arwa.cz
Obsah

Agenturní zaměstnávání: co to obnáší pro zaměstnavatele?

Obsah

V dnešní době se stále více lidí rozhoduje pro agenturní zaměstnávání. Pro někoho je to výhodné zejména kvůli tomu, že si mohou vybírat mezi různými pracovními pozicemi a také mají možnost pracovat načas. Zaměstnavatelé také ocení výhody spojené s agenturním zaměstnáváním.

Je to zejména kvůli tomu, že nemusí řešit nábor nových zaměstnanců, ale stačí si jen vybrat z nabídky již existujících agentur. Také nemusí platit sociální a zdravotní pojištění. Výhod pracovních agentur je ale o mnohem více. V tomto článku se dozvíte, co obnáší agenturní zaměstnávání a o daných pracovních pozicích jako je operátor výroby. Pokud vás toto téma zajímá, pokračujte ve čtení článku.

Pracovní agentura

Existuje mnoho různých typů pracovních agentur, z nichž každá má své specifické zaměření. Některé agentury se zaměřují na pomoc lidem při hledání práce v určitém oboru, jiné se soustředí na vyhledávání kandidátů se specifickými dovednostmi na správné pracovní místo.

Pracovní agentura Arwa je personální agenturou, která ke zprostředkování zaměstnání přistupuje jedinečným způsobem. Věnujeme čas tomu, abychom poznali každého z našich klientů, a mohli tak lépe porozumět jejich individuálním potřebám a najít jim ideální práci. Úzce také spolupracujeme s podniky v naší komunitě, abychom měli vždy přehled o nejnovějších volných pracovních místech. Díky tomu jsme schopni poskytovat bezkonkurenční úroveň služeb jak uchazečům o zaměstnání, tak podnikům.

Pokud hledáte personální agenturu, která vám věnuje čas, aby vás poznala a pomohla vám najít perfektní práci, pak nehledejte nikoho jiného než pracovní agenturu Arwa. Máme téměř 40-ti letou praxi a zhruba 4.300 zaměstnaných osob v podnicích našich zákazníků. Máme tedy potřebné zkušenosti a profesionální know-how na úseku lidských zdrojů a recruitingu k tomu, abychom mohli vhodným způsobem dlouhodobě slučovat zaměstnance a podniky. Pozorujeme člověka a jeho profesní přání a dovádíme ho do cíle jeho profesních představ, přičemž mu poskytujeme individuální péči. Jsou-li naše zaměstnankyně a naši zaměstnanci zcela spokojeni, tak byla naše práce úspěšná.

V čem jsme jedineční?

Jakožto firma ARWA Personaldienstleistungen jsme s dlouholetými zkušenostmi v oblasti profesionálních personálních řešení. Ve svém oboru se snažíme být co nejlepší a plnit přání našich klientů. Naše zkušenosti předáváme dál a

Arwa je také spolehlivým partnerem pro podniky v těchto oblastech:

 • průmysl
 • obchod
 • zdravotnictví
 • IT

Tato personální agentura je také zaměstnavatelem v průměru cca 4300 zaměstnankyň a zaměstnanců. Pracovníci ze všech odvětví hledající práci, naleznou u naší společnosti zajímavá pracovní místa za atraktivních podmínek a na plný nebo zkrácený úvazek nebo brigádně.

Jdeme si za svými cíli a máme své zásady

Držíme se vždy našich zásad a cílů. Staráme se o spokojenost jak našich klientů, tak našich zaměstnanců. Pokud je spokojenost na straně zákazníka, je spokojenost i na naší straně.

 • Jsme agentura práce a vyhledáváme pro naše zákazníky spolehlivé zaměstnance. Jsme spojovací článek mezi zákazníkem a zaměstnancem. Zajišťujeme kompletní personální agendu od A po Ž, jsme spolehlivým průvodcem na pracovním trhu. V roce 2021 jsme rozšířili působnost na území České republiky novými pobočkami. Zároveň jsme posílili interní tým, abychom pro naše zaměstnance byli vždy a kdekoliv k dispozici.
 • Dodržujeme srovnatelné mzdové podmínky a tím zajišťujeme rovnocennost kmenových a agenturních zaměstnanců. Rovnocennost je pro nás jednou z důležitých priorit. Tím zajišťujeme spokojenost na straně zákazníka a také zaměstnance.
 • Neustále se vzděláváme a snažíme být stále lepší a lepší. Rekvalifikace probíhá vždy čtvrtletně a tím zajišťujeme stále nové možnosti spolupráce včetně rozšiřování našich služeb.
 • Spolupracujeme s korporátními společnostmi, kde nábor probíhá v pravidelných intervalech. Jsme dobrým partnerem pro malé společnosti, kam dodáváme kvalifikované zaměstnance a tím zajišťujeme plynulý chod u zákazníka.
 • Našim zaměstnancům nabízíme kvalitní ubytování a tím jim zlepšujeme životní úroveň. Zároveň získávají benefity nad rámec srovnatelných mzdových podmínek.

O čem celkově vypovídá náš kodex?

Personální agentura Arwa má kodex, který musí všichni zaměstnanci dodržovat. Tento kodex zahrnuje poctivost a transparentnost ve všech jednáních s kandidáty, zaměstnavateli a uživateli.

Kodex zahrnuje:

 • Zaměstnavatelům představíme pouze kandidáty, o kterých jsme přesvědčeni, že odpovídají svým dovednostem, zkušenostem a kompetencím požadovaným pro danou pozici.
 • Všechny informace o uchazečích předkládané zaměstnavatelům budou přesné, aktuální a úplné.
 • Při předkládání kandidátů zaměstnavatelům tak budeme činit pouze s výslovným souhlasem kandidáta.
 • Ke všem osobám přistupujeme spravedlivě a stejně bez ohledu na jejich věk, pohlaví, rasu, náboženství, národnost nebo politické přesvědčení.
 • Vážíme si rozmanitosti a netolerujeme žádnou formu diskriminace.
 • Respektujeme soukromí jednotlivců a osobní údaje budeme shromažďovat, používat a zveřejňovat pouze v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.
 • Zavazujeme se chránit důvěrnost obchodních informací našich klientů. Jednotlivým uchazečům budeme tyto informace sdělovat pouze s výslovným souhlasem klienta.

Co je to agenturní zaměstnávání?

Agenturní zaměstnávání je typ pracovního poměru, kdy zaměstnavatel najímá pracovníky prostřednictvím pracovní agentury. Agenturní zaměstnanci jsou obvykle placeni od hodiny a nejsou považováni za zaměstnance společnosti, pro kterou pracují. Agenturní zaměstnávání může být výhodné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.

Proč je agenturní zaměstnávání výhodné?

Z pohledu zaměstnavatele:

 • Pro zaměstnavatele může představovat nákladově efektivní způsob, jak obsadit projekty nebo krátkodobé potřeby.
 • Celý proces zajišťuje daná agentura a ne firma.
 • V případě jakýchkoliv problémů daná agentura vše vyřeší.

Z pohledu zaměstnance:

 • Pro zaměstnance může agenturní zaměstnávání znamenat flexibilitu a možnost pracovat na různých projektech.
 • Zaměstnanci bude přidělena firma dle jejich přání a potřeb.
 • V případě potíží agentura vše vyřeší za ně.

Agenturní zaměstnávání však není bez problémů. Zaměstnanci mohou mít menší jistotu zaměstnání než zaměstnanci s tradičním zaměstnáním na plný úvazek a mohou mít také menší možnost postupu. Přesto může být agenturní zaměstnávání dobrou volbou jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, kteří hledají flexibilnější pracovní podmínky.

Postupy a vztahy mezi danými subjekty

Agentura práce

Agentura je fyzická nebo právnická osoba oprávněná k příslušnému zprostředkování zaměstnání. Generální ředitelství úřadu práce vydává povolení na základě žádosti. Agentury práce musí splňovat řadu podmínek.

Musí splňovat tyto podmínky:

 • věk 18 let
 • nedotknutelnost (žádný trestný čin proti majetku), samostatnost
 • odborná způsobilost

Podmínky musí splňovat fyzická osoba, která žádá o agenturní zaměstnávání sama nebo jiná osoba, která za právnickou osobu tyto podmínky garantuje.

Zaměstnavatel

Nyní se zaměřujeme na uživatele agenturního zaměstnávání, tzn.zaměstnavatelé. Uživatelé si hlavně potřebují ověřit, zda se vůbec jedná o agenturu práce, protože dnes je velkým problémem množství „pseudo“ agentur práce nabízejících tyto služby. Jde o obcházení zákona, ke kterému často dochází na základě smluv o dílo. Je vhodné si ověřit, zda existuje pracovní agentura online, seznam vede Generální ředitelství úřadu práce ČR a lze jej nalézt na integrovaném portálu MPSV.

Agenturní zaměstnávání je specifický třístranný vztah mezi agenturou práce, uživatelem a zaměstnancem. Mezi agenturou práce a zaměstnancem je především pracovně-právní vztah, a to na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Vztah mezi agenturou práce a uživatelem je hybridního typu. Zatímco některé věci upravuje přímo zákoník práce, zbytek upravuje občanský zákoník. Vztah je tedy spíše vztahem obchodněprávním než pracovněprávním, nebo nyní občanskoprávním. Vztah mezi zaměstnancem a uživatelem je čistě faktický, nedochází k uzavírání smluv, až na výjimky.

Zaměstnanci

Zaměstnanci agentury práce jsou zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k uživatelům s pracovní smlouvou. V pracovní smlouvě jsou dvě konkrétní ustanovení, a to:

 • Povinnost agentury práce dočasně pečovat o práci uživatele a zaměstnanec musí tuto práci vykonávat na základě pokynů daných uživateli.
 • Pokud by tato dvě ustanovení ve smlouvách nebyla zahrnuta, agentura práce by nemohla zaměstnance dočasně přidělovat a zaměstnanci by nevznikla povinnost u uživatele pracovat.

Pracovní poměr

Agentury se také rozhodují, zda po dobu dočasného přidělení uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, často omezenou na určitou dobu. Agentura práce pak vydá zaměstnanci písemný příkaz, tedy vydá jednostranný doklad, ze kterého zaměstnanec pouze ví, pro koho a za jakých podmínek bude pracovat, kdy nastoupí do práce, kde bude vykonávat danou práci a podobně.

Co Vám jako potencionálnímu klientovi můžeme nabídnout?

Dočasné poskytnutí kvalifikovaných pracovníků a pracovnic.

Vybavené pracovníky odpovídajícím pracovním a ochranným oblečením.

Při nedostatečném dopravním spojení zajišťujeme svoz pracovníků na plánované směny.

Zajištění pracovníků i mimo region a s tím spojené možnosti ubytování.

Dlouhodobé plánování každoročně se opakujících pracovních špiček.

Individuální přístup ve spolupráci se zákazníkem.

Případná náhrada za zaměstnance je realizována v průběhu hodin ještě téhož dne.

Na jaké obory se specializujeme?

Specializujeme se na dané obory a snažíme se tak našim klientům najít ty nejlepší a nejvhodnější zaměstnance v daném oboru. Mezi naše obory v zaměstnání patří:

 • obchodní
 • průmyslové/výrobní
 • zdravotnické a pečovatelské
 • logistické
 • stavebnictví
 • technické
 • gastronomie
 • hotelnictví
 • potravinářství

Snadný nábor zaměstnanců

Agenturní zaměstnávání může vaší firmě přinést řadu významných výhod.

Výhody permanent placement:

 • V první řadě může pomoci ulehčit nábor zaměstnanců. Místo toho, abyste museli zveřejňovat inzeráty, prosít žádosti a vést pohovory, můžete jednoduše kontaktovat agenturu a sdělit jí, jaký typ zaměstnance hledáte.
 • Agentura pak využije své zdroje k nalezení vhodných kandidátů a předloží vám je k posouzení.
 • To vám může ušetřit značné množství času a úsilí a vy se tak můžete soustředit na řízení svého podniku.
 • Agentury navíc často disponují rozsáhlými sítěmi potenciálních kandidátů, což znamená, že je pravděpodobnější, že budou schopny najít ideálního kandidáta pro vaše potřeby.

Agenturní zaměstnávání tak může být vynikajícím způsobem, jak obsadit stálé pozice ve vaší organizaci.

Vaše výhody:

Agenturní zaměstnávání má mnoho výhod, které jsou často přehlíženy. Jednou z velkých výhod je, že zaměstnavatelům šetří čas a peníze. Při agenturním zaměstnávání si zaměstnavatel zve na osobní pohovory kandidáty, kteří již byli předem vybráni a mají k dispozici své profily.

Zaměstnavatel tak ušetří čas, protože nemusí sám procházet procesem prověřování životopisů a výběru kandidátů. Zaměstnavateli to také šetří peníze, protože za zprostředkování platí až po nástupu kandidáta a do té doby je vyhledávání a zasílání profilů zdarma.

Agenturní zaměstnávání je také skvělou volbou pro zaměstnavatele, kteří hledají zaměstnance v široké škále oborů, od operátora výroby po IT.

Pokud tedy hledáte efektivní a cenově výhodný způsob hledání zaměstnanců, zvažte využití agentury. Nebojte se nás kontaktovat a domluvit se s námi na případné spolupráci.

Jaké kariérní možnosti ma pomocná síla neboli operátor výroby?

Co obnáší pozice operátora výroby?

Operátor výroby je ve výrobě zodpovědný za celou řadu úkolů. Mohou být zodpovědní za obsluhu strojů, montáž výrobků, provádění kontrol kvality nebo balení hotových výrobků.

V některých případech mohou operátoři výroby odpovídat také za zaškolování nových zaměstnanců nebo dohlížet na práci ostatních pracovníků ve výrobě. Navzdory různorodosti svých povinností musí operátoři výroby obvykle pracovat v rychlém tempu a dodržovat přísné termíny. Proto musí být schopni pracovat rychle a efektivně a zároveň věnovat velkou pozornost detailům.

Operátoři výroby hrají zásadní roli při zajišťování toho, aby vyráběné produkty splňovaly vysoké standardy kvality a byly dodávány včas.

Jaké zodpovědnost má operátor výroby?

Operátor výroby odpovídá za:

 • výrobní linku ve výrobním závodě
 • dohlíží na výrobní proces a zajišťuje jeho hladký průběh
 • musí také řešit případné problémy a odstraňovat je
 • operátoři výroby musí být schopni pracovat rychle a efektivně
 • musí být také schopni myslet vlastními silami a řešit problémy
 • musí umět jasně komunikovat, aby mohli dávat pokyny ostatním pracovníkům na výrobní lince
 • operátoři výroby musí dobře rozumět výrobnímu procesu, aby mohli zajistit jeho hladký průběh.

Se správnými dovednostmi může být operátor výroby důležitou součástí výrobního závodu. Tato pozice se může na první pohled zdát velice jednoduchá, ale právě naopak se jedná o velice důležitou a složitou pozici, která vyžaduje velmi zkušené a nadané zaměstnance. Je vhodná i pro nově začínající zaměstnance.

Jak se může operátor výroby vypracovat dál?

Operátoři výroby mají obvykle určité zkušenosti s prací ve výrobě nebo ve výrobě a mohou být vyškoleni na pracovišti. V některých případech se operátoři výroby mohou vypracovat na vyšší pozici nebo na jinou pozici v rámci společnosti. Mohou být například povýšeni na vedoucího výroby nebo vedoucího výroby.

Případně mohou být převedeni do jiného oddělení nebo společnosti. V zájmu kariérního postupu by operátoři výroby měli zvážit možnost dalšího vzdělávání a absolvování seminářů profesního rozvoje. Měli by také usilovat o rozvoj silných komunikačních a vůdčích schopností.

Tvrdou prací a odhodláním mohou operátoři výroby podniknout kroky ke zlepšení svých kariérních vyhlídek a zajistit si lepší pozici ve společnosti. Mnoho lidí bere tuto pozici za méněcennou, ale vůbec tomu tak není. I šikovný operátor výroby se může vypracovat na vysoké pozice a vydělat si skvělé peníze.

Kariérní růst

Operátor výroby musí mít pevné nervy. Jsou zodpovědní za zajištění hladkého průběhu výrobního procesu a za to, že výrobky splňují standardy kvality. Jedná se o náročnou práci, která však může být velmi prospěšná. Ti, kteří jsou v této roli úspěšní, často přejdou na vedoucí pozice. Pro kariérní růst v tomto oboru jsou nezbytné pracovní zkušenosti.

Operátoři výroby, kteří prokáží schopnost zvládat tlak a rychle se rozhodovat, jsou zaměstnavateli velmi žádaní. Ti, kteří mají několikaletou praxi, budou mít výhodu oproti těm, kteří ji nemají, pokud se budou ucházet o manažerské pozice. Pracovní zkušenosti jsou proto pro ty, kteří chtějí postupovat v kariéře ve výrobě, nezbytné.

Pomohli jsme vám se zorientovat v sekci agenturního zaměstnávání? Jste firma a hledáte zaměstnance a potřebujete pomoct? Obraťte se na personální agenturu! My vám se vším rádi pomůžeme a poradíme vám. Kontaktujte nás nebo navštivte na jedné z našich poboček, které se nachází v Ostravě a v Karlových Varech.

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis, často známý jako CV (z latinského “curriculum vitae”), je klíčový dokument v profesním světě. Tento písemný přehled vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a

SLEDUJTE HNED

Agenturní zaměstnávání: co to obnáší pro zaměstnavatele?