní a zahrnovat i práci o víkendech a večerech, zejména při terénním výzkumu a expedicích.

Sportovec

Úvod do profese

Sportovec s odbornou způsobilostí je profesionální sportovec, který se specializuje na konkrétní sportovní disciplínu a dosahuje vysoké úrovně výkonu. Tento jedinec se nejen aktivně účastní soutěží a trénuje, ale má také hluboké znalosti o své disciplíně a je schopen poskytovat odborné poradenství v oblasti výkonu, tréninku a zdraví.

Silné stránky

 • Vynikající fyzická kondice: Sportovec by měl mít výbornou fyzickou kondici a zdraví, aby mohl dosahovat vysokých výkonů ve své disciplíně. Silná vytrvalost, síla, rychlost a koordinace jsou klíčové faktory pro úspěch.
 • Expertní znalosti o sportu: Sportovec by měl mít hluboké znalosti o své disciplíně, včetně pravidel, strategií, taktiky a technik. Měl by být dobře informovaný o nejnovějších trendech a vývoji ve svém sportu.
 • Vůle a odhodlání: Profesionální sportovci často čelí náročným tréninkům, soutěžím a fyzickým výzvám. Měli by být vytrvalí, odhodlaní a disciplinovaní, aby se mohli vyrovnávat s tlakem a dosahovat svých cílů.
 • Mentální odolnost: Sportovec by měl mít silnou mentální odolnost a schopnost udržet si klid a soustředění i v náročných situacích. Schopnost překonat překážky a zvládat stres je klíčová pro úspěch v profesionálním sportu.
 • Týmová spolupráce a vůdcovství: Někteří sportovci pracují jako součást týmu a musí mít schopnost spolupracovat s ostatními členy týmu, komunikovat a přizpůsobovat se kolektivním cílům. Jiní mohou zaujímat vůdcovské role a mít schopnost motivovat a vést své spoluhráče.

Zkušenosti

 • Profesionální trénink a soutěžní zkušenosti ve své disciplíně.
 • Silná technická dovednost a schopnost aplikovat specifické techniky svého sportu.
 • Znalost principů tréninku a fyziologie těla pro maximální výkon.
 • Schopnost analyzovat a hodnotit vlastní výkony a identifikovat oblasti pro zlepšení.
 • Dobrá komunikační schopnost pro spolupráci s trenéry, ostatními sportovci a členy týmu.
 • Znalost pravidel, etikety a pravidel fair play ve svém sportu.
 • Základní znalosti o výživě, zotavení a prevenci zranění.

Pracovní doba
Pracovní doba sportovce s odbornou způsobilostí se může lišit v závislosti na dané disciplíně, tréninkovém plánu a soutěžních událostech. Mnoho sportovců trénuje převážně ve dnech v týdnu, včetně ranních a odpoledních tréninků. Nicméně před soutěžemi nebo během soutěžní sezóny se mohou vyskytnout i víkendové a večerní akce. Pracovní doba sportovce je často flexibilní a přizpůsobuje se potřebám tréninku, regenerace a soutěží.

Trenér

Úvod do profese
Trenér s odbornou způsobilostí je odborník ve sportovním tréninku a vedení sportovců. Jeho hlavním cílem je pomáhat sportovcům dosáhnout maximálního výkonu a dosáhnout jejich sportovních cílů. Trenér se specializuje na konkrétní sportovní disciplínu a má hluboké znalosti o tréninkových metodách, fyziologii těla, taktice a strategii ve svém sportu.

Silné stránky

 • Odbornost ve sportovním tréninku: Trenér by měl mít hluboké znalosti o tréninkových metodách, fyziologii těla a principy výkonu ve svém sportu. Měl by být schopen navrhovat a provádět efektivní tréninkové plány pro sportovce různých úrovní a přizpůsobit je jejich individuálním potřebám.
 • Komunikační dovednosti: Trenér by měl mít vynikající komunikační schopnosti, aby mohl efektivně komunikovat se sportovci, trenéry a dalšími členy týmu. Musí být schopen motivovat, inspirovat a instruovat sportovce, aby dosáhli svého maximálního potenciálu.
 • Analytické a hodnotící schopnosti: Trenér by měl být schopen analyzovat sportovcův výkon, identifikovat oblasti pro zlepšení a vypracovat strategie a plány pro jejich rozvoj. Musí být schopen poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu a pomáhat sportovcům překonávat překážky.
 • Vedení a organizační schopnosti: Trenér často zastává vedoucí roli v týmu nebo klubu. Měl by být schopen efektivně organizovat tréninkové seance, řídit soutěžní události a koordinovat s ostatními trenéry a personálem.
 • Lidské vlastnosti: Trenér by měl být zapálený, loajální a dobře vyvážený jedinec. Musí mít schopnost pracovat s různými osobnostmi a být empatický a ohleduplný k potřebám sportovců.

Zkušenosti

 • Odborná kvalifikace v oblasti sportovního tréninku a odborná způsobilost.
 • Praxe v tréninku sportovců na různých úrovních – od začátečníků po profesionály.
 • Znalost tréninkových metod, fyziologie těla, výživy, regenerace a prevence zranění ve specifickém sportu.
 • Schopnost využívat moderní technologie a analytické nástroje pro hodnocení výkonu a rozvoj sportovců.
 • Zkušenosti s vedením týmů, organizací tréninkových plánů a soutěžních událostí.

Pracovní doba
Pracovní doba trenéra s odbornou způsobilostí se může výrazně lišit v závislosti na konkrétní sportovní disciplíně a situaci. Tréninkové seance mohou probíhat ráno, odpoledne nebo večer a mohou se kombinovat s práce v týmových prostorách, jako jsou posilovny nebo sportovní zařízení. V závislosti na tréninkovém plánu a soutěžních událostech se mohou vyskytnout také víkendové či noční aktivity. Flexibilita pracovní doby je důležitá, aby trenér mohl vyhovět potřebám sportovců a týmu.

Učitel druhého stupně základní školy

Úvod do profese

Učitel druhého stupně základní školy s odbornou způsobilostí je pedagogickým pracovníkem, který se specializuje na vzdělávání a výchovu žáků ve věku od 11 do 15 let. Jeho úkolem je poskytovat kvalitní vzdělání v souladu se školním osnovou a rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků v různých vzdělávacích oblastech.

Silné stránky

 • Pedagogické dovednosti: Učitel by měl mít schopnost vytvářet pozitivní a podporující vzdělávací prostředí, motivovat žáky ke studiu, rozvíjet jejich kritické myšlení a podporovat aktivní zapojení do výuky.
 • Empatie a komunikační schopnosti: Učitel by měl být schopen dobře komunikovat s žáky, porozumět jejich potřebám a individuálním rozdílům. Empatie mu pomůže vytvořit přátelskou a respektující atmosféru ve třídě.
 • Organizační schopnosti: Učitel musí být schopen plánovat výukové aktivity, správně rozdělovat čas a zdroje, organizovat skupinovou práci a sledovat pokrok žáků.
 • Adaptabilita: Učitel by měl být připraven se přizpůsobit různým vzdělávacím potřebám žáků a efektivně reagovat na změny ve vzdělávacím prostředí.
 • Vztah s rodiči: Učitel by měl aktivně spolupracovat s rodiči žáků, informovat je o pokroku jejich dětí a poskytovat jim potřebnou podporu.

Zkušenosti

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogiky nebo příbuzném oboru a odborná způsobilost pro výkon pedagogické činnosti na druhém stupni základní školy.
 • Praxe ve výuce na druhém stupni základní školy, ideálně s různými věkovými skupinami žáků.
 • Dovednosti ve vývoji vzdělávacích plánů a přípravě výukových materiálů.
 • Schopnost hodnotit a vyhodnocovat pokrok žáků a poskytovat jim konstruktivní zpětnou vazbu.
 • Znalost moderních pedagogických přístupů a metod, včetně aktivní výuky, diferenciace a inkluzivní vzdělávání.

Pracovní doba
Pracovní doba učitele druhého stupně základní školy se obvykle řídí pracovními hodinami školy. Většinou se jedná o standardní denní pracovní dobu, která zahrnuje výuku, přípravu výukových materiálů, hodnocení a spolupráci se školním týmem. Pracovní doba může být rozšířená o účast na rodičovských schůzkách, školních akcích a dalších pedagogických aktivitách. Přesná pracovní doba se může lišit v závislosti na organizačních pravidlech konkrétní školy a místních podmínkách.

Učitel mateřské školy

Úvod do profese

Učitel mateřské školy s odbornou způsobilostí je pedagogickým pracovníkem, který se specializuje na vzdělávání a péči o děti ve věku od 3 do 6 let. Jeho úkolem je poskytovat podporu a stimulovat celkový rozvoj dětí ve všech oblastech, včetně sociálního, emocionálního, kognitivního a fyzického rozvoje.

Silné stránky

 • Empatie a citlivost: Učitel mateřské školy by měl mít schopnost porozumět potřebám a emocím dětí a být citlivý na jejich jedinečné rysy a individuální rozdíly.
 • Kreativita: Učitel by měl být schopen vytvářet zajímavé a stimulující vzdělávací aktivity, které podporují kreativní myšlení a sebeprosazování dětí.
 • Komunikační dovednosti: Učitel by měl mít schopnost efektivně komunikovat s dětmi, navazovat a udržovat pozitivní vztahy s rodiči a spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky.
 • Organizační schopnosti: Učitel mateřské školy se často musí vyrovnávat s různými úkoly a aktivitami současně. Schopnost organizovat a plánovat vzdělávací aktivity je důležitá pro efektivní vedení třídy.
 • Zájem o vzdělávání dětí: Učitel by měl mít zájem o vzdělávání dětí předškolního věku, sledovat nové trendy ve vzdělávání a být motivován jejich podporou a rozvojem.

Zkušenosti

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogiky nebo příbuzném oboru a odborná způsobilost pro výkon pedagogické činnosti v mateřské škole.
 • Praxe ve výuce předškolních dětí, ideálně ve formě stáže nebo pedagogické praxe.
 • Dovednosti ve vytváření vzdělávacích plánů a přípravě vzdělávacích materiálů pro děti předškolního věku.
 • Znalosti v oblasti rozvoje dětí, včetně kognitivního, jazykového, sociálního a emocionálního rozvoje.
 • Schopnost pracovat s různými výukovými metodami a přístupy vhodnými pro děti předškolního věku.
 • Znalost základních principů pedagogické psychologie a vztahování se k dětem s respektem a empatií.
 • Schopnost hodnotit a vyhodnocovat pokrok dětí a poskytovat zpětnou vazbu.

Pracovní doba
Pracovní doba učitele mateřské školy se obvykle řídí pracovními hodinami školy. Většinou se jedná o standardní denní pracovní dobu, která zahrnuje výuku, přípravu vzdělávacích materiálů, spolupráci s rodiči a ostatními pedagogickými pracovníky, a také organizaci volnočasových aktivit pro děti. Pracovní doba může být ovlivněna rozvrhem výuky, rodičovskými schůzkami a dalšími školními akcemi. Přesná pracovní doba se může lišit v závislosti na organizačních pravidlech konkrétní mateřské školy a místních podmínkách.

Učitel odborných předmětů střední školy

Úvod do profese

Učitel odborných předmětů střední školy je pedagogickým pracovníkem specializujícím se na výuku a přípravu studentů ve specifických oblastech odborného vzdělání. Jeho úkolem je předávat studentům znalosti, dovednosti a praktické dovednosti v konkrétních odborných oblastech a připravit je na budoucí kariéru v daném oboru.

Silné stránky

 • Odborné znalosti: Učitel odborných předmětů by měl mít hluboké a aktuální znalosti v daném oboru, aby mohl efektivně předávat informace a praktické dovednosti studentům.
 • Pedagogické dovednosti: Učitel by měl mít schopnost plánovat a vyučovat srozumitelně a strukturovaně, přizpůsobovat výuku individuálním potřebám studentů a vytvářet prostředí podporující jejich učení.
 • Komunikace a interakce: Učitel by měl mít schopnost komunikovat s žáky, motivovat je a podporovat jejich rozvoj. Dobré mezilidské dovednosti jsou nezbytné pro navazování vztahů se studenty a spolupráci s kolegy.
 • Organizační schopnosti: Učitel by měl být schopen efektivně organizovat výuku, plánovat a hodnotit vzdělávací aktivity a spravovat čas a materiály tak, aby dosáhl co nejlepších výsledků.
 • Inovace a adaptabilita: Učitel by měl být otevřený novým metodám výuky, technologiím a vzdělávacím trendům a být schopen přizpůsobit se změnám ve vzdělávacím prostředí.

Zkušenosti

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru odpovídajícím odbornému předmětu, který učitel vyučuje.
 • Pedagogická a didaktická způsobilost pro výkon pedagogické činnosti na střední škole.
 • Praxe v oboru nebo zkušenosti s výukou v příslušném odborném oboru.
 • Schopnost předávat teoretické znalosti i praktické dovednosti v konkrétním odborném oboru.
 • Dovednost připravit výukové materiály, plánovat výuku a hodnotit studenty.

Pracovní doba
Pracovní doba učitele odborných předmětů střední školy se obvykle řídí pracovními hodinami školy. Většinou se jedná o standardní denní pracovní dobu, která zahrnuje výuku, přípravu výukových materiálů, hodnocení studentů, spolupráci s kolegy a účast na pedagogických aktivitách. Pracovní doba může být ovlivněna rozvrhem výuky, konání porad a dalšími školními akcemi. Přesná pracovní doba se může lišit v závislosti na organizačních pravidlech konkrétní školy a místních podmínkách.

Učitel prvního stupně základní školy

Úvod do profese

Učitel prvního stupně základní školy je pedagogickým pracovníkem specializujícím se na výuku a výchovu dětí ve věku 6-11 let. Jeho úkolem je poskytovat základní vzdělání žákům a pomáhat jim ve vývoji jejich dovedností, znalostí a osobnostního růstu. Učitel prvního stupně základní školy hraje klíčovou roli v formování základů vzdělání a přispívá k rozvoji dětí v raném věku.

Silné stránky

 • Pedagogické nadání: Učitel prvního stupně by měl mít zájem o práci s dětmi, porozumění jejich potřebám a schopnost vytvářet příjemné a podporující prostředí ve třídě.
 • Komunikační schopnosti: Učitel by měl mít schopnost komunikovat s dětmi srozumitelně a empaticky, aby je motivoval ke spolupráci, podpořil jejich sebevědomí a rozvíjel jejich komunikační dovednosti.
 • Kreativita a adaptabilita: Učitel by měl být schopen vytvářet zajímavé a interaktivní výukové aktivity, které respektují individuální rozdíly žáků. Kreativní přístup k výuce a schopnost se přizpůsobit různým výukovým situacím jsou klíčové.
 • Organizační dovednosti: Učitel by měl být schopen plánovat výuku, spravovat čas, organizovat materiály a hodnotit pokrok žáků. Dobrá organizace pomáhá učiteli efektivnější výkon své práce.
 • Empatie a porozumění: Učitel by měl mít schopnost porozumět potřebám a emocím dětí a být empatický ke každému žákovi. Učitel by měl vytvářet inkluzivní prostředí, které podporuje rozmanitost a respektuje individuální rozdíly.

Zkušenosti

 • Vysokoškolské vzdělání v pedagogickém oboru, specializované na výuku na prvním stupni základní školy.
 • Pedagogická a didaktická způsobilost pro výkon pedagogické činnosti.
 • Zkušenosti s výukou na prvním stupni základní školy, ideálně s různými věkovými skupinami žáků.
 • Dovednosti v plánování výuky, tvorbě vzdělávacích materiálů a hodnocení žáků.
 • Schopnost pracovat v týmu s ostatními pedagogy a spolupracovat se školním vedením a rodiči.
 • Znalost vzdělávacích programů a metodiky pro výuku na prvním stupni základní školy.

Pracovní doba
Pracovní doba učitele prvního stupně základní školy se obvykle řídí pracovními hodinami školy. Většinou se jedná o standardní denní pracovní dobu, která zahrnuje výuku, přípravu výuky, hodnocení žáků, spolupráci s kolegy a rodiči, a účast na pedagogických aktivitách. Pracovní doba může být ovlivněna rozvrhem výuky, konáním porad a dalšími školními akcemi. Přesná pracovní doba se může lišit v závislosti na organizačních pravidlech konkrétní školy a místních podmínkách.

Vychovatel

Úvod do profese

Vychovatel je profesionál, který se specializuje na péči, výchovu a podporu dětí nebo mladistvých v různých institucích, jako jsou dětské domovy, pěstounská péče, výchovné ústavy nebo jiné zařízení zaměřené na péči o mládež. Jejich hlavním cílem je zajistit bezpečné a podporující prostředí pro rozvoj a růst dětí, a to nejen v jejich fyzickém zdraví, ale také v jejich sociálních, emocionálních a vzdělávacích potřebách.

Silné stránky

 • Empatie a porozumění: Vychovatel by měl být schopen porozumět jedinečným potřebám a emocím dětí a mladistvých a mít schopnost vyjít jim vstříc s empatií a pochopením.
 • Komunikace a vztahy: Dobrá komunikační dovednost je klíčová pro vytváření důvěry a pevných vztahů s dětmi. Vychovatel by měl být schopen naslouchat, vyjadřovat se srozumitelně a efektivně komunikovat s dětmi, jejich rodiči a dalšími profesionály.
 • Bezpečnost a ochrana: Vychovatel by měl být schopen zajistit bezpečné prostředí pro děti a mladistvé, a to nejen fyzicky, ale i v oblasti jejich emocionálního a psychického zdraví. Znalost bezpečnostních postupů a ochrany dětí je nezbytná.
 • Organizační schopnosti: Vychovatel by měl být schopen plánovat a organizovat aktivity, sledovat pokrok a zajišťovat soulad s výchovnými a vzdělávacími cíli.
 • Tolerance a respekt: Vychovatel by měl být otevřený rozmanitosti a schopen respektovat individuální potřeby, zvyklosti a hodnoty dětí a jejich rodin.

Zkušenosti

 • Vzdělání nebo odborná kvalifikace v oblasti pedagogiky, sociální práce nebo psychologie je žádoucí.
 • Zkušenosti s prací s dětmi a mladistvými, ideálně v institucionálním prostředí.
 • Dovednosti v poskytování emocionální podpory, řešení konfliktů a posilování sociálních dovedností dětí.
 • Znalost zákonů, předpisů a etických standardů týkajících se péče o děti a ochrany jejich práv.
 • Schopnost spolupracovat s rodiči, dalšími vychovateli a odbornými pracovníky.

Pracovní doba
Pracovní doba vychovatele se obvykle řídí provozními potřebami instituce a potřebami dětí. Může se jednat o směnný provoz, který zahrnuje i noční a víkendové služby, nebo o pevně stanovenou pracovní dobu v souladu s pracovními a organizačními pravidly daného zařízení. Pracovní doba vychovatele může být ovlivněna i dalšími faktory, jako jsou dovolené, školení, plánování a hodnocení. Přesná směnnost a pracovní doba se může lišit v závislosti na konkrétním pracovišti a jeho potřebách.

Vysokoškolský učitel

Úvod do profese

Vysokoškolský učitel je odborník v dané akademické oblasti, který působí na vysoké škole. Jeho hlavním posláním je poskytovat vysokoškolské vzdělání a předávat studentům nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti a analytické schopnosti. Vysokoškolský učitel se podílí na výuce, vedení studentských projektů, výzkumných aktivit a akademického poradenství.

Silné stránky

 • Odbornost a znalosti: Vysokoškolský učitel by měl mít hluboké a aktuální znalosti ve své akademické oblasti. Musí být odborně kvalifikovaný a schopen předávat tyto znalosti studentům.
 • Pedagogické schopnosti: Schopnost efektivně komunikovat a vyučovat je nezbytná pro úspěšnou výuku. Vysokoškolský učitel by měl mít schopnost přizpůsobit výuku různým typům studentů a vytvořit stimulující učební prostředí.
 • Výzkumné dovednosti: Vysokoškolský učitel by měl být schopen vést výzkum a publikovat své výsledky v odborných časopisech. Důraz na vědeckou práci a přínos k danému oboru je důležitým prvkem této profese.
 • Mentorství a poradenství: Vysokoškolský učitel by měl být schopen poskytovat mentorství a poradenství studentům, pomáhat jim při jejich studijním růstu a kariérním rozvoji.

Zkušenosti

 • Vysokoškolské vzdělání na příslušné akademické úrovni v dané oblasti je nezbytné.
 • Zkušenosti s výukou na vysoké škole nebo podobné vzdělávací instituci jsou výhodou.
 • Aktivní účast na vědeckých projektech a publikování v odborných časopisech.
 • Schopnost vytvářet výukové plány, hodnotit studenty a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu.

Pracovní doba
Pracovní doba vysokoškolského učitele se obvykle řídí pracovními a organizačními pravidly dané vysoké školy. Může se jednat o kombinaci výuky, výzkumu, poradenské činnosti a administrativních úkolů. Pracovní doba může být rozložena nepravidelně v závislosti na plánu výuky a dalších povinnostech. Některé vysoké školy také nabízejí možnosti částečného úvazku. Přesná směnnost a pracovní doba se mohou lišit v závislosti na konkrétním pracovišti, akademickém kalendáři a požadavcích vysokoškolského prostředí.

Nabídky práce

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti s výrobou či montáží?Pak hledáme právě TEBE!Můžeme ti nabídnout za tvoje zkušenosti startovací mzdu od 22 400,- Kč.Budeš zajišťovat

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu jen v několika krocích. Jako skladník budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka v

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí v oblasti strojního průmyslu pracovní poměr orientovaný na budoucnost. Naše společnost byla oceněna a certifikována různými sponzory a institucemi, což dokazuje

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí v oblasti strojního průmyslu pracovní poměr orientovaný na budoucnost. Naše společnost byla oceněna a certifikována různými sponzory a institucemi, což dokazuje

Zjistit víc »

Máš alespoň minimální praxi s obráběním kovů a chceš pracovat v příjemném kolektivu, kde náležitě ocení tvoje zkušenosti? Tak hledáme právě TEBE! Hledáme pracovité a

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu. Jako Manipulant zásilek budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka v Ostrově. Pracovní doba:

Zjistit víc »

Novinky z blogu